Magyar Országos Tudósító, 1933. október/3

1933-10-21 [086]

K. ó s % n á t . Első kiad á s . Budapest, 1933. október 21. XV. évfolyan, 240. szán*­EGYHÁZI HÍREK —A REFORMÁTUS 11ITELLIGENCIA MISKOLCI SERE C-S 2E1&&JE .R a v~a s László dr. ós F a r k a s Istváa püspökök lolki vezetésével 6cénlí«o konfe­roncia lesz november 3.-án ós 4.-ón Miskolcon* A református intelligencia nagyszabású seregszemlejenek Ígérkezik ez az összejövetel, amelyen a nem­zőt ós a magyar ember nagy veszteségeit 03 nagy reménységeit világítják neg az el&'adók, akik között ott lesz a két püspök, T a s n á d 1 Hagy András dr. államtitkár és az egyházi és világi kiválóságok egész sora.. Jelentkezni lehet a "Református Figyelő" szerkesztőségénél: Budapest, IX., Kálvin-tér 7./M0T/F. RENDŐRSÉG —BETÖRÉSEK, Az éjszaka folyamán a Lloyd Kerámiai Ipar Rt. Kálmán-utca 20. szám alatti telepén ismeretlen ';-ívesek betörtek és 2,500 P. kószp'nzt vi • ek el, ....... Ugyancsak betörők jártak M ovik Ödön lónyay-utca 45. szám alatt lévő pa pirüzl etében, ahonnan a betörők a kasszában lévő kész­pénz": és nagyobbmenuyisógü papírárut vittek el, /MOT/H. —-LEESETT EGY KŐMŰVES AZ ÁLLVÁNYRÓL ES MEGHALT. • Ma reggel a Füzér-utca 30. szam olaVít ház építkezésénél Tokaji Mihály 24 éves kőművesse­géd munka közben egy kócemelet magasságú állványról lezuhant, s m$re a men;ok a helyszínre érkeztek, meghalt. Holttestét a bonctani intézetbe ez^liltbttáfc. /MOT/H. HÍREK —A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG GAZDASÁGFÖLDRAJZI SZAKOSZTÁLYA Október 26.­an, csütörtökön este 7 erekor a Közgazdaságtudományi Kar VI. számú tanter­meben /IV. á Szerb-utca 23. II, emelet/ ülést rendez, amelyén dr. P o ­d o r Ferenc o C y-:t 0 mi tanár "Temelósföldra jzi vizsgála tok MaTvcrorszá*­rol 1 címnél ;ar; lo-dást. /l!0T/3 é —A FEL VI DL KI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE október 25*-án, szerdán este hat crai kezdettel Vj, G^za-utca 4. szám alatt felolvasó-ülést tart. amelyen N o r y Sándor rendőrtanacsos "Rákóczi Ferenc hazahozatala" címmel olvas feU/MOT/B, —TIZENEGYNAP03 BORKEZELLSI TANFOLYAM. A Vendéglősök ós Korcsmárosok Or­szágos-Egyesülete tervb3vette, hogy a szüret után az idén is a budafoki m. :,ir. állami pincemester1 szakiskolában vendéglő só]:, korcsmárosok, azok hozzatar.-.ozoi .. s a'i 1T. Imazot tai részére tizenegy napig tartó bori-eze 1 ési " •:arfOlyamot rendez, amelyen a borászat iránt érdeklődök is résztvehetnek.­E cnfoiyamra október végéig'lehet jelentkezni az Egyesület Aradi-utca 11, sz.-.m aiat'j lévő helyiségében, /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom