Magyar Országos Tudósító, 1933. június/1

1933-06-09 [077]

A CSENDŐRSÉGI HÍRKÖZPONT KÖZLEMÉNYEI: LUGKÖOLIk'TTAL HS&M02ZÍB A FIAT9 II ö n 0 t h János 58 éves mányi földműves József nevű fiát a cser hát hegyi borpincében lugkooldat­tal megmérgezte. Németh' Józsofüt súlyos állapotban beszállították a szakosfehérvári kórházba. A csendőrség Németh Jámost őrizetbe vette és nyomozást inditott./MOT/ —-IkőLÁLOS BALESETEK. If j . Kirnbauor Gusztáb budapesti lakÓS a 3p.'44-826 rendszámú motor kerékpár íj-ával Gödöllő egyik utcáján elütötte özv. 0 b e r m a n n Antalnó. 76 óvo3 asszonyt. Az idős asszon-/ a Voro­bély-kllnihán, ahová beszállították, meghalt. , , Id. T a n c 3 á r Mihály 75 éves alapi lakos a község ut­cáján megcsúszott, az árokba esett és annak félméteres vizébe fulladt. SZaniszló Vondelnó bec3koi asszony vizhuzás köz­ben megcsúszott, a kútba esett és ott megfulladt. Mindhárom ügybon meg­indult a nyomozás, hogy a halálos balosetekért kit terhel felelősség. /MOT/ }S FEROBBAHT GYUTACS MEGSEBESÍTETT EGY GYERMEKET. If j . Orsós József 11 éves parádl fiuc3ka ogy robbantógyutacsot akart szétfeszí­teni, amely felrobbant, A szilánkok 0r3Ós József bal keze ujjait össze­roncsolták, /HOT/ VA3BET0H OSZLOPOT TETTEK A VASÚTI 3IURE. Szarvas határában ismeret­len tettesek az egyik va3Utmontl vasbotonoszlopot kitörték és az egyik sinre helyozték. Az Orosháza felől robogó motorvonat az oszlopnál: futott, majd. 1 elétető a sínről. A csendőrség megindította a nyomozást./MOT/ HÍREK AZ ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG június 23-án déli tizenkét órakor tartja székházában /VIII. ,Vas-utc... 10,/ évi rendes közgyűlését .A szöA vétség felkéri tagjait, hogy a közgyűlésen teljes számban !i°l fjn J enc k meg. Kívánatos, hogy a védőlntézctek orvosi és védőnői kara, s a fiók­szövetségek küldött jel minél nagyobb számban jelenjenek meg, /HOT/E. —HDrJBÁRŐ PIEDLER SÁHDOR MEGHALT. A modern magyar nemzetközi jogi tu­domány ogy szorgalmas, szép jövő előtt álló művelője, dr.báró P 1 0 d­1 0 r Sándor hosszas szenvedés után június 7-én Ujtátra-Püreden 30 éves korában elhunyt. Báró Piodlor hosszabb ideig a Magyar Külügyi Tár­saságnál mint titkár működött és leül önösen mint a Külügyi Szemle mun­katársa a nemzetközi jog, népszövetségi, stb. irodalom terén figyelem­re* méltó tevékenységet fojtott ki. A fiatalon elhunyt jogtud03 temeté­se pántokon délután volt, szülővárosában Kassán, mig gyászmisét a kas­sai dámban június 10-, Jn, szombton, .. budapesti Szent Imre herceg-uti plébánia* tomplomban podlg június 16-án, pántokon reygol kilenc órakor tartanak. /MOT/B . -—TAlIÜLi-k'lIYI KIIktHDUL.EOK. A szák.osföv ;-ros Népművelési Bizottsága ta.. nulmányl kiránrkulásai során a következő Iránéulá.3o]:at rondozl: Június 13-ám, kedden délután négy órakor történelmi séta a régi Buda cml éke i­nel: i ícgtokint ésére. Vonató Kanpis János • Gyülekezés .. Lánchíd budai hídfőjénél a Pö-utca sa.rk.án. - J únius 15-é n, Űrnapján d,c. a budaör­si ünnepi körmenet megt;intéso."Gyülekezés reggel nyolc óráig a Gel­lért-téri HEV végállomáson. Részvételi dlj'útiköltséggel 1,10 P, Jelent­kezés IV.,Szép-u,5,félom,2,, június 12-élg. - J únius 16-án, pénteken délután félőt órakor a Gellérthegy uj telepítéseinek és növényeinek , ismertetése. Vezotő: Schnoldor József kertészeti felügyelő.Gg'ülokczéo a Gcll'.r tfvrdö bejáratánál, - Júni us 13 .vas ár nap, egésznapos kirándu­lás Esztergom nevezeteséőgoinok "megt.kintésérc.Vezető Kampis János. Gyülokoiós foggil félnyolc óráig ... Ilyugati-pályaudvar 111.osst• jogyvál­tócsarnokában. Részvételi dij /oda vonat, vissza hajó és belépődíjai;/ 3.5C P. Jelentkezés június 16-ig, IV.,Szép-utca 5.félemelet 2. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom