Magyar Országos Tudósító, 1933. július/1

1933-07-11 [080]

FŐVÁROS A VÁROSFEJLESZTŐ BIZOTTSÁG ÚJJÁALAKULÁSA. A városfejlesztési bizott­ság szerdán délelőtt tartotta alakuló gyűlését. Napirend szerint az el­nököt és az alelnököt kellett megválasztani. Elnöknek egyhanguan az eddigi elnökölt H a r r e r Ferencet választották meg, az alelnöki tiszt­re pedig hivatalosan Schoditsch Lajos keresztény párti bizott­sági tagot jelölték. E jelöléssel kapcsolatban B ü c h 1 e r József elismerte annál; jogosultságát, hogy a bizottság elnökét a többségi pár­tok sorából válasszák meg, de súlyosan sérelmesnek tartotta, hogy az al­elnöki széket ne az ellenzék valamelyik tagja, hanem szintén a többsé­gi pártokhoz tartozó városatya nyerje el. Éppen ezért javasolta, hogy a bizottság alelnökéül a Nemzeti Szabadelvű Párti Nagy Andort válasszák meg, Büchler után Nagy'Andor beszélt, háláját fejezte ki az indítványért, kérte annak mellőzését. Büchler József fenntartotta javaslatát azzal, hogy ez a kérdés nem Hagy Andor személyi ügye, hanem az ellenzék poli­tikai állásfoglalásának megnyilvánulása. A bizottság'tagjai ezután titkos szavazás utján döntöttek az alelnöki székről. A szavazás szava­X zat-egyéni Ős éggel végződött, négy-mégy szavazató*- kapott Nagy Andor j és Schoditsch Lajos. Ezek szerint az alelnöki széket nem töltötték be, J^jrhanefl hosszas tanácskozás után ügy határoztak, hogy a választást a legközelebbi ülésen megismétlik ./MOT/H. A VÁSÁRPENZTÁR FELÜLVIZSGÁLATÁRA KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG ÜLÉSE. Jelen­tettük, hogyha törvényhatósági tanács keddi ülésén kilenc tagu párt- ' közi bizottságot küldött ki a Vásárpénztár ügyeinek felülvizsgálatára. L á zár Ferenc a "pártközi bizottság elnöke már a mai napra össze­hívta'a bizottságot, amely a vizsgálatot holnap és holnapután is foly­tatja. /MOT/H. POLITIKA A NEMZETI 3GYSEG PÁRTJA PECSVÁRADON. Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotté alakuló közgyűlését a Nemzeti Egység Pártjának pécsváradi helyi csoportja. A közgyűlésen, mely a legnagyobb lelkesedéssel folyt , ie, többszázfőnyi kis gazda és iparos jelnt meg, akik előtt D r i­J esz Lajos ismertette a nemzeti összetartás szükségességét ós a Nemzeti Egyes Pártjának programmját. Egyhangú lelkesedéssel mondották ki C párt helyi csoportjának megalakulását, mely után a kerület köz­szeretetben álló képviselője vitéz Keresztes Fischer M iklós tartott beszámolót és ismerte ;to a Nemzeti Egység Pártjánál: eddigi munkássá­gát és élért igen értekes eredményeit.A gyűlés résztvevői hosszan al­tot ték G ö m b ö' s Gyula miniszterelnököt, akihez Üdvözlő—táviratot küldő -tok./MOT/X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom