Magyar Országos Tudósító, 1930. június/2

1930-06-24 [042]

„—-A KERES ZTÉYN KÖ-SÉGI PÁRT ÉRTEKEZLETE. A Kersztény Községi P^rt W o 1 f í Károly elnökletével ülést tartott és ezen kijelölték azokat a bizottsági ta­gokat, akiket a párt az uj törvény értelmében megalakuló tizenkét szakbi­zottságba delegál. Ezek a következők: §lDöki_íjgyosztáJ.yi Payr Vilmos, Szakái Antal dr., Frühwirth Mátyás c Bozóky A4ám-dr. Ennek a bizottságnak elnökét- is a Keresztény Községi Párt'" adja és a párt jelöltje Lázár ^erenc dr. Maga s építési ügyosztály; Repold Károly, Paulheim Ferenc, Munkácsy Gyula, Verebély Jenő dr. A bizattság elnöke: Pe trovácz Gyula. ntáEJLfeáal_áa_C.g^t!2£Qá^ai_Ü&yQ&aiál i yi Bauknecht Tamás, Máté István, Mettelka Frigyes, Piazza Győző, K. Császár Ferenc. Az elnököt ebben a bi­zottságban az Egységes Községi Polgári párt delegálja, a bizottság alelnöke A kereszténypárti K. Császár f'erenc lesz. ^foJOgfta kaklílBl 4a Ulfrtlfctfgl tlgYQfigtiUyt Tabódy Tibor; Hochenbur- , ger Antal, Janits Imre dr., Venczel Árpád dr., Török Zoltán dr. A bizott- ' ság elnöke: G a á r Vilmos lesz, alelnöke: Ho che nbur g'e r Antal. v EÖ^le.k^dé^iJigyQaztálvj.Buday Dezső, 'Botzenhardt János dr., Miklós Ferenc dr., Koós Jenő, és Wünscher Frigyes. A bizottság elnöke; Kozma Jenő lesz, alelnöke: Buday Dezső. JEáa&ügyi ..Ugya&£t.ályi Platthy György dr.. Szőke Gyula dr., Buday De­zső, és Joanovich Pál; A bizottság elnöke; W o 1 f f Károly lesz, helyet­tese:. Kozma Jenő. T^aügyL_ügyo.sz.tályi Kirchner Béxáné, Bednárz Róbert, Csóka Lajos, Hunkár Géza, és Raffay Sándor; A bizottság elnöke: B ó d y Tivadar lesz, alelnöke: Raffay Sándor. £^élelmezési_ügy Miklós, Lampel Vilmos, ^ass Béla, Seemann Mihály, pakányi Ferenc. A bizottság elnöke: U s e t t y Béla dr. , alelnöke: Lampel Vilmos. Közjótékonys ági ü gyosztály^ Blleszner Ágoston, Ilovszky János, M i- ' halovics Zsigmond, Eocsán Károly,A bizottság elnöke: Buday ezső'lesZ: ,Közegészs^ugyi_ügyosztályx_ Doro s Gábor dr., Hódóssy Gedeon dr., Krizs'Árpád dr., Székely János. A bizottság elnöke: Csilléry András lesz. Városa;azdaaágj tipryogztály; *ntvényi Károly dr., Brunecker Lajos, We­szelszky Gyula dr., Pálffy József. A bizottság elnöke: Hommonay Ti­vadar lesz. ík^^i_ügyosztály: pászthy János, Kossalka János dr., Szabó József, Ravasz Árpád, Stadler \\L>' .: * A bizottság elnöke: Be c s e y Antal lesz, alelnöke: Kos s a 1 k k János dr. jfegyyi. blgottsác/foa a párt a következőket delegálja: Wolff Károly, Lampel Vilmos, Hochenburgar Antal, m ettelka Frigyes, Tabódy Tibor, Hufnagel Imre, Petrovácz Gyula, Bednárz Róbert, Krizs Árpád, Blieszher'Ágoston, Szőke Gyula, Hunkár Géza, ü rtvay Rezső, ^ihalovics Zsigmond. /MOT/N. \Ír\ n / j

Next

/
Oldalképek
Tartalom