Magyar Országos Tudósító, 1930. december/3

1930-12-20 [053]

közirat. /£' S ° d 1 k k Q d á S ' Budapest, 1930. december 20, xil.évfolyam 239,s?árr­RENDÖRSEG ---SZESZTILALOM A VÁLASZTÁSOK NAPJAIN, Ma délutáfi hot órától kezdve decem­ber 22-én, hétfőn éjjel lizcnogy óráig Budapest ''sékoafő város területén szeszesital árusítása, kiosztása, vagy r> közveti* n fogyasztá céljából egyéb m°don való forgalombaftpzatala tilos ákl ezt a tilalmat megszegi, vagy kijásza, kihágást követ el és a 1928. X.t.c- szerint pénzbüntetés­sel büntetik*A rendőrség a rendelkezés betartását a legszigorúbban ellen­őrzi. /M©T/H. KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI HÍREK JÓZSEFVÁROSI KERESZTÉNY KÖZSÉGI PÁRT Pás z t h y János 3 zeke s fővárosi törvényhatósági bizottsági tag elnöklete alatt álló szervezete és a József­városi Keresztény Kaszinó /VIII.,József-körut 70 e / december 19-én,pénte­ken délután Kálmán Gusztávné v.b.t,t,, feleségének vezetése mellett "Karácsonyfa ünnepélyt" rendezett, a Józsefváros minden részét képviselő., magyszámu előkelő közönség jelenlétében. Az ünnepélye o P ász t a y Jánosné elnöknő szivhezszólóan ecsetelte a mai szegény kisgyermekek szo­morú sorsát ás kérte, hogy ha talán csekély is lenne az adomány, fogadják örömmel 03 tekintsék azt a jószándákot, amely a tagokat az ado­mány összegyűjtésére/. Egyben köszönetet mondott mindazoknak, akik az. ado­mányok összeadásában, illetve gyűjtésében résztvettek. A beszéd után az ajándékok kiosztása következett, melyen több mint száz 3zeerény, illetve szegény gyermek kapott ruhát, élelmxszort, játékot é3 könyvet v/MOT/E. MEZÖGAZDAS ÁG FELHÍVÁS AZ 1931.ÉVI ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSON ES VASÁRON VALÓ RÉSZVÉTELRE. Az Országos Magyar Gazdaság' Egyesület 1931,március 20-25, napjain rendezi az ezévi országos ine::őgr ági kiállítást és vásárt Budapesten, az állami tenyész- és haszonállat telexben 0 A kiállítás tenyészallntcsop;•rtj tban kiállítható és eladásra bocsátható bémrailyen fajtájú, nemű és korú tenyészió, &zarvasmarha,ser­tés, juh, kecske, baromfi és házinyúl, A kiállítás tenyészcsoportj ában a bejelentési határidő 1931. január 15, A rendezőbizottság a bejelentési határidőt ezévben meg­hosszabbítani semmi cimen nem fogja, mert a tapasztalatok 3zerint a be­jelentett létszám mindig meghaladja a rendelkezésre álló istállók befogadó­képességét, miért is ajánlatos a kiállítani tervezett anyagot ? határ­időn belül mielőbb bejelenteni. A bejelentési iveket é3 az egyéb tájékoztatást nyújtó nyom­tatványokat a rendézőbizottság/Budapest, IX.,Köztelek-utca 8*/ mind­azoknak a tenyésztőknek már megküldötte, akik az előző években rendezett kiállításokon és vásárokon résztvettek. Megkeresés esetén azonban minden érdeklődő gazdának készséggel küld ezekből a nyomtatvány okból t , A tenyészállatkiállitás iránt tapasztalható egyre azéionebbkö­rü érdeklődést a rendezőbizottsóg fokozottan ki óhajtja aknázni, a mező­gazdasági kultúra szolgálatára és ezért a tenyészállatkiállitást a gép­es eszköz kiállításon kivül ismét egyéb különleges kiállításokkal fogja kiegészíteni. Külön csoportok keretében kiállítást rendez tejtermékek­ből, halakból, különféle terményekből, vetőmagvakból,-' éle Írnia zérók­ból, mézből,borból,gyümölcs - és zöldségfélékből e, konzervekből,facseae» éékből, erdőgazdasági termékekből,mezőgazda?ági,Ipari é3 háziipari cik­kekből, stbc Ha valaki ezeknek a kiállítási csoportoknak valamelyiké­ben részt óhajt venni, szíveskedjék erre vonatkozó szándékát szintén kö­A zölni, hogy a rendezőség a legközelebbi tájékostatást és megfelelő bé­li jelentő lapokat megküldhesse, /MOT/O.

Next

/
Oldalképek
Tartalom