Magyar Országos Tudósító, 1931. június/2

1931-06-15 [055]

F Ö V Á R 0 S ORVOSI KINEVEZÉSEK, k TÜDÖBETEGGONDOZO INTÉZETEKNÉL, Dr. R I P k n Fe­renc főpolgármester n tüdőbeteggondozó intézeteknél több üresedésben lévő állást a mult év novemberében helyettesítés utján töltött be. Ezekre az állásokra most végleges hatállyal kinevezte sz eddigi helyettesekot a kö­vetkezőkben: vezető főorvosok lettek: Földes Aladár és Baitz Géza dr., ad­junktusok: Bihari István. Benkovits Zoltán, és &ánaágby György-dr» Alor­vosok: Dunay Beatrix és B«£M3]alcy LASJÜIÓ^ /MOT/H. HÍREK A BUDAI POLGÁRI KASZINÓ évadzáró választmányi ülése után. tá»*«vacöO­rát rendezett a. legutóbb fölvett tagok tiszteletére. L a n g h a m m er Károly kaszinói igazgató üdvözlő szavai után Wolff Károly ifjúkori tanulmányairól való megemlékezése kapcsán mély érzésű beszédében szeretat*­tel foglalkozott a mai'fiatalság súlyos problémáivei, amelyek megoldási alapjául az ezeréves történeti a'l-phoz és a keresztény vallás szociális gondolatához való ragaszkodást jelölte meg, Sz I g e t h y J ános felső­házi t«g felszólalásában az elvhüség fontosságát hangoztatta és üdvözölte G ö m ö r y Mbert dr. tanácsnok-elöljárót. C^iiiéry An&rája drr rámutatott a cserkészet nagy ifjuságnevelő jelentőségére, s dr.T 9 m e SÍ, Győzőt, mint a cserkészmozgalom vezető egyéniségét köszöntötte fel. **-z ifjúság köszönetét if j.M árkus Imre tolmácsolta. /MOT/B. k KERESZTÉNY SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI /WOLFF/ PÁRT vérbeli szervezete jú­nius 17-én, szerdán este nyolc órakor a Tárnok-utcai Balta-vendéglőben, a tabáni szervez-t pedig június 19-én, este hat c rakor a Szabidpolgári Kör dísztermében pártgyülést tart. Felszólalnak* 1 Wolff Károly, Csilléry András, Szlgethy János, Spur Istvánná és Lampel Vilmos. /MOT/B. MURRAY BUTLER ELŐADÁSA k MAGYAR KÜLÜUYI TÁRSASÁGBAN, A Magyar Külügyi Társaság június 16-án, kedden délután hat ö vo\íor az országháza kupolacsar­nokában felolvas 0 ülést rendez, mely alkalommal Nicholns ül u r r a y 3 u t 1 e r, " newyorki Columbia Egyetem és a C°rncgiö Alapítvány Buda­P'str-n tartózkodó elnöke, mint a Külügyi Társaság vendége, a. nemzetközi biztonság kérédéséről angol nyelvű előadást tart. Az ünnepélyes keretek között tartandó előadáson a Magyar külügyi Társaság elnöke, A p p o nyi Albert gróf fog elnökölni. Belépéskor meghívó felmutatandó. /MOT/B. k BUDAPESTI M * KI R. ÁLLAMI FELSÖIPWRISKOLÁ június 21.-* kezdettel for­rasztó -ljárásokat, forrasztó anyagok 0 t és a legújabb rendszerű forrasztó készülékeket ismertető előadássorozatot rendez a bádogosipari és villany­szerelők alkalmazottai részere. Az előadások tartama tizenkét óra,ebből négy óra elmélet és nyolc óra gyakorlat. *z előadások vasárnap délelőtt 3-Í2 óráig, hétköznap este 1/2 7-8 óráig tartatlak. Részvételi dij tl'z pengő. Beiratkozni a m.kir.állami f els öipariskole irodájában/VIII.,Nép­színház-utca 8.1,em. 25./ hétköznaponkint délelőtt 10-től 12-ig leheti /MOT/B. b

Next

/
Oldalképek
Tartalom