Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1948-1949 (1-a-43)

1948. szeptember 23. / Tanár Kar ülés - Leiratok ismertetése - Társadalomtudományi előadásokat a minisztérium engedélyezte - VKM az elmúlt három hónapról való beszámolót és a következő három hónapra tervet kér - VKM a Diákjóléti Bizottságokat felmenti és új bizottságok felállítását kezdeményezi - Felvételi bizottság megalakítása és a felvehető hallgatók számának maximumát megállapítja - Felvételi bizottság megteszi javaslatát a felvételizőkkel kapcsolatban - Utólagos felvételi vizsgára bocsájtás kérelmek - Apponyi Kollegiumba utólagos jelentkezések elbírálása - Felvétel iránti kérelmek elbírálása

Szabó Kálmán főisk.-aitiszt .szakaltisztté történt kinevezésről a iK^f'.o.- 5.fokozatába.. j./ a 216 *499/l94S.Vir.-V..K.-M..sz.leiratot Nagy Ferenc éa petrazselyem Károly napszámoSok­­nak altisztté a XrV.f.-o.- 3. fokozatába történt kinevezés érői.­k./ a 216.634/1948.VIT.-V..K.M..3z ..leiratot Dr.Koltay Frlgyeané Kassay-Farkaa Klára testneve­lési ».-felügyelő beosztásáról a Képzőművészeti Főiskola Rektoi'i Hivatalába. ■á leiratok tudomás.ul szolgái­nak^ NA P, T R B N D B N. ' / ' 1 BLNOK; bejelenti, hogy a legutolsó Rektori Tanács úgy határozott, hogy a társadalomtudományt a mostani tanévtől kezdve a Főiskola tanmenetébe, beiktatja.. A Miniszter Ur 218.-5.75/1948.Vll.szám alatt ehhez hozzájárult. Tudomásul szolgái.­TITKÁR: ismertet i 218.325/1948.VTT.-V..K.M. sz.leiratot .melyben - a Miniszter Ur beszámolót kért az elmúlt három hónapos munkaidóról ta a következő három hónap munkát érvének felterjesztését kéri. A felterjesztésben foglaltakat a Kar tudomásul veszi. F Q_TTTk/R: ismerteti az 51.493/1948,111 .-az. V-K.-M.-3Teiratot a Diákjóléti Bizottságok felmentése , és uj Bizottságok felállítása tárgyában. A Kar a folyó tanévre a diákjó-' léti bizottságba Kíocaáfc Emil „ , , randa* tanárt választja me«. HOTTTK/g: ismerteti a 787Q/l948.Korm.*z. rendeletben foglaltakat a főiskolai felvételi bizottság megalakításáról valamint a 218.-500/ 1948..Vir.-V.-K^M.-az.rendeletet,melyben, a folyó tan­évben, felvehető hallgatók létszámát 80 főben ál­lapítja meg . Tudomásul szolgál. Bzzel kapcsolatban Berény Róbert,mint a felvételi bizottság megválasztott elnöke ismer­teti a felvételi bizottság megalakít ás át .működé- ’ »ét és annak eredményeképen hozott javaslatát. ELNÖK; mint a bizottság tagja megállapítjá, hogy a féTveFeli bizottság műnkáj at a legnagyobb lelkiismeretességgel végezte éa javaslatit az összes körülmények mérlegel és ével hozta me«, A Kar a felvételre Javasolt 73 Jelölt közül a következő 71 fő felvételét határozza el : ' ' ’ a./ LEENDŐ FESTŐK: Aczél Ilona, ArTnwF^Tivadar, Batári Lász­ló, Blunr József ,Bujda László,Cftágoly Erzsé bet, Cz ét áiyi Vilmos, Cziffka Kálmánná, Dailos Ferenc,Dabrecezeni Zoltán.Felady Gyula, Fábián Róza,Forró Dezső, Gál De­zső »Gordon; György, Hajdik Anitái, Horny ás z­­ky Gyula, Jánosi Sándor, Jurcsik Karoly, Kiss Gyula, Kis* János, Kiss pél dr., Kiss Teréz, Koncz Béla,Konok Tamás, ‘■V * 2V

Next

/
Oldalképek
Tartalom