Magyar Országos Tudósító, 1929. október/2

1929-10-30 [024]

ZU A KSV SIKKASZTÓ JA /Folyt . 2. kiadáshoz./ A törvényszék Király Lászlót, a KSV kiadóhivatali igazgatóját, Fekete Jánost, az Uj Lap kiadó r.t. megbízottját és több más tanút, akiknek vallomásaiból kiderült,hogy Fehér Gyula hamis nyugtákkal tévesztette meg okét és igy sikerült neki a vádiratban részletesen felsorolt összegeket el­sikkasztania, A bizonyítási eljárás befejezése és a perbeszédek elhangzása után a törvényszók bűnösnek mondotta ki Fehér Gyula magántisztviselőt a védbeli bűncselekményekben és ezért öt egyévi börtönre itélte el. Az Ítélet j'ogerős, /MOT/ Ma, —-A DiZSCFFY-UCCAI RABLÁS TETTESÉT A TÁBLA JOGERŐSEN KÉTÉVI FEGYHÁZRA ÍTÉL­TE. Barna József napszámos 1925. február 8-án este hat óra tájban megleste az uccán Weisz Jákob kereskedőt, aki üzletzárás után bőrtáskába rakta aznapi bevételét, ezer pengő készpénzt,mintegy kétezer pengő értékű értékpapírt és hazafelé tartott, A 84*JS éves öregúr befordult a Dezsöffy-ucca 39.szá­mú, há kapuján és emeleti lakására Igyekezett. Barna utánalopózott és a lón?, sön felfelé haladó kereskedő hóna alól hirtelen kikapta a táskát olyan erővel, hogy az aggastyán hanyattvágódott,majd a támadó futásnak eredt, Weisz Jakab kiáltozására a ház lakói üldözőbe vették a vakmerő rablót és a szomszéd házban elfogták.Rövidesen előkerült az értékcsomag is, amelyet Barna sietségében az egyik lépcsőházi köpőláda alá rejtett. Barna József a budapesti büntető tör vényszék előtt felelt cse­lekedetéért és a főtárgyaláson elismerte bűnösségét, de azzal védekezett, hogy sógora,Lázár Antal üzleti szolga birta rá a bűncselekményre. A büntetőtör-' vényszék Barna Józsefet rablás bűntettéért kétévi fegyházra, ötévi hivatrl­yesztésre és politikai jogainak ugyanannyi időtartamú felfüggesztésére itélte, ellenben Lázár Antalt az ollene mint felbujtó ellen emelt vád és következményei alól felmentette. Az elsőfokú itélet Barna József büntetésó­nok kiszabásánálenyhitő körülményként mérlegelte beismerő vallomását,bün­tetlen előéletét, aggasztó nyomorát, nagy családját, valamint azt, hogy a kár mx "itisauc m egtérült. Lázár Antal bűnösségét az elsőrendű vádlott ingadozó vallomásán kivül egyetlen xxy adat sem Igazolta és a törvényszék ezéat bizonyítékok hiányában felmentette. Felebbezés folytán a tábla K állay-tanássa elé korült a rablás! ügy. A tábla a mai tárgyaláson az elsőfokú Ítéletet egész terjedelmében helybenhagyta,amely igy jogerőssé vált,/MOT/Ky. -— ÍTÉLET A'BISCHITZ-HAGYATÉK KÖRÜL MEGINDULT BEN PERBEN . Rád Hlés dr. törvényszéki biró mára tűzte ki az Ítélethirdetést a Bischitz féle hagyaték körül megindult bünperben. Az Örökösök egy részének feljelen­tésére ugyanis a királyi ügyészség özvegy Bischitz Gyuláné ellen sikkasztás büntctts cimén emelt vádat azzal az indokolással, hogy Bischitz Gyuláné el­hunyt férje hagyatékához tartozó nagyértékü értékpapírokat elvont' az ör^kö sök'elől és azokat jogtalanul eltulajdonította. Karafiáth Jenő dr. védő in­dítványába a törvényszék szé&eskörü bizonyítási eljárást rendel el s ennek során kihallgatta többek között bárcziházi Bárczy István dr. államtitkárt is,aki vallomásában azt adta elő, hogy a családdal gyakori érintkezésben volt és'mlnden impressziója amellett szólt, hogy a vádlott védekezése alapos,ami kor azt mondja, hogy a férjétől nagyértékü részvényeke; kapott ajándékba és csupán ezekkel és a már korábban is tulajdonába került részvényekkel óiszpo nált. Több tanú megerősítette a vádlottnak azt a védekezéset,hogy a férjétől, aki rajongásig szerette, gyakran os nagyértékü ajándékokat kapott éppen arra való tekintettel is, hogy a férjével kötött házassági szerződésben minden özvo.>ayi, illetve közszerzemónyi jogerői lemondott. Penyigei Manczur Lajos dr. ügyészségi alelnök vádbeszéd ében azt fujWgettejhogy a'bünper ugrópontjának az elhunyt Bischitz Gyula 1927-es adovaílomási ivét kell tekinteni,mert az adóvallomásban szereplő részvények­nek ma is meg kell lennlök s ha nincsenek meg,azokat csak Bi 3C! ütz Gyuláné idea-nithette el és pedig jogtalanulx és ezzel a cselekményével kimerítette a sikkasztás tényálladókat. /Folyt.köv,/M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom