Magyar Országos Tudósító, 1929. június/2

1929-06-25 [015]

—-ZU KETEVI FdGYHÁZRA ÍTÉLTÉK . . ./FOLYTATÁS 4.kiadáshoz/ vádlottal elégedve. Ariikor azonban a d tektivektöl egy alkalommal értesült a könyvkereskedő arról, hogy Fischer büntetett előéletű, a könyvkereskedő megijedt és elbocsátotta őt, ugy, hogy megint teljesen bizonytalan jövő ele nézett. Mánd£ Nándor dr. ügyvédet hallgatták ki ezután. ( - Régebben mint vizsgálóbiró működtem, -kezdte vallomását a tanú - es egy alkalommal három fogházőr bilincsbeverve vezette elém Fische Ernőt. Amikor megkérdeztem, miért hozzák hárman, azt mondták, hogy nagyon veszed lmes ember. Én levétettem a bilincseketróla és abban a lopási ügy­ben, amely miatt elémkerült, kihallgattam. ..Igyekeztem lelkére beszélni és ez sikerült is, mert rögtön be is vallottá, hegy elkövette az akkori lo­pást. Erdekeit engek az embernek a sorsa, mert tudtam, hogy igen jónevü rokonai vannak, foglalkoztam vele és meg is mondtam neki, hogy ha le fog­ja ülni a büntetését,amelyet a lopás/ért rámér a törvényszék ós talán nem tudna az életben elhelyezkedni, keressen fel engem és amennyire módom van, segitek rajta. Igy ^ is történt ős én agy Vas nevü antiquáriusnál beaján­lottam, ahol tudomásom szerint a legnagyobb megelégedésre dolgozott.Egy­szer aztán megint eljött hozz ám,rendkívül lerongyolódott állapotban és két­ségbeesetten panaszolta, hogy Vas megtudta róla, hogy büntetett előéltü é ezért elbocsátotta. Ugy tudom, hogy hosszabb ideig nem tudott elhelyez­kedni és a bűn útjára tért újból. El kell itt mondanom egy másik esetet, ami szintén elég jellemző, öbudán laktam, ám egy családi házban és egy al­kalomnál hozzátartozóimmal együtt elutaztam és Fischert, aki akkoriban járt nálam, megbiztam, hogy maradjon ott és Őrködjék a lakásban.Mikor vissza­jöttem, mindent a legteljesebb mórtékben érintetlenül találtam és szinte csodálkozva kérdeztem tőle:Mi az Fischer, maga semmit sem lopott el innen, hiszen lett volna alkalma rái?Én ki akartam magát próbálni. Fischer erre sértődötten jelentette kL, hogy képzeli azt a doktor ur, hogy én vissza­éljek a belém helyezett bizalommal. Egyizben amikor már Fischer küldőire ment szercncsétpróbdlni, egy képeslapot küldött nekem,amelyen három an­gyali ej volt, és ezekre az én három kisgyermekem nevét irta. Ismétlem ­'fejezte be vallomását az ügyvéd - azokon a helyeken, ahol sík rült őt el­helyezni, igazán mindig példásan megállta a helyét. Minich Károly dr. törvényszéki orvos szakértő adta elő ezu­tán szakvéleményét,előzőleg azonban utasűtotta a fogházőrt, hogy vezesse ki a vádlottat. Minich d r. szerint Fischert már 25-3o éve ismerik és fog­lalkoznak vele,különböző bűnügyekkel kapcsolatban, Az orvosszakértők véle­ménye ma is ugyanaz, hogy súlyosan degcnerált, psychopatiás egyén, rendki­vül ingerlékeny,akinek hajlama van törvényellenes cselekedetkkre,'d e elmebajosnak nem mondható. Mindenesetre olyan állapotban van, hogy dolog­házra Ítélése nem javasolható,mert az ottani fegyelem csak sulyosbithatná állapotát. A bizonyítási eljárás befejezése, valamint Kofcsis Miklós dr. ügyészségi alelnök vádbeszéde és Sebestyén Ernő dr. védőbeszéde után a törvényszék lopds bűntettében bűnösnek mondta ki Fischef Ernőt és ezért kétévi fegyházra Ítélte cl, a kétrendbeli közokirathamisitás bűntettének' vádja alól azonban felmentette. Az elszenvedett vizsgálati fogsággal a biróság n, rQ lc hónapot és tíz napot kitöltöttnek vett.A felek felebbez­tek. /MOT/Ma. ZU BÜCHLER -LATINAK ÜGY /folytatás 3.kiadáshoz/ Csilléry Kálmán dr. bünte tő jár gsbirósági alelnök már többizben tartott tárgy alá t a Latinák-Büchler perben és a tárgyalások során több tanuo hallgattak ki, A legutóbbi tárgyaláson Büchler viszonvádat emelt Lati­nak ellen azon a cimen, hogy a kérdéses alkalommal Latinak azt mondót- • ta ne ki H Hazudsz, tekints magad felpofozottnak." A tárgyalások során egyéb­ként kiderült, hogy a MÁV.-ot tévedésből emiitették meg, ugyanis Pfeifer Sándor tanú elmondotta, hogy amikor azt kérdez/ték^ tőle a szocialdemokra bizottsági tagok,hogy valóban bosszul megy-e Latinaknak, ő azt válaszol­ta - "ellenkezőleg, ugy hallom, hogy a MÁK-tói nagyobb megrendeléseket kapott."Ezt a kijelentését félreértették, különböző pletykák keletkeztek és végül a MÁK. helyett MÁV-rol beszéltek. A mai folytatólagos tárgyaláson tanuként kihallgatta akarás- • birósáe Nagv Vince dr. ügyvédet, aki tanúvallomásában az elnök kérdésé­re ki jelent ette, hogy tudomása szerint Latinak Jenő ugyanakkor, amikor a Kossuth-pártnak tagja volt, a Hegymegi Kiss Pal vezetése alatt 4H6 ^gggg^p^ppfe^ párt listáján második helyen jelöltette magát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom