Magyar Országos Tudósító, 1933. március/2

1933-03-13 [072]

/A HEFKOJZ KONGRESSZUSÁNAK MÁSODIK IÍAFJA, /Folytatás 1./ A IÚEFH03Z cliál:Iftformá c i ós irodája - hangzott tovább Gáspár László érdekes jelentése - az elmúlt évben 59 Budapesten élő külföldi honos diákot helyezett el magyar családoknál, mint idegen nyelvek ok­tatóit. !iZ iroda ezenkívül 159 esetben szerzett állást végzett magyar főiskolai hallgat óknak, a legkülönbözőbb helyeken és munkakörökben, a plakátragasztótól egészen a körorvosig, mindenfajta ügykörben. Az in­formációs iroda sikerrel bonyolította le a magyar diákság vakációs uta­zásait, minden hozzája forduló diáknak kedvezményes vasúti, vagy hajó­Jegyet szerzett. A legnagyobb sikere az irodának akkor volt, amikor az elmúlt év őszén nagyobbszámu amerikai diákcsoport látogatott el Ma­gyarországra; ez amerikai diákok részére az iroda nivós és ér tokos elő­adássorozatot rendezett, amelynek keretében az előadói tisztet olyan értékes és kiváló-férfid: vállalták, mint például Teleki Tál gróf, Eck­hardt Tibor, G-ömor i-L-aiml László külügyminiszteri tanátsos. Yolland Ar­túr tudományegyetemi professzor, Máthé Elek református főgimnáziumi 1­ga zgatóhelyettcs, Buday Kálmán-statisztlkus»professzor, Czakó István dr . miniszterelnökségi miniszteri titkár, Bobula Ida, Győr-y Tál dr. és má­sok. Az iroda a jövő esztendőre legfőbb programjául a cserkész-b llág­jamboree propagálását, a I'agyarors zágon megrendezendő európai evezős­versenyek előkészítését és a Szent István-hét programjának a külföldre való eljuttatását tűzte ki maga elé, , A kongresszus résztvevői nagy érdeklődéssel hallgatták vé­gig a jelentést, amelyet egyhangúlag elfogadtak, s az elnök megálla­pította, hogy az információs iroda rendklvü^ csekély anyagi eszközei­vel sikeres és eredményes munkát végzett, /Altalános helyeslés,/ A jelentéshez 3 z e n'd, e Zoltán dr,, az I3U3Z főtisztvi­selője szólt hozzá, aki .Indítványozta, hogy a MEFH03Z külön bolgár­csoportot szervezzen az Információs iroda keretében, mert elérkezett az ideje annak, hogy a magyar szellemi export a velünk rokon és barát­ságos Bulgária felé a legközelebbi jövőben teljes erővel meginduljon, S s m o 1 é n y i Nándor dr , a MEFHOSZ propaganda és for­ditő-ircö ájának tevékenységéről számolt be, pontos adatok kapcsán. Végül •"• U d 1 s s László a szegedi, Ball a László dr. pedig a pécsi MEFHOSZ—csoportok működését ismertette, majd a kongresszus tagjai - F u k r m a n n Mátyás dr, beszámolóját hallgatták meg, aki a MEFHOSZ zeneszakosztályának figyelemreméltó működését vázolta, A kongresszus a jelentéseket - hosszabb-rövidebb vita után - egyhangúlag elfogadta, rillőfctfe tudomásul vette. Holnap, keddoq^z országos kongresszus harmadik napja, a­mikor a folytatólagos tanácskozások délelőtt 11 órakor a Magyar Nemzet­politikai Társaság Esztcrházy-utcai helyiségének nagytermében kezdőd­nék meg, illetve fejeződnek be, K még hátralévő jelentések meghallga­tása után jer kerül a tisztújításra. Az uj tisztikar megválasztása név» szerinti, titkos szavazással tört'nlk, /kCT/Ky MÁRCIUSI Ö1ÍIC-F* A Szilágyi Erzsébet Erdélyi Nőegylet márciusi ün­nepet tartott a Társadalmi Egyesületek Szövetsége nagyt erméb e$, G a ­bán y i János-nő Apponyit dicsőítő hatásos versét olvasta . fcl^^ d á m iva • megnyitóbo3zé det mondott, Somlyód y István a "Talpra magyar"-t szavalta, majd K i B s Menyhért mondott ünnepi be­szédet. C a b á n y i János né Petőfi három költeményét adta elő, vi­tára Bal :-í s a> Imre "Ara utolsó hajnal" cimü Fetofi-logondáját ol­vasta fel nagy tetszés közben. Ezután Agyagfalvl Hegyi István ad­ta elő uj költeményeit, J á n o s s y Gábor képviselő FetofIné élcté­j bői mondott el ismeretlen epizódokat, J o m 1 y ó d y István Fetof1 "Egy gondolat bánt engemet" cimü költeményét szavalta, 3z. # Tompa fi Márta pedig Kriza Vadrózsáiból adott elő, /MOT/íJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom