Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1945-1946

1945. szeptember 1.

\ {/ J Y Z 1 K i H Y Y . Felvétetett Budapesten, az ürez.Magy .Képzőművészeti Fiskolán, a F i s?-ole R°ktor 1 TnnúcBunnV 194 ő.évl szeptember hó 1.-én tartott rendes Ulésér 1, Jalan vannak Krocsuk ütoil e.t. prorektor elnöklete alatt : Boldl­Gerlóczy Gedeoft 7.a-tr Tstv n, T>r.T>én<»s Janő#Flekfy Jenő,Kontuly Bél*,8zőnyl Tstvftf* Varga H.L-jos tanácstagok »továbbá Bernáth \urél, Domsnovszky ündre.pdtzay Pál Raut« Ágoston,Dr.Ujvúry Béia,,elnüta meghívására a napirendi 1./ pont tár­gyalására»^ .Bálák ándras főiek. e. titkár éa külön meghi'tua alapján Uarsovsz ky ündre főiek.foga)mázó. 1./ Ülnök az ülést megnyitja a bejelenti, hogy elnöki tisztét a távol levő rektor helyet* vette át jelen ölesen, melyet a napirendi 1./ pont sürgős elintézé­se céljából hívott össze. Távolmaradását be­jelentette: Kendó László a.1 .rektor,Stróbl Z«1 t.r> ond . 2./ Ülnök felolvastatJa az 1945.Jullus hó 3 ,-ai ulés Jegy««könyvét,mely változtatás nélkül tudomásul szolgai, majd hitelesítésre felkéri Gerlóczy Gedeon ós flzőnyi István tanácstagokat. It \ P T H 1 II ))__Ü L :.i T T ; 1 ./ ülnök felolvastat több Időközben érke­zett. leiratot,illetőleg átiratot: a, / a 36,399/1945.V.K .íí.leiratot a főlsko- ^ . ; ;V*—~' lel óre»dó tan rok 1944/46 tanévi ti pztelet.dl Jal- r' n^k engedélyezéséről} b. / a 36.862/1945.Y.K»M.sa.lrlratot a főisko­la épületeinek helyreállítására 70Ü .OuO .-Pengő kltitalvá- nyoeásuról, r . 1 •/ A.iilktarqz-»-*-

Next

/
Oldalképek
Tartalom