Magyar Országos Tudósító, 1929. október/2

1929-10-30 [024]

SZEfiZÖI JOGBITORL.-S - KAROSSZÉKKEL. Az Iparművészeti Műhely rt. szerzői jogbitorlás elmén zárlati kérelmet terjesztet^ a törvényszék elé, amelyben azt kérte, hogy a Mandel és Kálnai cég terhére rendeljen el zárlatot. A felperesi kereset 3zerint ugyanis a Mandel cég egy karosszéket készitett, amely tulajdonképen plágium, Rákos Pál iparművész tervének engddély nélkül való kópiája. Az Iparművészeti rt* az t kérte, hogy a törvényszék rendelje el a zárlatot a karosszékre és állapítsa meg a szerzői jogbitorlást, Nyiry Zoltán dr, törvényszéki biró ma tartott ai zárlati perben folytét ólagos tárgyalást. Az alperes cég azzal védekezett, hogy a karos'szé ket egy kárpitos-lapból készitették, egyébként is vitatta, hogy a vitatott karosszék terve iparművészi műnek volna tekintendő. A felperesi #ogi kép­viselő felszólalásában bizonyitást ajánlott fel, kérte szakértő meghall­gatását a művészi értékre vonatkozóan, ezenkívül Rákos Pál személyes meg­hal gátasát a szerzői jog kérdésében, A törvényszék végzésében ugy hatá­rozott , hogy a zárlat kérdésében is a per során dönt ós a tárgyalás folyta­tására december elejére tűzött ki határnapot. /MOT/SY. ---A HÁZASTÁRSI KÖZ SZERZEMÉNY A HÁZASSÁG IDEJE ALATT NEM OSZTHATÓ FEL. -ELVI JELENTŐSÉGŰ ÍTÉLET EGY POLGÁRI PERBEN. _ Otrokovics Kálmánné ez év nyarán egy kis házat vett Pestújhelyen. Az ideiglenes adásvételi szerződést férjével együtt irta alá, a véeleges szer zőc.ésen azonban az asszony egyedül szerepel tulajdonosként. " . A ház, illetve a szerződés körül érdekes polgári per keletkezett, amelyet Petheo Kornél dr. törvényszéki biró tárgyalt. Otrokovics Kálmán, a férj, aki egyéb­ként fütŐ, perrel támadta meg feleségét, mert szerinte a szerződés aláírása körül jogtalanság érte. Azt vitatja a férj, hogy az asszony fo/ndorlatcsan lebeszélte arról, hogy a végleges szerződést is ketten irják alá, hogy igy xmhagágmxpxmKfafflm abban a helyzetben legyen, hogy bármikor eladhassa a kis háá zat sajátjaként. Mindezek előrebocsátja után Otrokovics arra kérte a tör­vényszéket, hogy mondja ki:a ház tulajdonjoga közös, - annál Is inkább,mert közös pénzből vásárolták - és ítéletében tegye lehetővé, hogy a ház felét saját nevére telekkenyvileg bejegyeztethesse. A szokatlan természetű perben az asszony a kereset elutasí­tását kérte és azt hangoztatta, hegy a házat kizárólag az ő pénzéből vet­te, ugyanis ő is dolgozik, s lassanként összekuporgatott pénzén fizette ki a vételárat. A házastársak közötti perv.-s viszályt a törvényszék érdekes ité lettel döntötte el. Petheö biró Ítéletében elutasította a keresetet,amelyet a következőkben indokolt meg: —MindaÖLlg, amig a házastársak között a házassági viszony fennáll, a birói gyakorlat szerint minden ingó és Ingatlan, amelyet ezen idő alatt szereztek, közös vagyont képez. Tehát addig, amig a házasság ér­vényben van, a közös vagyont közcsen élvezik, az el nem - * eiftr hfttf> egyik fél áavára sem. Ezen okok álapján a törvényszék ugy találta, hogy Otroko­vics Kálmán fütő sem követelheti a tulajdonjognak;', birói uton való megfe­lezésót, - fejeződött be a törvényszék indokolása, /MOT/SY. EGYÉVI BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ÜGYNÖKÖT, AKI A KÖZFONTI S^JTóVÁLLALilT KAR-ÓRA SZÉLH.A'iO SKCDOTT. Messik Lajos dr. törvényszéki egyesbiró ma tárgyalta Fehér Gyula magántiszt­viselő bűnügyét, aki ellen a királyi ügyészség többrendbeli- sikkasztás bűn. tette és a csalás bünte tte cimén emelt vádat. Fehér 1027 évtől a Központi 3ajtóvállalstnál mint előfizetéseket gyűjtő ügynök volt alkalmazásban és a beszedett pénzekből ez idő alatt több mint kétezer pengőt sikkasztott el.Ami­ker mapipulációi kiderült, a KSV szolgálatából azonnal elbocsátották, innen fecbb más pesti laphoz lépett be, ahol szintén viaszáéit főnökei bizalmával. 1 xx A rendőrség csak hosszas nyomozás után tudta elfogni Fehér Gyulát,mert különböző álneveken bujkált a fővárosban. Messik .biró a tárgyalás elején a rendelkezésre álló okiratok alapján megáll api tett a, ho gy Fehér Gyula már több izben íolt büntetve. A vádlott nem tagadta a terhére rótt bűncselekmé­nyeket, töredelmes beismerő vallomást tett ^ /Bolyt. kÖV./ Ma, " $

Next

/
Oldalképek
Tartalom