Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1948-1949 (1-a-43)

1948. szeptember 23. / Tanár Kar ülés - Leiratok ismertetése - Társadalomtudományi előadásokat a minisztérium engedélyezte - VKM az elmúlt három hónapról való beszámolót és a következő három hónapra tervet kér - VKM a Diákjóléti Bizottságokat felmenti és új bizottságok felállítását kezdeményezi - Felvételi bizottság megalakítása és a felvehető hallgatók számának maximumát megállapítja - Felvételi bizottság megteszi javaslatát a felvételizőkkel kapcsolatban - Utólagos felvételi vizsgára bocsájtás kérelmek - Apponyi Kollegiumba utólagos jelentkezések elbírálása - Felvétel iránti kérelmek elbírálása

JEGYZŐKÖN Y V . Felvétetett Budapest en.»az országba Magyar Képző műrész at i Főiskolán. 1948,évi szeptember hó 23,-án,- tartott rendes Kari Ülésen. Jelen vannak pátzay pál e.i.rektor elnöklete alatt: Krocsák Emii, Kmetty János,, Stróbl Zsigmond, Targa N.LajoS, Burghardt Rezső, Fényi Géza, Domanovszky Endre, Dr,Újvári Béla, Dr.Lenea Janó »Gerlóczy Gede­on, Gáborjénl Szabó Kálmán, Szőnyi István, Barcsay Jenő,Beck András, Berény Róbert, Pór Bertalan főiskolai r.tanárok, Ostváth Zoltánná test­nevelési tanárnő ,továbbá Ur.Csernyua Béla főiskolai főtitkár és Marsovsz­­ky Ednre főiskolai ».«gédtitk %-. Elnök, az ülést megnyitja éa megáiiaőpitJa a határozatképességet, A jelen ülés jegyzőkönyvének'hitelesíté­sére felkéri Uomanovszky Endre és Beck Andris kari tagokat .Majjd felolvastatja a múlt ülést jegyzőkönyvét, amely változtatás nélkül tudomásul szolgál.. j'japlrand előtt: SLíJCK:meleg szavakkal üdvözli az ü 1 ósf^eiaoTzben megjelent Pór Bertalan és Beck András főisk,r,tanárokat. FŐTITKÁR: ismerteti: a,/ a 266,524/1948,X. T,K,M,sz.leiratot a jugoszláviai magyar javak bejelentése tár­gyában; bV a 218.64q/l948,VXI,V,K,M,sz.leiratot Gondol Lajos főisk.-szakaltiazt részére $00.­­Ft,segély kiutalása tárgyában. c;./a 198,577/1948.VI ,/2.V.K.M.az .lej ratot, melyban az Országos Ösztöndíjtanácsba Bernáth Aurél rendes tanár- kiküldését tudomásul veszi. d, / a 2l8,50l/l948.VlI.V.K..M,sz,leiratot az 1934 l,t .c-,2 ának 5.bekezdés ében szabá­lyozott bizottság felállításáról.. e. / a 217,095/1948.VII.V.K.M,SZ,leiratot Pór- Bei'talan f estőművésznek a Főiskola tanári létszámába az T.-ső illetménycsoportba létszá­mon felüli állásion személyhez kütatten r.ta­n ári elnevezéssel a TV,f .o,l,fokozatába való beaóriás éról, fé/ 218^82/1948, VTI,V,K,M.sz.leiratot Beck András szobrászművésznek a Főiskola tan ári létszáma I, illetmény csoport j &ba főiskolai rendes tanárrá az V-f.-o.ba történt kinevezéséről, g. / a 215;,966/i948,VlT,V.K,M,sz,Leiratot Bartai Ferenc főisk.quaestornak a VII,f.o, 3,fo­­kozatába történt kinevezéséről, h. / 215.,959/1948.VII,V.K,W.sz.leiratot Laps ina zky József szakai tisztnek a XI,JT.o, 3, foko­zatába történt kinevezéséről. ■sz,l 1 •/ a 217 .47 7/1948 .Vll ,V,K,M_ Á.i. 5 Ibi

Next

/
Oldalképek
Tartalom