Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1964-1965 (1-a-56)

1964. szeptember 22. / Igazgatói Tanács ülés - Tantervi vita - Jubileumi diplomák - Iparművészeti Főiskola tanárképzése - Személyi kérdések - Felszabadulás 20. évfordulójának ünnepe - Szemorvosi vizsgálat - Kőszeg város Tanácsának elismerő levele

1- 2 -Domanov szky Endre: Üdvözli a megjelenteket az 1964/65.tanév első Igaz­gató Tanács ülése alkalmából. Megnyitja az első napirend vitáját. 1/ napirend: Tanterv elfogadása. Az Igazgató Tanács tagjai kézhez kapták a tanulmányi osztály által készitett tantervet, kéri az észrevételek közlését. Bernáth Aurél néhány kérdést vet fel, azonban kiderül, azok félre­értésből származtak. Kifogást emel az ellen, hogy az elmúlt tanév végén indokolatlanul sok hallgatót tartottak vissza a VI.évfo­lyamra . Domanovszky Endre: Egyetért Bernáth mesterrel, ezt az osztályzás során is kifogásolta, azonban sajnos a tantestület elméletben szigorúbb, mint a gyakorlatban, minek következtében az osztályvezető tanárok túlzott mértékben erőltették a nö­vendékeik visszatartását. Bejelenti, hogy éppen ez a túlzott létszám tette in­dokolttá, hogy a Vl-VII.éves növendékeket összehívja és határozottan leszögezze előttük, mit várnak, tőlük telje­­sitmény, fegyelem tekintetében. A számukra kitűzött fel­adat teljesítése kötelező, amennyiben nem vállalják vagy nem teljesitik, magukat kizárják. Hogy a továbbképzős nö­vendékek a szaktanárokkal töi'tént megállapodás alapján, a Tanács jóváhagyásával végzik munkájukat, amelyet szigorúan ellenőriznek. A jelenlevők ezeket a feltételeket vállalták, tehát megállapodásnak tekinthető. Kéri a Tanácsot, e kérdést minden vonatkozásában támogassa, mert a/ teljesítést szemé­lyesen kivánja ellenőrizni. Pátzay Pál: Tapasztalatai szerint még a legszorgalmasabb növendé­kek is renitenssé válnak, ha túl sokáig növendékek. A VI­­VII.évfolyamos növendékek nem tartják be a főiskolai rend­szabályokat. Olyanok, akik mindig példás magaviseletüek voltak, az utolsó évben megengedhetetlenül szabatosan vi­selkednek, nyugtalanná, türelmetlenné válnak. Éppen ezért az a határozott véleménye, hogy elegendő a hat tanulmányi év, efölé semmiképpen se menjenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom