Magyar Országos Tudósító, 1930. október/1

1930-10-11 [046]

HQROMHONAPl FOGHÁZRA ITELTE u TÁBLA AZ ESZTERGOMI MÉSZÁROSMESTERT • AKI KUTYAKORBÁCCSAL NYÍLT UTOÁN VÉRESEK VERTE FIÁNAK REÁLISKOLAI TANÁ­RÁT. Büchler Zsigmond esztergomi mészárosmester egyik kisfia az esztergomi községi főreáliskola tanulója volt, Á gyerek azonban nem tanult jól és az iskolai magaviselete ellen is sürün merültelk fel kifogások, ugy, hogy a fiu tarthatatlannak hitte helyzetét az iskolában ós ezért min­denárén kiakart maradni. Hogy colját elérje, anyjának ismételten ar­ról panaszkodott, hogy az egyik tanárjaj Olajos János reáliskolai pro­fesszor állandóan üti-veri, pofozza, Büchler Zsigmondné 1928 december 19-én végre megunta fiának örökös pan-: szkodását, szólt férjének, akit a dolog módfelett izgalomba hozott, A mészárcsmester, hogy felindult-­ságát csillapítsa, az egyik esztergomi kávéházba akart menni, ütköző­ben azonban egyszerre csak váratlanul szembetalálta magát az utcán 01a«» jos János reáliskolai tanárral. Büchler nem fogadta el a tanár feléje nyújtott jobbját, hanem ehelyett durván tegező alakban rárivalt a pro­cesszorra, hogy miért bántja fiát?. Mielőtt még a tanár válaszolhatott volna a goromba kérdőrevonásra, a hatalmas termető mészárosmester,öklé­vel Olajos János arcába sújtott, a tanár a földre rogyott, mire Büah­ler el?kapta kabátja zsebéből az állandóan magánál herdett kutyakorbá­csát és azzal agyba-f&be verte fiának tanárát. A brutális apa ellene. ' pestvidéki kir. ügyészség hatósági közeh elleni erőszak vétsége ós kö­nyü * estisértés vétsége miatt bűnvádi eljárást indított. A pestvidéki törvényszék előtt megtartott főtárgyaláson a vádlott felindult lelki­állapotával védekezett és azt állitotta, hogy kérdőrevonására a tanár * kvalifikálhat atlan grrombasággal válaszolt s igy veszitette cl önural­mát. Olajos János nem Ismerte cl, hogy a vádlottat bármivel is megsér­tette volna és azt Is határozottan állította, hogy Büchler Zsigmcnd fi­át soha, a legcsekélyebb módon sem bántalmazta, sőt a kétségtelenül ra­koncátlan és rosszul tanuló gyermekkel szemben jóindulattal viseltetett. A tanúkihallgatások befejezése után, - amelyek a vádlott bűnösségét le­gázolták, - a kir. törvényszék Büchler Zsigmondot a terhére rótt"cse­lekmények miatt"összbüntetésül hárem hónapi fogházra és 300 pengő pénz­büntetésre itólte. A tábla F^lkmann tanácsa most ezt az Ítéletet hely­benhagyta, ami ellen a főlek semmiségi panaszt jelentettok be. /MOTKY, SÚLYOS BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT * TÁBLA EGY HÁROMTAGÚ RABLOBuNDÁT, Szikorszki Nándor kispesti kovácssegéd á330 március 1-én, a Kistáczio­utcai melegedőben összeismerkedett Mihalek Béla gyárimunkással, kár­tyáztak másokkal, mintketten elveszítették egypár pengőjüket, mire ta­nakodni kezdtek, hogyan szerezzenek sürgősen pinzt. Megállapodtak abban, hogy közösen rablásokat fognak elkövetni. A földről felszedett két villamosjeggyel kiutaztak Kispestre, ahol az est leple alatt megtámad­tak egy ismeretlenül maradt fiatal nőt, elrabolták a kézitáskáját és futásnak eredtek. Az első rablásuk azonban mindössze husz fillért ereá** ményezett, mert a táskában csak ennyi pénzt találtak. Ezért a kot jóma­dár elhatározta, hogy eredményesebb rablótámadást fognak megkísérelni. Harmadnapra - egy harmadik társukat: Turbók István napszámosSogényt is maguk mellé véve - újra kimentek Kispestre, ott lesbeál^ttak az egyik elhagyatott trafik közelében, kiv*"ták., amig a hatvanöt éves öreg tra­fikosnő, ö Z v. Tarula i^rncldné az aznapi trafikba vétellel lakására megy, titkon követték az idős hölgyet ós a néptelen u^cán egy alkalmas pilla­natban Szikorszky hátulról nekitámadt, befogta szemét, "száját, Mihalek pedig ezalatt kiragadta kezéből azázhatvannégy pengő készpénzt, egy női ezüstórát; két aranygyűrűt és egy aranyláncot tartalmazó kézitáská­ját. Turbóknak annyi szerepe volt a rablásban, hogy a támadás/ egész ideje alatt Őrt állott és kikémlelte, hogy merre lesz a legalkalmasabb elmeneküln lök* A menekülőket azonban "zv, Daruláné sikoltozására fi­gyelmessé lett járókelők csakhamar elfogták és igy mind a hárem rabló rendőrkézre került, A pestvidéki törvényszél: előtt kellett Szikorszky­nak és két társának csel ekményeikért feleinlök, Szikorszky Nándor és Mihalek Béla biióság előtt töredelmesen beismerték bűnösségüket, Turbók István azc;nban mindent tagadott, A biróság a beszerzett bizonyítékok alapján SzikorBzky Nándort kétrendbeli rablás büntettéért^háromévi és hathónapi fegyházra, Mihalek Bélét kétrendbeli rablás bűntettéért három ébl fegyházra, ^ Turbók Istvánt púdig egyrendbeli rablás bűntettéért mint bünseg'-'di bűnrészest egy A vi börtönbüntetésre it'lte, á tábla Lehoczky­tanácsa most az elsőfokú Ítéletet helybenhagyta, ami ellen a felek semmiségi panaszt jelentettek be e /MOT/ Ky. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 5 ^ K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom