Magyar Országos Tudósító, 1933. május/3

1933-05-22 [076]

/A JóZ3EFVÁH0oI KÖR VACo ÓRÁJA. Folytatás 1./ Köszönetet mondott a belügyminiszternek, aki kot nappal ezelőtt a par­lament színe előtt jelentette ki, hogy a főváros gazdálkodása példátlan jó és hogy világszerte cl ismer il: Budapest jó hírnevét. Tévedés_ a zonban, hogy a főváros luxuskia^ ásókkal adminisztrál, mert például a Fővárosi Könyvtár nóllriil tényleg meg lehet élni, de nem nélkülözhető akkor, ha a kulturnivót meg akarjuk óvni. Szellemi gazdagságunk és kulturfölényünk tárházai azok az intézmények^ amelyeket luxusnak állítanak bc« Lchot^ hogy néhány pengővel jobban vannak fizetve egyes fővárosi tisztviselők, mint az'államiak, de jó adminisztrációt csak jólflzetett tisztviselőtől várhatóak, árra leérte a főpolgármestert, hogy a mostani válságos, nehéz időkben erős kézzel karolja fel a főváros nagy problémáit és ugyanolyan áldozatkészséggel igyekezzen azokat olőbbrcirinni, s ha lehet megoldani, miit amilyen tettrekész áldozatkészséggel és oi zalommal áll mögötte ez a polgárság. Payr Hugó nagy tetszéssel fogadott beszéde után H u a z ár Aladár főpolgármester emelkedett szólásra. Percekig tartó ünneplés utón azzal kezdto, hogy a mostani sorsdöntő időkben nemcsak a vezetőemberek* nck kell minden erejüket latba vetni és minden egyéni szempontot félre­vetve beolvadni a nemzet egyetemébe, hanem minden egyes embernek félre kell tenni egyéni érdekeket, egyéni szempontokat, s maradéktalanul bele­olvadni az egyetemes nemzeti gondolatba, ugy dolgozni, megfeszített erő- 1 vei, hogy a nemzet nagy céljait megvalósíthassuk,'Csak a nemzet nagy kö­zösségébe való egyetemes beolvadás teszi lehetővé, hogy sorsunk, jobbra­fordulhasson. Azt fejtegette ezután a főpolgármester, hogy a rettenete** sen megcsonkított országban felbillent az arány a vidék és a főváros kö-. zött. A nónzoti orő, a magyar nép Istenadta vitalitása azonban legyűri a legnagyobb nehézségeket is és megteremti a f öv írós és a vidék számá­ra, ha szűkösen is, a boldogulást. A rcttoncte^gazdasági v&lság mellett' - mondotta a főpolgármester - meglepte az embereket egy lelki válság is. 3 ha vannak á világon jobboldali, vagy baloldali kilengések, ezt is meg­lehet érteni, mert ez mind a gyötrődő lélek vergődése, mert az embc­ok keresnek valamit, érezve, hogy ahogyan van, nincs jól. Boldogok le­etünk,- mondotta, - hogy a ml nemzetünk egy rövid lelki orgia után, a­it a bolsevizmus jelentett, csakhamar önmagára talált. Nem lehet .leki­csinyelni, hogy ez a csöpp, lefegyverzett csonka, vérző ország ma Euró­pában a rend, a nyugalom, a konszolidáció szigete, mintaképe, A magukat, győzőiméi: nevező országok mélyen alattunk vannak. A magyar nép életere- • jébon és öntudatában látja a magyar jövő biztosítékát. A magyar nép .ki­válóságai, erényei arra pred sztinalják, hogy döntő szerepe legyen a Du­na medencéjében. A magyar nemzet igazsága felkelőben van. De non bízhat­juk el magunkat. Egy lélekben erős és testben edzett nemzedéket kell ne­velnünk, amely kész és képes lesz a nagy magyar feladatokat megoldani. Meg van győződve arról, hogy a füváros népe szivvel-lélckkel odatapad a nagy magyar gondolathoz, s egy a nemzeti lélekkel. Nem igaz, hogy Buda­pest tulnagy, a megcsonkított nemzetet kell újból teljessé tenni. A nem­zet és a főváros'nagy céljait azonban nem lehet széthúzással, torzsalko­dással 'megoldani, h nem csak egységes célkitűzéssel, szoros összefogás­sal. Olyan férfiú van az ország kormánya élén , akinek álma a magyar áloiji vágya a magyar vágy és fájdalma a magyar fájdalom. /Hosszas éljenzés és taps. kljén Gömbös!/ Vannak, aki'' kif ogásol j ák, hogy^miniszter elnök nem' foglalkozik eleget a részletkérdésekkel, de Gömbös Gyula messzebbre néz, s azt akarja, azon dolgozik, hogy g-'^r no keink, unokáink eoldogabb hazá­ban boldogabbak legyenek. Arra kéri Budapest polgárságát, hogy ebben a sorsdöntő korszakban viselje türe.lmoson a sorsát és legyen egy a nemzet nagy coljainak eléréséért. - - /„ főpolgármester nagyhatású sz.v.M után Lengyel Endre dr., a Kör c.lnökc mondott köszönetet és hangoztat­ta, hogy a Józsefváros polgársága' szívvel és lélekkel áll Gömbös Gyula és kormánya mögött. Biztosította c polgárság bizalmáról és támogatásá­ról a főpolgármestert, A vacsorán még sok más felszólalás hangzott el ezután. /ivIOT/D 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom