Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1956-1957

1956. szeptember 24.

■2­Végvári: Angol, vagy francia nyelven jelentetnénk meg. Már kész cikkekre gondolok, amelyeket tanárok Írtak és amelyeknek külföldi érdekességük van. £iró: Ha kiadunx évkönyvet, annak magas színvonalúnak keli lenni. Ha megjelentetnénk benne egy-egy tanítási módszertani kérdés leirácát és azt megfelelő reprodukciók al illusztrálnánk, annak lenne érdekessége külföldön is. Balogh: A rajztanitás módszertanának kérdéseivel is foglalkozhatnánk az évkönyben, ez is érdeklődésre számíthatna külföldön. Határozat: Végvári elvtárs összeállítja az évkönyv tervezetét és azt a Főiskolai Tanács megvitatja. Biró; Visszatérve az esztétika előadások megvitatására: Barna elv­társ előadásait úgysem tudjuk mind megvitatni, ezért e^y-egy témát kellene kiragadni és azt hegbeszélni. Határozat: mmmmmm ni— ........ ■-"——■»*»— uw — ■«»" V égvári, Barna, Biró és Balogh elvtársak összeülnek és meg­beszélik, .melyek legyenek azok a témák, amelyeket az állami ideológiai oktatás keretében a tanárok megvitassanak. Ék: A Pravda augusztus 51-i számában megjelent egy cikk, amelyet szintén érdemes lenne megvitatni. A cikket a Főiskola léforüiitatja. Donanovszky: Szó volt a Minisztériumban a Disz nagyobb önállóságáról Nekem az az álláspontom, hogy természetesen s Disz elmondh t az észrevételeit, véleményét, de pedagógiai kérdésekben első' sorban és kizárólag a tanári kar illetékes dönteni. Az a kö­vetelődző, ijesztgető hang, amelyet a múltban nem egyszer ta< pasztaltunk, nem térhet vissza újra, ebbe nn megyünk bele. /A Tanács több tagja hozzászólt a Disz-el kapcsolatos problé* mákhoz és hogyan kellene a jövőben folytatni a Disz munkát./ Biró: Végvári elvtárs beszélt arról, hogy az if juság'tájékozatlan a politikai kérdésekben. Nemcsak az ifjúság, hanem sok esetben mi is. Sok tisztázatlan kérdés van. Akinek vala­milyen elképzelése van, azt a XX. kongresszushoz kapcsolja. Pl. az irodalom terén is nagyon sok a tisztázatlan roblé­ma. Volt a Disz vezetőknek ny ron egy megbeszélésük, az is mu­tat' a, milyen különbözően fogja fel az ifjúság áodolgpkat. Egy része az ifjuságnak úgy fogja fel, hogy ők mindenbe beleszólhatnak. Persze a helytelen nézetek nem jelentik azt, hogy minden, amit az ifjúság mond, elvetendő, sok dolog van, amit meg kell nézni. Vannak pl. olyen felesle­ges órák, amelyek bennünket is nyomnak. /Bencze elvtárs kéri, hogy mivel el kell ennie, áomondi Sán or visszavételének ügyét vegyék előre. / Benöze elvtárs előadja, hogy Komondi Sándor eltanácsolá- sa előtt az ő növendéke volt. A Főiskoláról való kikerü­lése után katonai szolgálatot t Ijesitett, szakmailag ak­kor és azóta is nag. on sokat dolgozott. Nagy sz'r tettel

Next

/
Oldalképek
Tartalom