Magyar Országos Tudósító, 1933. március/2

1933-03-13 [072]

1BDS1C-S SZÁMOK L3 ADATOK A "MEFHOJZ" I,IULT.;VI KÜLFÖLDI PE OPáGAinH­TEVEKEIféSj EKE ÖL. - A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége háromna­pos kongresszusának második napja. ­A Magyar Egyetemi ás Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsé­ge hétfőn délelőtt folytatta háromnapra tervezett, s tegnap megnyitott országos kongresszusát, A hétfódélelötti folytatólagos közgyűlésen Barna László országos ifjúsági elnök elnökölt, aki elsősorban is ismertette a IIZFH03Z d i á-:sz oc i álTs főosztályának jelentését. A mult évi működésről szóló jelentés fölött élénk vita indult meg, amelyben a kong­resszusi tagok közül számosan résztvettek. K o n r á d Jakab a LÍEFH03Z menzájának működéséről számolt be és hangoztatta, hogy a menza körül történtek bizonyos visszaélések, 3 ez az ügy részint a királyi ügyészség, részint a Székesfőváros tisz­tiügyészsége előtt. van. A vizsgálat befejezéséig a kongresszus ezzel a tárggyal nem kívánt részleteibon foglalkozni. Sári Ignáo a balatonszántod 1 diáküdülőtelep tevékenysé­géről olvasott fel részletes jelentést, amiből kitűnt, hogy a diákoknak az a jelentős karitativ akciója a múltévben szép sikert őrt cl: az el­múlt nyáron több mint százötven magyar diák nyaralt aránylag rendkívül olcsó áron a kies Balaton mellett..­Szála c s y László debreceni dcputátus a vidéki főisko­lai hallgatók sivár anyagi helyzetét tette szóvá és a. központtól lehető sürgős segítséget kért. Végül Besenszky Kálmán jelentette, hogy a EZFH03Z jegyirodája a multesztendőben közel 56.000 darab kedvezményes és Ingye­nes vasúti jegyet bocsátott rendelkezésre az arra szoruló dlakoknak, A. Magyar líomzetpolit ika i Társaság Esterházy-utca i Székkézé­na.k nagytermében megtartott délelőtti közgyűlés ezzel végetért. A kongresszust a KEFH03Z delegátusai délután -Kiss Gyu­la jogász-sogitőegyosületl alelnök clnöklés vei - ugyanezen a helyen folytatták, a délutáni kongresszuson Ú é z 1 c r Gyula számolt be a k.EFHCSZ kulturális- és sa jtó-sz ^-osztály ónak mult évi tevékenységéről, . mogomlitet te, hogy az országos szövetség hivatalos lapja; a Magyar Egye­temi Hiradó - noha a diákság körében páratlan és örvendetes népszerűség*, nek örvend - súlyos anyagi nehézségek elé karült. Segítségre szólítot­ta fel a magyar diákságot. Az előadó egyken meleg köszönetét fejezte ki a fővárosi és vidéki napisajtónak a főiskolai diákok ügyeibon tanúsított lelkes és áldozatkész magatartásáért. A köszönetet szavazó indítványt a nagygyűlés részesei egyhangú lelkesedéssel magukévá tették, Zicgolw angol Károly dr. a MEFHOSZ Jogügyi szak­osztályának működését vázolta, s kiemelte, hogy a szakosztály sámos o­sétben nyújtott teljesen díjtalan és eredményes jogvédelmet a hozzája f órduló fc i s kc la 1 hal1gat óknak . Legérdekesebb volt G á s p ár László jelentése, aki a fóa­gyar iákipformációs Iroda sikeres tevékenységét mutatta bc a kong­resszusnak, számokban és adatokban. E rideg számok kellően jellemzik azt a nagyarányú és jelentős munkásságot", amit ez az iroda a magyar diákság érdekében és általában a magyar ügy propagálása torén kifejtett. A jelentés mogemlit i, hogy az elmúlt évben 3390 levél és ügyirat érke­zett az Információs Irodához a külföldről. Válaszlevél, vagy egyéb-agi­tatív és propaganda-irat kiment az irodából külföldre: 3750 darab,Tíz­ezernél több külföldre utazó d iáknak és magyar állampolgárnak nyújtott megbízható információt a IéEFKC3Znak ez a szerve. Tavaly 1493 külföldi diák kereste fel felvilágositásokért az irodát, s c diákok közt'435 veit a német, 114 amerikai, 122 francia, 14C olasz, 6 kínai ésatöbbl, Kz In­formációs irodának 230 diplomás, több nyelvet beszélő, szakképzett löe­hgonvozctőjG van, akiket osotrcT-ögotra a többi magyar és fővárosi id e­SPgonforgalml szerv is igénybevesz. /Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom