Magyar Országos Tudósító, 1930. június/1

1930-06-03 [038]

FŐVÁROS » ORVOSI KINEVEZÉSEK A FŐVÁROS KÖ ZKORHÁZAINÁL» Dr, Ripka Ferenc főpol­gármester június l-l hatállyal a székesfőváros közkórházainál alorvosokéra ki­nevezte a következőket? Breuer Árpáű^ . „ Forin Viktor, Hauber László, Krammér Pál, Laib Tivadar, Liteczky Andor és ókányi Áko5 0 . Segéd ­orvosokká kinevezte: Kiesz Lászlót, Hrabovszky Gizellát, Kántor Józsefet p Léhoczky Győzőt, Taunö Miklóöt, poszmlk Emánuelt, Szabó Istvánt és várady Jánost. /MOT/Ho A KŐBÁNYAI EGYSÉGES POLGÁRI PÁRT KÖZGYŰLÉSE• A Kőbányai Egységes Polgári Pártkör június 10.-én, kedden <|,élután 6 órakor tartja Xc Szent L& zló-tér 6 számú helyiségében rendes évi közgyűlését. A közgyűlést tagavató társas­vacsóra követi, amelyen Kozma Jerő, Fejér Ottó és U s e t t y Béla országgyűlési képviselők, valamint a testvérszervezetek kiküldöttei is je?«.en lesznek. /MÖT/Do A GABONAKERESKEDŐK KÜLDÖTTSÉGE AZ EGYSÉGES KÖZSÉGI PÁRTBAN« A Lipótvárosi Polgári Kaszinó- elnöke S o h e u e r Róbert a gabonakereskedők és a gabo­nakereskedelemben 'alkalmazott tisztviselők nagyobb küldöttségét vezette hét­főn este az Egységes Községi Polgári Pártban megjelent országgyűlési képvi­selők elé. A küldöttség nevében K e 1 e m e a Aurél kormány főtanácsos és S chidlauer István ííárták fel a készüli gabonarendelettel ka p:Lso latot; észrevételeiket és keresőiket, A küldöttság fogadásánál Kozma Jenő, Szabó Sándor, Krúdy Ferenc, Desi és Görgey István or­szággyűlési képviselők, továbbá Glückstal Sarai ésBelatini Artúr felsőházi tagck voltak jelen. A küldöttség szónokai hang áztatták, hogy tisztában vannak azzal, hogy az ország létérdeke a mezőgazdaság megse­gítése^ de ezt a segítséget oly möóbon kell végrehajtani, hogy ásóknak az egzisztenciáját,- akik egy életet töltöttek el a gabonaszakmában, az uj rendel kezéáek sérelmesen ne öritoék és ezáltal kenyerétől senkit meg ne fosszanak. A jelenlevő képviselek kijelentették, hogy nemcsak, támogatni nem szándékoznak qlyan intézkedéseket^ amely a gabonaszakma tagjai közül bárkit kenyerétől megfosztanak, ellenkezőleg, mezőgazdasági érdeknek tartják és az a meggyőződésük, hegy a mesőgazdák érdekéten szükség van arra, hogy a szakma tapasztalt s annak minden ágában gyakorolt szakembereit ha thatós közreműködésre bevonják a kérdés megoldásába 0 4z országgyűlési képviselők ós a szakmai érdekeltek között ezután a gabonáért éke 8 problémája felett igen magát színvonalú eszmecsere inóíalt meg, amelyben a megjelentek csaknem kittel nélkül felsvólaltak. Az értekez­leten felszólaltak egyik fontos konklúziója az volt, hogy a m-agyar gabona­értékesítés érd'ekében nagymértékben és főleg arra kell törekedni a mezőgaz­dáknak, hogy a gabona minőségét javítsák 3 /M0T/D e HIREK. A NEF3ZÖVETSEGI LIGÁK NAGYGYŰLÉSE. Ezidén Genfbe hivták össze a Népszövet­ségi Ligák évi nagygyűlését, melyen érdekes viták várhatók a kisebbségi kér­dés y a 18r§., és a 19 0 §„ körül. A magyar delegáció, melynek tag jaj dr Q E ö t ­t^e v é n y i Olivér, P ó k a - Pivny Béla és gróf Zichy Er­nő, P e kár Gyula vezetésével már elutazott Genfbe„- /MOT/B 0 ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom