Magyar Országos Tudósító, 1933. június/1

1933-06-09 [077]

HÍREK f'*£ JOGI SLőADiiS. A Magyar Jogászegylet egyik legutóbbi teljes tiloson ér­dekes előadás tartott dr.V 1 a d á r Gátőr miniszteri tanácsos, c hatá­lyos jogszabályok hivatrlos összegyűjtése kérdéséről. E tárgyban a Jogász­egylet ő s V! a 1 d István elnöklete alatt pénteken folytatólagos ülést tartott, ahol Vladár előadásához dr.M a g ya r 1 Zoltán egyetemi tanár és dr.M ár t o n f f y Károly miniszteri titkár szóltak hpEzá. Magyar! érdekes külföldi példákkal mutatta be azokat a jogszabályrende­zési módoz: tokat, amelyekkel c. hatályban lévő jogszabályokat alkalmas módon és egységes szerkezetben a közönség rendelkezésére lehet bocsátani, Mártonffy pedig azt hangoztatta felszólalásában, hogy a jogszabályok hivata­los összegyűjtése köz szükség let, mert a szabály az, hogy hrjog szabályokat ismerni kell, akkor azok megismerését is lehetővé kell tenni." /HOT/HÜ. ÖTVENÉVES A TECHNOLÓGIAI INTÉZET. A m. kir. Technológiai és Anyagvizs­gáló Intézet /azelőtt Technológiai Iparmúzeum/,a magyar ipar fejlesztésé­nek ez az úttörő és kiváló tényezője,június 24-én tölti bo fennállásának ötvenedik évét. A Magyar Mérnök és Epitész-Egylot, a Budapesti Mérnöki Kamara és más műszaki testületek kezdeményezésére ebből az alkalomból az intézet helyiségében június 24-én ünnepélyes ülést tartanak, amelyen a magyar gyáripar, az anyagvizsgálással foglalkozó tudományos testületek, a kézművesipar és a magyar mérnöki érdekképviseletek ogy-cgy megbízott­ja fogja az intézet történetét ismertetni és ennek a magyar iparfejlesz­tés kerül szerzett érdemeit méltatni. /MOT/B MEGALAKULT A TÖRVÉNYHOZÓK BALATONI TS3TÍJLETE. A Balatoni Társaság ma dr* József Ferenc királyi herceg elnökletével ülést tartott, amelyen megalakult a törvényhozók balatoni testülete. A királyi herceg megnyitó beszédében kiemelte a nemzetközi uj oágÍrókongresszus budapesti tartózkodásának jeleneősegét és örömmel állapította meg, hogy balatoni kirándulások alkalmával milyen nagy elismeréssel nyilatkoztak erről a balneológia! kincsünkről. Magyarországon most nemcsak teljes jogbizton­ság, hanem atszolut nyugalom is várja a fürdőhelyekre érkező idegeneket, ami nem mondható el minden más európai országról és remélhető, hogy a külföldi Újságírók látogatása nyomán megnövekszik az érdeklődés a Bala­ton iránt. A beadott indítvány alapján kimondotta a királyi hercegty hogy a Balatoni Társaság keretén télül megalakul a felsőházi és képvise­lőházi csoport. Izeri Izsák Gyula ügyvezető alelnök elaborátumokat olvasót'; lel, amelyekben kérik, hogy külföldiek számára ötvenszázalékos vizumkelvezményt adjenak, viszont közérdekű fürdőfejlesztési'célokra két­pengec illetéket szedjenek a külföldre utazók útlevelei után. Kérik to­vábbá a Balatonvidék intenzivebb fáeitáoát, az utak olajozását és azt, hogy a miniszterelnök személyesen győződjék meg egy balatoni körúton a legfontosabb tennivalókról. Dr. K a r a f i á t h Jenő, © r f f y Xm«r re, Magyar I ál, dr. D a r á n y i Kálmán, dr. G o n d a Henrik és S p u r István felszólalásai után kimondták, hogy szivesen látják a par­lamentnek olyan tagjait is, . akik nem balatoni kerületet képviselnek, de érdeklődnek a Balaton fejlődése iránt és azt támogatni hajlandók.Vé­gül cizoo jcági előadóul Tóth Lajost kérték fel, /MOT/B ¿4% ifl

Next

/
Oldalképek
Tartalom