Magyar Országos Tudósító, 1930. december/3

1930-12-20 [053]

FŐVÁROS A GARAI-TÉRI VÁSÁRCSARNOK ÉPÍTÉSI ÁRLEJTÉSÉNEK EREIM ÉN YE. Körülbelül egy esztendővel ezelőtt hosszú és elkeseredett vita folyt a főváros kü­lönböző bizottságaiban a Garai-téri és a Ferdinánd-téri vés ércsarnokok építésének ügye körül. A főváros közélelmezési ügyosztálya azt a javasla­tot terjesztette a tanács és az illetékes bizottságok elé, hogy a Garai­é3 Ferdinánd-téri vásárcsarnokok tervezésével m építésével bizzák meg a Krisztinavárosi zárt piac építőjét, a Margalit M Társa céget, mert ez a cég a tervezésen és építésen kivül hajlandó lett volna vállalni az épít­kezés finanszírozását is. Az építkezés összegét azután a főváros bizo­nyos terv szerint amortizálta volna. A Margalit-féle ajánlat a két piac , 11.900 négyszögméternyi beépítendő területének építését négyzetméteren­ként 300 pengőért, azaz összesen 3,570.000 pengőért vállalta volna. Annak idején a középltési bizottságban Petrovácz Gyula rendkívül élesen tiltakozott ennek vz ajánlatnak elfogadása ellen, mert kifejtette, hogy erkölcstelen az, ha ugyanaz a cég vállalja a ter­vezést, az építést és a finanszírozást. Petrovácz azt követelte, hogy nyilvánoa versenytárgyalást Írjanak ki, mert ebben az esetben a Margalit­féle ajánlatnál legalább 30^-kal olcsóbb megoldást tud biztosítani a fő­város. A középltési bizottságban leszavazták Petrovácz indítványát, £s ugyancsak leszavazták az össze3 többi pártok a pénzügyi bizottságban Wolff Károly indítványát is, amely Petrovácz javaslatának szellemében ugyancsak azt követelte, hogy más tervezze és más épitse a csarnokokat,a finanszírozásról pedig a főváros maga gondoskodjék* A bizottságok határozatával szemben S 1 p o c z Jenő polgár­mester mégis a nyilvános árlejtés fciirását rendelte el. Ez RZ árlejtés megtörtént, egyelőre osak a Garai '-téri piac 7100 négyzetméter beépí­tendő területére vonatkozóan.Erre a csarnokra a Margalit-féle ajánlat sze­rint 2,120.000 pengő volt előirányozva. A nyilvános árlejtésnek az a megle­pő eredménye lett, hogy a 27 szakmára kiirt árlejtés alapján a beérkezett legolcsóbb ajanlatok összege 1,450.000 pengőt tesz ki, szóval csak ennél az egy csarnoknál 670.000 pengő megtakarítás mutatkozik az eredeti, és a bizottságok által megszavazott Margalit-f éle ajánlattal szemben. A fővároa törvényhatósági bizottsága legközelebb foglalkozik majd az üggyel és rövidesen döntenek a Garai-téri piac építési munkálatai­nak kiadásáról. /M0T/N. HÍREK A SZEPESI SZÖVETSÉG KARÁCSONYI ÜNNEPÉLYE f december 21-én, vasárnap dél­után hat órakor a gróf Széchenyi Istvái-felsőkereskedelmi iskola /vas­utca 11,/ tornacsarnokában lesz, amelyen szegény sorsú szepesi gyermekek ruha- és más ajándékot kapnak. /MOT/B. ^ —A SZÉCHENYI BÁL SZENÁTUSA ülésén bemutatkozott ez idei Széchenyi Bál vezetősége: Almássy Kálmán gróf elnök, Garzuly Bélé ügyvezető elnök és Valkó László szövetségi elnök, akik megalakítják a bálbizottságot. A bál­iroda vezetői; Frenreisz István és More Ily László lettek. /MOT/B. j^) •

Next

/
Oldalképek
Tartalom