Magyar Országos Tudósító, 1932. április/3

1932-04-23 [064]

M 4GY \R ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ K ' Z 1 P a t 4 Második kiadás. Budapest, 1932. április 23. 11^ XIV. évfolyam, 91. azám. ­F Ö V A R C S A MINISZTERELNÖK FELt-S E3-E MEG L ÁTOG A.TT 4 A KŐBÁNYAI NÉPKONYHÁK 4T. 4 minisz­terelnök felesége gróf Károlyi Gyuláné Ripka Ferenc dr.^fő­polgármester és felesége társaságában tegnap délben felkereste a Kőbányán^ működő étkez tetőhelyeket. Megtekintették a Szent Lászlótér 2. alatt a fővéro és e Vöröskereszt által közösen fenntartott konyhát, továbbá több felnőtt és iskolai étkeztetőhelyet. 4z előkelő vendéget Bucsánsz k Jr Bertalan kerüle.'i elöljáró és Thorday Árpád főjegyző kalauzolták. /Mez/H. KÜLDÖTTSÉGET MENESZTENEK 4 HELYETTES T 4NER0K '4 FŐPOLGÁRMESTERHEZ. 4 szé­kesfővárosnál működő helyettes tanerők a jövő hét elején küldöttségileg tiszte lepnek dr. Ripka Ferenc főpolgármesternél, gkit arra fognak kér­ni, hogy a közelgő közoktatásügyi véglegesítéseknél érdekeiket szokott em­berszeretetével képviselje. /MOT/H. HÍREK A VIII. KERÜLETI KÖZSÉGI HORÁNSZRY-UTCAI VÖRÖSMARTY MIHÁLY REÁLISKOLÁBSN az első osztályba törekvő tanulók előjegyzése április 25.-én megkezdődik. Minden szülő vigye magával a tanuló legutolsó iskolai ér tes itő j ét ,/MOT/B . A—A MAGYAR-LEN GYEI EGYSSÜLET értesiti tagjait, hogy a lengyel nemzeti ünnep napján, máju3 8.-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a Ferenciek temp­lomában Cs iSüarik János c. püspök szentmisét mond. /MOT/B, AZ AQUINOI SZENT TAMAS . TARSASAG április 27.-én, Fzerdán délután fél 6 órakor a központi pa~ évelő intézet dísztermében felolvasóülést tart. amelye K e r n e r István űr, "Nagyazent Albert művelődéstörténeti jelentősége" cimü,N agy Lajos pedig "Sp-ngler történettölcseletének bírálata" cimü értekezését olvassa fel. /MOT/3. IPHRI TANFOLYAMOK. A budapesti m. kir, állami íílsőipar iskolában április 25.-én, autogénhegesztő tanfolyam nyilik meg. Tandij 38 pengő. - Ugyancsak 25.-én hat hétig tartó nőiszabóipari szakrajztanfolyam is nyilik, melynek t^ndija 35 pengő. Beiratkozni köznapon délelőtt 10-től 12-ig lehet az igaz­gatósági irodában. /VIII. Népszinhéz-utca 8./ /MOT/B. —MEGINDUL A BUDAPEST-BÉCS KÖZÖTTI SZ SJ.ÍELYHAJOJARAT. A m. kir. Folyam és Tengerhajózási részvénytársaság első szamélyhajója Budapestről Wienbe ápri­lis 30.-án, Vi'ienből-Budapestre május 3.-án indul. Budapest Eötvös-térről a hajó minden heóion, csütörtökön és szombaton 18 érakor, visszafelé pedig Wien-Reichstrüoke állomásról, kedden, csütörtökön ée szombaton 8 óra 30 perckor indul. /MOT/B. MEZŐGAZDASÁG -—P R 0 D 0 II 0 : á m.kir. ftildmüvalésttggrl minisztérium ma délután fél 2 órakor hivatalos vetésjelentést ad ki. A jelentés szövegét a l«pok kül­döncei a minisztérium hírszolgálati osztályánál átvehetik. /MOT/ SS

Next

/
Oldalképek
Tartalom