Magyar Országos Tudósító, 1933. május/3

1933-05-22 [076]

FŐVÁR OS HUSZÁR ALADÁR FŐPOmMzSTER A JÓZSEFVÁROSI KÖR VACS OR ÁJÁII. A Jó­zsefvárosa Kör nagyozabasu ünnepi vacsorát rcndozott, amelyen mer le­ien t dr.^H u s z a r Aladár főpolgármester ós a Nemzeti Egység Párt­jának számos vezető tagja. Ctt voltak többek között: Usotty Béla ós Payr dugó országgyűlési képviselők, s,zabó Sándor v. ors zá--gyűlés i kot*­viselo, Morvay Zsigmond ny. főispán, Gaár Vilmos. folsőházYtag Váía­dy Béla a székesfőváros h, tisztifőügyósze, Papanek Ernő minisztori fa­r'Hl°i'v* iovafosi .szamszék igazgatója, Lengyel Zsolt h. államtitkár, Gi osch Karoly os Dorner Gyula miniszteri tanácsosok, Ozorav István fő­igazgató, Vájna Edo, Gömöry Albert, Vossala Sándor . székesfővárosi ta­nácsnokok, baro Babarczy István, Schara Béla, Vigyázó Géza székesfővá­rosi lojegyzok, Roich Samu, a fővárosi élelmiszerüzem vezér igazKatóia" Nagy Karoly ny fokapitánvhelyettes, : sor na Kálmán h. árvaszéki elnöl-; a tarsegyosuletok vezetői, Kiss József udvari tanácsos • királyi köz-' jegyző os a Józsefváros polgárságának számos előkelősége* ' A vacsorán Szabó Sándor v. országgyűlési képviselő a ::or vezetősége nevűben üdvözölte a vendégeket és elsőnek Magyaror­szág k o r m á n y z ó j á t köszöntötte, a] : inck fai költ szemelve a magyar konszolidáció oszlona és sziklája. /Óriási Óljonzóö / ' R's^-tn.ov, £S r . U S f r t í.y, Bóla országgyűlési kópviselő'bcs zélt. Rv.SZlptesen foglalkozott a főváros polgárságának súlyos problémáival os föltárta a főpolgármester előtt a polgárság főbb kívánságait. Utalt az üzemi kérdésre, amelynek eddigi megoldása nem kiolégitö, hangoztat­ta, hogy a polgrrsag terheit fokozni többé nem lehet, végül hangsúlyoz- • ta, hogy mincon felelős tényezőnek arra kell törekedni, hogy a flvárS tlnvelolo\S, ott i ha ^ia zavartalan legyen ós a nemzet g* fontod tenyezojo kozo mondvacsinált okokkal éket nc verhessenek. .. * *-J r jmó országgyűlési képviselő volt' a következő szónok. G o m b o s Gyula miniszterelnök állemf érf iui nag.-s frárőJ bő­szolt. Azt fejtegette, hogy a kormányéinök jelenlegi és jövőbeli s>o *ének az a titka, hogy alulról jött a polgárság somiból " ; os a logfelsocb kormányzati polcon is olyan észiárás hatia át a £S y ^Xtf ik ^ títSl nind ° n la W*» a * Gondolatával íömoesl'uiá­ban - mondotta - volt bátorság meg-aliani, hogy az élet az ő tanitómes­a-- "V XZ ^ctbölcselet sugázikki minden ténykedésébe? oSm­,bcs Gyula valóban gyakorlati ember, mert a gyakorlati 6 rt a?nvV 5? >ös ön^n° nagy fayr Hugó'ezutan í fS^íctfSiS? • : os,on : ott. es nangoztatta, hogy ez az óriási tábor, ez a párt biSiom­-mal nuz ra, erősen áll mögötte, támogatja, energiát akar neki adni mer akarja sokszorozni azt a férfias erőt, amit a főpolgármester er-éri^ SeríTo"^? 1 * N ^ Ünk " rnondotta " ^ükségünk van Huszáí .Uadfíra mert esoaaL.tos módon egyre több az ellenséges hang Budapest ellen' t-t' hoJfÍfndSt Se a%í?f Buoapest nem.tucija magát jóí ko^yöznL íudíuh rí í -?í"t^^^iffi­na J Unl: l f, Va ™ al: h i bál- voltak olyan tünetek,' • :-" x t; ;Lt küszöbölni, de senki sem mondhatja, hogy az autonómia ^S'a^LraindSíSu*toHlkával r^ 8 Sí^^? á í" a Vi«^ Bem tud Jél gazdálkodni, o" « íV"i* B hwi íí^fL*^ 08 * csétlon or3z% fSvírooa'olyan =rof 0 «n!; 3 í1c C^gf™ iiS"""' /Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom