Magyar Országos Tudósító, 1929. január/1

1929-01-07 [001]

PERESKEDÉS AZ UTOLSÓ VEREBÉLYl LÁNY KERÜL. -HEVESI sANDOR PERT INDÍTOTT A FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ ÉS MARTON SÁNDOR DR. ELLEN. Színházi körökben nagy érdeklődéssel várják azt a szerzői jogbitorlási pert, amelyet ma tárgyalt Fődy Károly dr. törvényszéki tanácselnök. A pert Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház igazgatója indította a Fővárosi Operett­színház és Marton Sándor szlndarab-kiadó ellen. Hevesi Sándor keresetében a következőket adja elő: - Drégely Gábor 1915-ben a Magyar Színházhoz benyújtotta "A kis­asszony férje" cimü vigjátékot. Beöthy László, a szinház akkori vezetője nemso.'rkal később megbízott, hogy a darabJdc műélvezetét jevibsam ki és - amii mondani szokták - "forditsam le szinpadra". A kéróshek eleget tettem és ezzel mintegy munkatársa lettem Drégely Gábornak. /Sy./ Beöthy természetesen előzőlegxközölte már Drégelylyel,hogy engem megbizott a darab átírásával. A megállapcxftádunk az volt Beöthyvel,hogy ±Rxaús!í&BKtk±^x én két százalék tantiemet fogok kapni az előadások után. Előző leg szó volt arról,hogy a vidéki és a külföldi előadások után is, Beöthy azonban közölte velem,hogy ilyen irányú megállapodást xsst. már nem köthet és igy csupán a budapesti előadásokra vonatkozólag állapodtunk meg. En aztán a budapesti előadások után valóban meg is kaptam mindig a két százalék tan­tiemet ,ameáyet Drégely tantiémjéből vontak mindig le." "A kisasszony férje" cimü vígjáték keletkezésének körülményeit irja le még röviden a kereset, amely ezután xrxsc: ±wKwáinpwáOTig^mwm "Az utolsé Verebély-lany" cimü operettre tér ét, amely tudvalevőleg A kisasszony férje cimü darabból készült. Az operett szerzői azonban - miként a kereset előadja­csupán Drégely Gábor engedélyét szerezték meg, már pedig ehhez Hevesi Sándor­nak az engedélye is szükséges lett volna s ezért kéri a kereset a törvény­széket a darab letiltására. A mai tárgyaláson Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház igazgatója személyesen is megjelent. Öt, mint felperest Szálai Emil dr. ügyvéd képvisel­te. A Fővárosi Operettszínház és Marton Sándor dr. képviseletében Szász fi éla dr. és Palágyi Róbert dr, ügyédek jelentek meg. A tárgyalás megnyitása utái rögtön Szálai dr. állott fel szólásra és előterjesztette a Zárlat elrendelé­se iránti kérését. Ismertette ennek kapcsán az ez ügyben benyújtott kerese­tet s ennek során megemlítette többek között azt is,hogy Beöthy annakidején azzal kérte föl Hevesit a Drégely-darab átirására,hogy különösen a dialógok teljesen színpadkép telének. Hevesi aztánx szint, hangillatot, ötletet adott az egész d arabnak és nyugodt lelkiismerettel lehet mondani,hogy kilencven százalékban az ő szerzeménye a "Kisasszony férje". /Ma./ /Folyt.köv./ MEGINDULT AZ ÜGYVÉDI KAMARA VÁLASZTÁSI KAMPÍNYA. Mint ismeretes, az Ügyvédi Kamara február 2-ára tűzte ki tisztujitó közgyűlé­sét. A választásokat előkészitő agitáció a legnag yobb élénkséggel Indult meg s napról-napra tartják gyűléseiket az egyes partok. Két nagy párt áll egymással szemben: a kamara mostani vezetőségéhez ragaszkodó párt és az el­lenzéki frakció. Az ellenzék természetesen egy uj vezetőség utján akarja ör­ve soltatni régi sérelmeit. A megindult választási harc egyik etapja volt az a nagygyűlés, amelyet a VII. kerületi ügyvédek ellenzéki csoportja tartott tegnap este. A gyűlésen Gyulai Hugó dr. ügyvéd elnökölt s megnyitó beszédében reámutatott arra, hegy a kamara működésének nem volnaszabad kimé rülnj*. az adminisztrálással és a fegyelmi ügyek elintézésével,hanem-a kamarának érdek­képviseleti feladatait is teljesíteni kellene. Az ellenzék központi vezető ségének kiküldöttje, dr. Biauner Mór azt fejtegette felszólalásában, hogy a kamarának elsősorban az ügyvédek gazdasági kérdéseivel kell foglalkozni. Is­mertette azekat a megoldási módokat,amelyeknek érdekében az ügyvédek gazda­sági pártja már husz esztendeje harcol a amelyekkel az ügyvédek nagy gazda­ségi nyomorúságát enyhíteni lehetne. Biauner dr. dzerint ezek a törekvések • az ügyvédi kar hivatalos ügyeinek intézőinél nem találtak támogatás t/ c Ha a február 2-iki választások az ellenzékre nézve nem járnának sikerrel, ugy az ügyvédek helyzetének hosszabbodása fokozódni fog. Náá ay Jenő dr., Studinka Béla dr,, Nagy István dr., AngyalossyBéla dr., Lebovits Sándor dr. és mások felszólalása után a nagygyűlés elhatározta,hogy a választás sikere érdekébena legszélesebb körű propagandát fogja kifejteni. /MOT/ M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom