Magyar Országos Tudósító, 1933. június/2

1933-06-12 [078]

A BEUCLSREIÍD JUBILÁRIS ÜNNEPSÉGE. A pannonhalni Szent Bonoclck-rend Budapesten való letele­pülésének tizéves évfordulója alkalmából a budapesti katholikus Szent Benedek reálgimnázium a Zeneakadémia nagytermében vasárnap délben ju­bileumi ünnepélyt rendezett, amelyen a Bencésrend barátai, egykori és jelenlegi to. ni tv anyai rondkiviil nagy számmal vettek részt. Megjelentek az ünnepségen: H óm a n Bálint dr. vallás és közoktatásügyi minisz­ter, a kultuszmin isztérium több főtisztviselője, a székcsfóváros rep­rezentánsai és tanügyi osztályának tagjai, r i n t é r Jenő dr. tan­kor, főigazgató és a többi tanító, szerzetesrend képviselői. A diszes ünnepség Sitiit Benedek Himnuszával kezdődött, a­melyct S ó 1 y m o s s Vendel bencéstanár vezényletével a bencés reál­gimnázium énekkara és az m. kir. 1. honvédgyalogezred zenekara adott elő. - Ezután R adván y i Kálmán^Szent I^enedck-apát' 1 cimü ünnepi di­alógját adta elő az intézet legelső évfolyamának egyik növendéke, vala­mint a reálgimnázium egyik jelenlegi első osztályú tanulója. - Ezután F r i I s a y Richárd honvéd zencügyi főigazgató vezénylete mellett Erkel magyar ünnepi nyitányát játszotta el az 1. honvédgyalogozred zene­kara, A szülők novúbon H ó m a n Bálint dr. vallás ós közokta­tásügyi míViiazt'or mondott mélyenszántó ünnepi beszédet, amelyben többek között, ezeket mondotta: 7 Amikor a Szent Boncdok-rcnd, ez a sok évszázados múlttal dicsekvő, kiváló tanitórend Budapesten, az ország fővárosában tis év előtt letelepedett, csak szerény, az oktatás céljainak.nem mindenben megfelelő épületben nyithatta meg rcálgimnáziumát. Az épület és a fel­szerelés avultsága semmiképpen- sem áll arányban az intézetbon folyó ha­talmas, preciz, kiváló oktatómunkával. 3 ez szinte szimboliastikusan jellemzi _a magyar kultúra külső, alaki és belső, tartalmi állapotát. Kö­telessogünk est a docenniumot megünnepelni, mert a magyar közéletnek so­hasem volt nagyobb szüksége arra a közszellemre, amelyet a Szent Benedek rend iskoláiban az ifjúság lelkébe olt, s amellyel c. magyar jövendőt elő késziti, megalapozza. A tizévcs decennium megünneplésekor, egyúttal e rend ezeréves működésének évfordulóját is ünnepeljük. Ebben -az eszten­dőben egyébként mi, magyarok eg> másik, szomorú ezeréves évfordulót is megértünk: A 933-ban bekövetkezett riadci vereség ezeréves évfordulóját. Ez volt a régi magyarok számára a-z első intő jel, hogy alkalmazkodniok kell a nyugati kultúra és civilizáció eredményeihez, s fel kell venni öle a kereszténységet. Húsz évvel ezután már megjelentek a bencések Magyar­országon, ^megtanították a magyar "népet a békés, szántóvető munkára és elhintették itt a keresztény hit magvait. Ezzel voltaképpen meg­alapoztak azt a szollemet, ami aá ezeréves magyar nemzet fennállásának legerősebb pillérévé lett. Ennek a keresztény és hazafias szellemnek a leghivebb fenntartói ma is a bonoróe rendházak és a bencés iskolák. Ezt a szellemet üdvözöljük és köszönt jülk a szülők és a diákok nevében, a mai ünnepnapon! Valójában fájdalmat o'koz nekünk, hogy a bencésrendi tanárok elvesznél: valamit! gyermekeink leiekéből a maguk szamára, de megnyugszunk Denne, merb taiitó, nevelőmunkájuückal kiegészitik, pótolják a szülői uaz nevelomunkáját. A boncésszcll-omet a diákok elviszik a magyar csalá­dokba is, s igy a rend munkássága mindenképpen országos jelentőségű. /Folyt .köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom