Magyar Országos Tudósító, 1933. június/2

1933-06-12 [078]

/A bcncésrond jubiláris ünnepsége. Folytatás 1./ 1 - Arra kórjuk c kiváló rend kiváló tanárait - fejezte bc bcsz'dét Hónán Bálint dr. kultuszminiszter - hogy vozőrcl jól: továbbra is fiainkat azon az. utön, anoly egyedül voset cl a magyar jövendőhöz, a magyar feltámadáshoz. Másrészt pedig azt a hö kívánságomat fejezem ki, hogy a második deconniumot a bcncésrond már uj, j ólf olszorclt, fónycs palotában ünnepelhesse mogl A nagy tetszéssel, hosszantartó tapssal fogadott ünnepi be­szód, elhangzása után ü c i x e 1 g a r t n e r Egon, a bencés reálgim­názium érettségit tett növendéke zongorán eljátszotta Mondolsohn G-moll zongoravorscnyét, az első honvédgyalogczred zenekarának kisórete mellett. I - Ezután dr. K o m e n e s Illés c • tankor. főigazgató a bencések reál­gimnáziumának ezidoszerinti igazgatója emlékezett meg - költői lendületű beszédbon - az elmúlt tiz esztendőről, a gimnázium eseményeiről és kö­szönetet mondott a támogatásért az illetékeseknek. A totasóssol fogadó'' , beszéd után. befejezésül, a reálgimnázium énekkara elénekelte Kr e •; • c z y Edo "Vértanuk dala" cimü oratóriumát, az 1. honvédgyalogczr ed ze­nekarának kiséroto és Sólymosa Vendel bencéstanár vezénylete mellett. /MOT/KY. HÍRE K : MEGHALT VARGHA JÓZSEF DR . KIR. FŐÜGYÉSZ. V a^r g ha József dr. kir r főügyész, a budapesti kir. főügyészség h. vezetője, életének 64. évéber, rövid szenvedés után vasárnapra virradó éjszaka meghalt. - Az elhunyt kir. főügyész, aki biharmogyei gazdatiszti családból származott, Iglón végezte középiskolai tanulmányait, majd a budapesti Tudományegyetemen szerezte meg a jogtudományi doktorátust. Vargha Józsof dr. mór fiatalon • a bii-oi pulyára lepett, előbb vidéken működött, majd mint f Őügyés zhelyet­tos a budapesti kir. főügyészségre került, ahol mintegy tiz esztendeje mükedtött. . _^ Az utóbbi években a budapesti kir.. főügyészség elnökének helyettcsitésévol bizták meg, s fclclössógteljcs pozícióját mindvégig kiválóan betöltötte. A köztiszteletben álló királyi főügyész csak az utóbbi hónapokban kezdett betegeskedni, de súlyos beteg­sége ellenére: 'úgyszólván az utolsó napokig bejárt hivatalába, s elvé­gezte munkáját. A főügyészségen az úgynevezett gyilkossági és emberölési bűnügyek állandó referense volt, s mint ilyen az ítélőtábla Kállay-tanácsa mellett látta el a közvádlói tisztet.Temetése iránt még nom törtónt in­tézkedés ./MCT/KY. SZLOVÁK KULTUREST RUDAI ESTEK . I A több, mint 30 esztendeje működő Szlovák Munkások Köre vasárnap este Mária Terézia-téri helyiségének disztermeten szlovák kulturestót r* ­dezett. A kulturestélyen nagyszámú és előkelő közönség jelent meg, aki. . sorában ott voltak dr. I echány Adolf a Magyar országon''618 szlovákok ko • raánybiztosa, Janovetz Lajos, a Szlovák Közművelődési Egyasület elnöke, • még sokan mások. A szlovák énekkar elsőnek sze^tbnél-szebüírílpdalokat a'.'o­elő Györkös Rezső Karnagy vezényletével, majd Sarkady Béla elnök mondót': megnyitóbeszédet, ismertetve a Szlovák Munkások Körének célját, hangsú­lyozva, hogy o Magyarországon éle szlovákok teljes kulturális szabadsá; élveznek, amit legjobban az bizonyít, hogy pár héten belül Budapesten n má­sodik, Magyarországon pedig a harmadik szlovák kUlturestélyt rendezték mc g ­Utána Koczián András alelnök mondót., ünnepi beszédet, "Mi Magyarországon élő szlovákok - mondotta többek között - meg vagyunk elégedve azzal a sza­badsággal, amit itt élvezünk. Politikával nem foglalkozunk, de örömmel ál­lapithatjuk meg, hogy szlovák kultúránkat szabadon fejleszthetjük. Az egye- • sülét munkálkodását a magyar kormány a legmesszebbmenő módon támogatja és Isgnagvobb megelégedésünkre kulturális tevékenységé ; elősegíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom