Magyar Országos Tudósító, 1932. április/3

1932-04-23 [064]

Kézirat. ^ Jiiiao kiadás. ] aidapest, 1S32, április 23. XIV.évfolyam 91.szám. EGYHÁZI HÍREK —-A JÖVŐ HETEN TARTJk PLENÁRIS ÜLÉSEIT A REFORMÁTUS EGYETEKES KONVENT.A jövő hét szerdáján, csütörtökén és péntekjén ül örs^a ezidei rendes évi tanácskozására a református egyház legmagasabb közigazgatási t^s cülete, az Egyetemes Konvent, hogy letárgyalja az *lmult adminisztratív esztendő ese­ményeit és határozzon n tennivalók felől. A konvent ülésein B a 1 t a z ár Dezső dr. püspök és D ó k u s Ernő fogondnok elnököl. /MOT/F. . H I R 3 K —MEGHALT SZUNYÁI JOZSEFNE, SZ ITNYAI ZOLTÁN IRO ÉDESANYJA. Özv. S z i t ­nyal Józsefné 75 éves korában, pénteken délben Selmecbányán reghalt. Az elhunyt nagyasszony, aki Szitnyai Józsefnek, Selmecbánya egykori polgár­mesterének özvegye volt, férje halála óta visszavonultan elt a felvidéki varoskában. Szitnyai Zoltán dr. Író édesanyját veszhette ei az elhuny t mat­rónában./MOr/i. „ • ---A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE. Április 28.-án, csütörtökön dél­után 6 órakor a Természettudományi Társulat üléstermeben /VIII. Eszterházy­utca 14-16./ Cholnoky Jenő dr. elnökletével tartja rendes évi köz­gyűlését a MSgyar Földrajzi Társaság. A különböző jelentések letárgyalása utan tiszteleti és választmányi tagokat választanak. /MOT/B. ---MAGYARORSZÁG GÉPJÁRMÜVEI 1910 OTA. Magyarországon 1910 óta van rendsz-r-. gepjármüstatlsztika. Akkor, mint azt a Statisztikai Szemle uj számában V a r s z e g h y János kimutatja, összesen 1044 gépkocsi volt ajországtaa s kozuluk 937 volt a személykocsik száma, áz az állomány 1917-ig fokozato­san emelkedett és ebben az évben a megcsonkitatlan ország területén 3174 darabot ért el. A trianoni határok az ország gépjárműállományának is legalát a felet elvitték és 1920 végén az évi szaporulattal együtt csak 1672 gép­kocsiról tud p Statisztika, közöttük 1413 személykocsiról, attöl kezdve egészen 1929-ig rohamosan nőtt az állomány. Az évi szaporulat 300-3700 darab között váltakozott. 1927-ben például 2547 személykocsit, 936 teher­koo3it, 227 másféle gépkocsit vásárolt a magyar közönség. 1929-ben is 2800 darabra rúgott az egész szaporulat. Azóta azonban megszakadt ez a nagy lendü let. 1930 ban már csak 101 uj személykocsiival-, 92 teherkocsiival és 19 más­fele kocsival nott az ország gépkocsivagyona. 1931-ben az óv végén 1445 sze­mély kocsival . U3 teherkocsival és 95 másféle kocsival futott kevesebb az országban, mint az év elején. Ezzel a személykocsik tekintetéten körülbe­lül a Z< 19cp évi helyzet állott vissza. A motorkerékpár nálunk a háború után yalt népszerűvé. 1921-ben még csak 161 ilyen kerékpár szerepelt a statiszti­kában, 1929-ben már 10.365 darab, 1930 végén 11.041. A motorkerékpárok szaporodását még az 1931. év sem tudta megakadályozni. \z ev folyamán az állomány 1&5 darabbal nőtt./MOT/B. —-BAASVÁRMEGíE FOGADADÍI EMLÉKÜNNEPÉLYE. Barsvármegye közönsége három év­szazadon át az ev minden tavaszán Garamszentbenedeken fogadalmi emlékünne­pet tartott. A Farsvármegyei Egyesület a várraegyének ez t a fogadalmi emlák­unnepet május 5.-én, vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel az Angol-ki­sasszonyok templomában /IV. Váczi-utca 47./ hálaadó ist-entsiztel^t kereté­ten tartja meg. Az ünnepi misét és szentbeszédet S i k r a y Imre nv. tá­bori folelkész mondja. /MOT/B* Q 94

Next

/
Oldalképek
Tartalom