Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1960-1961 (1-a-52)

1960. szeptember 29. / Igazgatói Tanács ülés - Siskov Ludmill Marinov restaurátor szakon való tanulásának engedélyezése - Brém István kérte a müvévsztelepi gyakorlaton való részvételének engedélyezését - Rudolf Éva tanulmányainak folytatását kéri - Kálmán Endréné tanulmányainak folytatását kéri - Balassa Klára tanulmányainak folytatását kéri - Altorjai Sándor felvételi kérelme - Melocco Miklós a Tanács hozzájárulását kéri rajztanári állásának betöltéséhez - Testnevelés óra ügye - Müvelődésügyi Minisztérium leiratainak ismertetése - Főiskolai program bevezetőjének vitája

JEGYZŐKÖNYV. V/# ^ Felvétetett i960.szeptember 29-én a Magyar Képzőművészeti Fő­­iácola Igazgató Tanács ülésén. Jelen varrnak: Bence Gyula ig.h. Pátzay Pál, Nemes László, Ék Sándor, Balogh Jenő, Kádár György, Végvári Lajos, tanszékvezetők, Gerő Irén gazd.ig. Vaskó András tanúim.o.v., valamint a Művelődésügyi Miniszté­rium képviseletében Rónai György. Igazoltan távol: Domanovszky Endre, Bánhidi Andor és Bernáth Aurél. Bence Gyula: A betegsége miatt távollevő Domanovszky Endre főigazgató he­lyett üdvözli a megjelenteket a tanév első Igazgató Tanács ülésén, amely testület összehívása a tanév beindításával kap­csolatos teendők megbeszélése miatt vált szükségessé. Mielőtt a tárgyalást megkezdenék, kötelességének érzi Szőnyi István elhalálozásáról megemlékezni, a kegyeletet a tanévnyitó alkalmával róják le. Ezután rátér a napirendi pontok ismertetésére: 1/ A Főiskola programul ja 1/ Rajztanárképzés 2/ Grafikai képzés II/ Egyéb: 1/ Kérvények elbírálása 2/ Testnevelés. ■ 1/1 Rajztanárképzés. Tájékoztatásul közli, hogy a reform-tervezet összesítése megtör­tént, álég^azonban4nyers állapotban van, Domanovszky mesternek kell jóváhagynia sokszorositás előtt. A kész tervezetet a taná­ri kar rendelkezésére bocsájtják, amelyet azután megvitatnak ikö­­zösen, valószinüleg több alkalommal. Az első kari-ülés napirendje is ez lesz. A reform-tervezet összesítésekor a rajztanárképzéssel kapcsola­tosan néhány probléma merült fel. Ezt a kérdést mostmár valami­képpen meg kell oldani. Két eset lehetséges, vagy lemond a fő­iskola a rajztanárképzésről és átadja azt a pedagógiai főiskolák­nak - mivel évről-évre igen kevés végzett rajztanár vállal állást, vagy az oktatást úgy kell megszervezni, a főiskola adjon és jó tanárokat adjon a közoktatásnak. Véleménye szerint lemondani nem lehet, éppen ezért felmerül a kérdés: a/ kötelezővé tegyék-e minden hallgató számára a rajztanári szak felvételét; é/ a III.évfolyamtól a tanárszakosok részére egy olyan kép­zést biztosítsanak, amely a főiskola programmjára támaszkodva, a követelményekre való tekintettel, alaposabb, gondosabb, szélesebb képzést biztosit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom