Magyar Országos Tudósító, 1930. június/1

1930-06-03 [038]

H I R £ K e AZ CR SZAGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK MAGYAR NYELVI ES TÖRTÉNELMI VERSENYÉNEK EREDMÉNYE, Az országos középiskolai tanulmányi versenyek magyar nyelvi ós irodalmi versenyén 36 budapesti és vidéki középiskola kiküldöttje vett riszt. A tétel a következő volt?, A magyar férfiideái leghatásosabb áb­rázolásai a . XVII. század és a XX. század szépirodalmában- A bírálóbizott­ság a verseny nyertesei számára az alábbi sorrendet állapította meg: 1, Sebestyén Géza, veszprémi vegyesrendi gimnázium /6 egység/,, 2. Jászay And­rTs, budapesti cisztercirendi SZt, Imre gimnázium /5 egység/. 3c Sze^benyj. Endre, szegedi Vegyesrendi városi Dugonics András gimnázium /4 egység/„ 4. Doná^v György ? kecskeméti gróf Ti3za István református reálgimnázium /3 egység/. 5« Szőke Ka-talin, budapesti állami Mária Terézia leányliceum /2 egység/. 6. Sche"iber László budapesti evangélikus gimnázium y^Legység/ r A íort"énelmi versenyben 33 budapesti és vidéki középiskola kiküldöttje vett részt* A tételek a következők voltalt; a/ Erdély és a Sö­rök birodalom a XVTI 0 században,, az erdélyi fejedelem helyzete, barátság és ellenségeskedés a magyarok és törökök között, a magyar bujdostok töiök föl­dön, török foglalások, török kulturhatás, b/ Egyik történeti olvas­mányom Jellemzése. A bíráló bizottság a verseny nyertesei számára a következő sorrendet állapította meg: 1. Valér Pál budapesti állami Berzsenyi Díniel re ál -gimnázium /6 egység/. 2. Szots Gábor, budapesti református gimnázium.. /5 egység/. 3. Krjaj[nyák Géza, budapesti evangélikus gimnázium /4 egység/ 4. Vitány--1 Béla, budapesti állami Verbőczy István reálgimnázium /3 egység/. 5. Serg Pál, budapesti állami Árpád reálgimnázium /2 egység/. 6. Mekkey Je­nő, budapesti egyetemi kir. kath, reálgimnázium /l egység/, /MOT/B. '•^ÍAGYAR TANITCKAT 1ÚÁT VENDÉGÜL EGY HOLLAND V&IQ8. Arnhem holland városban tartja az idén C • e h Andor ..magyar kathollkus lelkész eszperantó p^ságé,* giai tanfolyamát,* mellen külföldön mór h'vVcss módszere által 'tizenkét ^ag a, latt : tanltja meg ezt a nyelvet tanítóknak és tanároknak, bemutatva a s legpraktikusabb nyelvoktatást. Erre a tanfolyamra, melyet Cseh mult évben á Budapesti Pedagógiai Szemináriumban tartott meg nagy sikerrel, Arnhém várss a magyarokat is meghívta ég az első jelentkezők közül többet a tanfslyam 1» deje alatt vendégül lát, A tanfolyam alatt társaw utazások leszank Hollandia nagyobb városaiba és szebb vidékeire és utána társasutazás az oxfordi eszpe­rantó világkongresszusra, A tanfolyam július 17.-29.-ig tart, érdeklődők írja* »ak J. Isbrücker, Hsag, tostduinlaan 32 címre, /MOT/B. ^ ÖV ÁR OS , -•^UJABB ÉPÍTKEZÉSEK, A masánópitési albizottság 1930. évi június 2.-án tar­tott ülésében a következő epitesi engedélyek kiadását javasolta a tanácsnak: Szües Sándornak. I # Mohairt 2o egyemeletes lakóházra, Hoff er Máriának VI, Szent Lá?^X$-u,fc £<> háromemeletes bérházra, Kulosár és Huppert VI.Rózsa­utoa 107. egyemeletes műhelytoldalék ós kazánházra, Magyar Nemzeti Bank Tiszt­viselői Sportegylet JJI« Nanázy-ut 19. Egyemeletes csónakház toldalékra, O-aál Elemér I. Bada#sonyi-ut 9, szám egyemeletes családihéra, vajda Béla v« Visegrá­di--utca 31. kétemeletes üzemi és lakóházra, Sarkadi Imre VIII. József-u ;ca II. ós III, emelőt ráépítésre, JOalser Hugóné X. Cserkesz-utca 19-25 két­emeletes bérház**, Sahwarez Rudolf r.t. X. Szentmihályi-ut 1-3 B üzemi építke­zésre. Családiházakra: laicsó Lajos VII. Öv-utca 105 c. Harasztovics sándcr I 0 Bornemissza-utsa 3252 hrszám, Kántor Gyula I. Kelenföld 38?3 hrszám. Sr.rapkó József X. Mogyorodi-ut 193., Mlgáli Ferenc VII. Hajtsár-ut 54/b«, dr , Eersjh Miklós és özv. Klár Manónó I. Fürj-utca 38/a, vörös Vilmos I, wagas-ut 9011 hrszám, Kuff Ferenc III, Testvérhegy '¿0622 uj hrszám, özv. Söhwartsik Henrik né és Bramm Emil és neje III. Bécsi- ^ 16.887 hrszám^/MOT/Hc ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom