Magyar Országos Tudósító, 1929. március/2

1929-03-16 [008]

RENDŐRSÉG. ELTŰNT. So. hwarzwald Le óné 48 éves gyűrne Irts árus nő Paulay Edo­utca 35. szárnu házban lévő lakásáról eltűnt. A rendőrség a nyomozást megin­dította, /EOT/R. VSHBHfctífeS AZ UTCÁN* D o tfl e n k o s Boldizsár 33 éves cipész a Mester­utca 9. számú ház előtt összeszólalkozott A 1 m á s y Jenő 32 éves betű­szedővel, akit a vitatkozás hevében bal hóna alatt zsebkésével megszúrt* /MOT/R. HÍREK. RÁKBETEGSÉG ELLENI BIZOTTSÁGOT ALAKÍTOTT A K0ZEOÉSZ3ÉOI EGYESÜLET. AZ OR­szigos Közegészség! Egyesület G e r 1 ó C z y Zsigmond dr, egyetemi tanár elnöklésével választmányi ülést tartott, amelyen megalakította az egyesület Rákellenes - /bizottságát. A bizottság elnöke Dollin p t r Gyula dr, egyetemi tanár, társelnöke A 1 a p i Henrik dr. egyetemi tanár, alelnöke P'jdig M e 1 1 y József dr. egyetemi magántanár lett. A bizottság legfőbb teendőjének a rákellenes küzdelemben folytatott tudományos és szociális tevé­kenységek összpontosítását jelölték meg./MOT/R. ---A MAGTÁR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSULAT mároius 21.-én, osütörtökön délután fi órakor a Közgazdasági Egyetem előadótermében /IV. Szerb-uto.a 23./ előadó­ülést tart. Dr. p a 1 á s P. Elemér "A modern civilizáció és a jog mechani­zálódása" oimü értekezését olvassa fel./MOT/P. I I • _ MEZŐGAZDASÁG.' — -BESZÁMOLNAK AZ OMGEBAN A VALSÁGSTATISZTIKAI JMDAIGYŰJTÉSRŐL. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közgazdasági, valamint üzemi és számtartási szak­osztályai* • továbbá pénzügyi és adóügyi bizottsága március 21.-én, csütör­tökön délután 5 órakor a Köztelek székházában együttes ülést tartanak. El­nöki megnyitót Hadik János gróf mond.. Az ülésen beszámolnak a mult évi tavaszi gazdahét alkalmával elhatározott válságstatisztikai adatgyűjtésről és határoznak az eredmények részletes feldolgozásáról, közzétételiről, vala­mint a mezőgazdasági válság leküzdésére irányuló további tevékenységről. T u. r y Zoltán dr. közigazgatási bj.ró a földbirtok adóterheircl tart elő­ad ás t./MOT/B. ELŐADÁS A CSÉPLŐGÉP FEJLŐDÉSÉRŐL* A Magyar Mérnök és Éoitószegylet gépe. szeti szakosztályának március 23.-án, este fél 7 órakor az egyesület helyisé­gében yReáltanoda-utca 13./ tartandó ülésén H c r v á t h László főmérnök A cséplőgép fejlődésének uj irányai" cimmel tart vetitettképes előadást. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom