Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1948-1949 (1-a-43)

1948. szeptember 1. / Rektori Tanács - Leiratok ismertetése - Felvételi bizottságba tagok kinevezése - Elnök javasolja a társadalomtudományi előadások beiktatását a tanmenetbe - Király Zoltánné betegszabadság iránti kérése - Megyer Meyer Antal özvegyének kérése férjének temetésre nyujtott támogatás után - Bartai Ferenc questor soron kívüli előléptetése - Lapsánszky József soron kívüli előléptetése - Nagy Ferenc és Petrezselyem Károly altiszté való kinevezése - Kolthay Frigyesné rektori hivatalban való alkalmazása

* t J Ji! G Y Z C K ü* Í 7 Felvétetett Budapesten* az- Graz.Tőagy .Képző'művészeti Foiako- 1 An 19 4 8 . évi sa exit amber hó 1.-én tartott Rektori Tanács ülésről. J'al'eu, van­nak iátse.y iái e.i.rektor elnöklete alatt : Kandó László és Blekfy Jenő a. i .prorektorok,Berájáth Aurél »Gerlóczy Gedeon., Kroosák ümir*3zőbyl István, Serény Róbert tanácstagok, továbbá Dr.Coernyus Béla főiskolai főtitkár- és F-.rsóvázky Jndre főisk.3,titkár. iluük az ülést megnyitja és m er, állapit ja. a hat -“rozatképasséget, majd felolvas­­• tatja a múlt ülés jegyzőkönyvét, mely -változtatás nélkül tudomásul szol­gál . Jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesi­­* . só re felkéri Bzőnyi István és Krocsák iSmil ta­g okát. _ii_.1 1 T * R _i. ; 1. / 3;TJTK/R:_ ismertéti a 218 .2d6/l94b VTT.Y.K.M . Leiratot Beck András főiskolai ren­des tanárrá történt kinevezéséről. 2. / Ismerteti továbbá a 217.477/1948. V’TI.V’.K.lő.lairatot Szabó Kálmán főiskolai al­tisztnek soronkivUll előléptetéséről. A leiratok tudomásul szolgálnak. • I 3. / FoTITKÁR; ismert’ati 7 ,B7o/l94a,K0rm. s z . r end el vT et ■* A Tanács ennek alapján a Főiskola ré­széről Berény Róbert^ és Bern.áth Aurél főiskolai r.tanárok/választja meg bi­zottsági tagokul, akik a rektorral e­­gyütt a Főiskolát képviselik a felvé­teli bizottságban. 4./ BLhálR azzal a • meggondol ássál, hogy az értelmiségi pálynra készülő ifjúság szemlé­letének kialakit ásóhoz feltétlenül szükséges a társadalomtudományban való jártasság: javasol­ja, hogy a kovdtltező tanévtől kezdve a. Főiskola tanmenetébe iktassa be a társadalomtudományi órák e 1 o a d • s at • A Tanács a javaslathoz hozzájárul és kéri elnököt, hogy ennek megfelelő f elterjeszt és3-al éljenfe Ifin isz terhe». .- I '•> ./ J_dG-_i)TTT_K/ U: ismertetése alapján » A Tanács Király Zoltánná főiskolára beosztott állami tanítónő betegszabad­ság iránti kérését pártoló lag ajánl je a Uiniszter Úrhoz, ü ./ üLGj-.jJTITk/R; ismerteti Tfegyer T.feyar Antal volt fő Iskolai r ítanár özvegyének kérését nevezett temetosi költségeinek segélyezése iránt. •/ >

Next

/
Oldalképek
Tartalom