Magyar Országos Tudósító, 1931. június/2

1931-06-15 [055]

n x A a j\ MURRAY BUTLER DÍSZDOKTORRÁ AVATÁSA. A budapesti Pázmány Péter Tudomány­egyetem hétfőn délelőtt 11 órakor impozáns ünnepség keretében avatta dísz­doktorrá Kara Nicholas Murray Butler-t a Carnegie-alapitvány és a Columbia­egyetem elnökét. Az ünnepségen megjelentek a miniszterelnök képviseletében bárczlházi B á r c z y István miniszterelnökségi államtitkár, a külügy­minisztérium képviseletében P e 1 é n y I János genfi miniszterrezidens, az amerikai követség képviseletében Mr. T u c k követségi tanácsos, buda­pesti ügyvivő, H e g e d ü 3 Lóránd, dr. Balogh Jenő, Tauffer Gábor, Magyary Zoltán, báró Babarczy István, dr. Bozóky Géza a pécsi egyetem rektori aki repülőgépen jött fel az ünnepségre, valamint a budapesti egyetemek taná­rai. Pontosan 11 órakor érkezett meg az egyetem aulájába; Kara Nicholas Murray Butler, a Columbia egyetem doktorainak fekete, bársonnyal díszített talárjában> akit az egyetem aulájában dr. Y o 11a n d Artúr a bölcsészet­tudományi kar helyettes dékánja fogadott. Az ősz tudós ezután az egyetem díszruhás hajdúinak sorfala között vonult be a díszterembe, ahol oz előkelő közönség meleg ünneplésben részesítette. Ezután dr. N é k ám Laj03 rektor mognifikusz vezetésével diszmagyarba öltözve vonultak be dr. Trikál József a hittudományi kar, dr. Balázs Károly a joftudományi kar, dr. Farkas Géza az orvostudományi kar és dr. Yolbnd Artúr a bölcsészettudomónyi kar dé­kánja. Az emelvénytől jobbra az egyetemi tanárok foglaltak helyet. Ezután a növendé&papság énekkara elénekelte a Szózatot, majd dr. N é k á m Lajos angol".*" nyelvű beszédében rámutatott arra a nagyjelentő­ségű tényre, hogy az agyontiport magyar nemzet egyetemén egy nagy nemzet és ország méltó képviselőjét avathatjuk doktorrá. f> Dr. Y o 1 1 a n d Artúr üdvözölte ezután az ünnepeltet a bölcsészet tudományi kar nevében. Beszédében párhuzamot fa hires angol költő, Sidney Fülöp 360 év előtti magyarországi . utja éfl Kara Nicholas Murray Butler mostani látogatása között. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a nagy esz­mék méltó apostolát tiszteletbeli doktorrá avathatjuk. Ez a nap , juniu3 15,-e, mindig pirosbetüs ünnep lesz ogyotemünk történetében éa remél­jük, hogy Murray Butler sem fogja elfelejteni azt a napot, amelyen díszdok­torrá avatta őt annak a nemzetnek első egyeteme, amely mindenkor a nyugati műveltség bástyája volt és amely a tudományt a dinamóval ós az Eötvös-ingával ajándékozta meg. Az egyetem rektorai és dékánjai ezután kézfogással, ünnepélyesen tioz teletbeli doktorrá avatták az amerikai tudóst. Murray Butler meg hatottan kö­szönte meg az őt ért kitüntetést, majd beszédében rámutatott arra, hogy az egyetemek feladata, önzetlenül ápolni a tudományokat, s a tudomány égisze alatt összekapcsolni a nemzeteket. A világ panteonjában a halhatatlanok ne­vei sorából nem fognak hiányozni e: kiváló egyetem professzorainak neve sem. Nagy boldogsággal tölti el őt, hogy a budapesti tudományegyetem tiszte­letbeli doktorrá avatta és ezt a mai napot sohasem fc$a elfelejteni. Dr. Né k á m Lajos , az egyetem rektora ezután átadta az ame­rikai tudósnak a di3zes kiállítású diplomát, aranyveretes, sötétzöld bőrrel bevont művészi tokban, Az ünnepség ezután az amerikai és a magyar Himnusz elénoklésével ért véget,/M0T/Sch. KORMÁNYZCGY'ÍÍRÜS DOKTORRÁAVATÁS» A Pázmány Péter Tudományegyetem hétfőn dél ben 12 órakor Zs ö 1 1 e y Kálmánt a jogtudományok és S i p o 3 Lajo3t a bölcsészettudományok sub au3piciis gubernatoris doktorrá avatta, A díszes ünnepség keretében dr. G év a y -Wolff Nándor államtitkár adta át az avatottaknak a kormányzó gyűrűjét ./MOT/Sch. 'jiM ~ '

Next

/
Oldalképek
Tartalom