Magyar Országos Tudósító, 1930. szeptember/2

1930-09-15 [045]b

NAPIREND. 1930. szeptember 16, kedd. /Leleplezték Washington szobrát Budapos­ten. /1906/Róm.kath. Kornél, prot*Edith, a Nap kél 5'^ra 38 perckor, nyug­szik 18' £t& 12 poctkor, a Hold kel 22 -~-ra 25 porc kor 51 nyugszik 14 'ra 50 perckor. NYITVALÉVÖ MUZEUMOK: N G rnzoti Múzeum ösrégészot és'történelmi osztály 9-1/2 2, Mezőgazdasági Múzeum /Széchenyi sziget/ 10-1, Szép­művészeti Múzeum /6_rlna ut 41./ régi képtár, középkori plasztika 10-1/2 2, Iparművészeti luzoum /Üllői ut 33,/ 9-l/2 2, aá Akadémián /Akadomia-utca 2 Széchenyi szob-i, 10-12, Vörösmarty szoba 10-12, 3*6, Közlekedési Múzeum /Iparcsarnck/ ^-12, 2-5, Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeum /Andrássy ut 103/ 10-1, Fővárosi Ifcucum /Városliget/ 4-7, Állandó Butorkiállitás'az Ipar­csarnokban 9-6, Aquincumi Múzeum /Szentendrei ut 7./ £-12, 3-7, Erzsébet királyné omlSkmui.oum /Királyi palota/ 9-1/2 1, 2-1/2 5, Rath György Múzeum /Vilma királyné ut 12./ 9-1/2 2. NYI^^ALÉVÖ KÖNYVTÁRAK'. Fővárosi Nyilvános Könyvtár /Gr. Károlyi utca 8./ 9-7, akadémia Könyvtár: /Akadémia utca 2,/ 3-7, iigyotemi Könyv­tár /Ferenciéi, tere 5/a, Kölcsönosztály 9-2, f oly 'irat osztály 9-2, 3-8, nagy olvasjterora 9-8, Iparművészeti Könyvtár /Üllői ut 33./ 9-12, 3-8, Statisztikii Könyvtár ^Keleti Károly utca 5./ 9-1, Állatkerti Könyvtár 9-1, Erzséüet Népakadomia Könyvtár /Szentkirály utca 7./ 5-8, Technoló­giai Könyvtár /Jézsef körút 6,/ 9-1, 5-8. Mezőgazdasági Könyvtár /Szé­chenyi sziget/ 10-1. r YITVALÉVÖ uilXlTSöOKS Nemzeti Szalon /Erzsébet tér/ építé­szeti kJ.aj.utas 9-5, Iparművészeti Múzeum /Üllői ut 33./ régi egyházművé­szeti kiállítás 9-1/2 2, 3-6, Ernszt Múzeum /nagymez§ utca 8./ csoport­kiáliitut 9-4, Szépművészeti Múzeum /Aréna ut 41./ régi képtár 10-1/2 2, Árverési Csarnok /Lónyfei utca 32/ kiállítás 3-6, Iparművészeti Társulat állctQMC kiállítása 9-2, ugyanott Uj Magyar Kért ár /Andrássy ut 69./ 10­1/2 I, Iparművészeti Társulat nyári kiállítása a Technológián /József ­körút u./ 9-7, /MOT/. PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A TÁBLA A D'BRECEHI ÜGYVÉDET ÉS A DEBRECENI FÖLD­BIRTOKOST A TÖRVÉNYSZÉK ES A JÁRÁSBÍRÓSÁG BÍRÁINAK MEGRÁGALMAZÁSÁÉRT. Szabc Ágoston debreceni földbirtokos társtulajdonosa volt sz özvegy báró Josnitzy Mikl'sné féle hajduvármegyoi nagykiterjedésű ingatlanoknak. Az In gatlanokat 2/3 részben dr, Szentmiklóssy Jenő és dr. Szentmiklóssy Andor földbirtokosok birtok. Szab: Ágoston időközben a Nemzeti Hitelszövetkezet­től a közös földbirtokra ötvenmillió koronás jelzálogkölcsönt vett fel; minthogy azonban sem a tőkét, sem a kamatokat nem fizette, - a bank végre­hajtást vezetett ellene, sőt Szab' blrtokrészére árverést is tűzetett ki. Saab<- Ágoston ingatlanrészét az árverésen Szentmiki "ssy Andor dr. vette meg, ami ellen Szab" jogorvoslattal élt. A jogorvoslat azonban sikertelen maradt, mir©/ hosszas pereskedés indult meg a volt birtokostársak között, A pereskedés során Szab.' Ágoston megbízta Ember Jenő dr. debreceni ügyvéde hogy szerkesszen kérvényt a d breconi Ítélőtábla elnökéhez, a felülvizsgá­lat elrendelése iránt. Emiatt a kérvény miatt azután bűnvádi eljerás in­ŰÉlt. mint a megbíz Saabé Ágoston, mind a kérvénytszerkesztő Embor Ernő ügyvéd ellen. A kérvényben ugyanis olyan kitételek foglaltattak, mintha a dobroceni jarásbir ság és a debreceni törvényszék bir'i kara segédkezet* nyújtott volna, sőt vállvetve közreműködött volna abban, hogy Szab' Ágosto SBontmlkl; ssyék minden vagyonáb'l kiforgassák és anyagilag teljesen tönkre tegyek. A tábla elnökéhez benyújtott kérvény ezenkívül azt is felpanaszol* ta, hogy a debreceni jarásbir ság alelnök©, Ko : "s György dr., Szab'' Ágoston ek beadványait három h'nap múlva intézte csak el, viszont Szentmiki "ssyék kérvényeit rövid hat nap alatt dűlőre juttatta. A kérvényben foglaltakat a debreceni törvényszék és a jarásbir ság tagjai egyetemlegesen sértőeknek találták magukranézve ós ezért dr. Ember Ernő debreceni ü/zyvód és Szab- Á­g ston debreceni földbirtokos ellen 2-2 rondbeli felhatalmazásra hivatalb ' üldőzondő rágalmazás vétsége miatt bűnvádi feljelentést tettek, fefaflGOSimuto folytatása következik:/ [.

Next

/
Oldalképek
Tartalom