Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1945-1946 (1-a-40)

1945. szeptember 1. / Rektori Tanácsülés - Elnök felolvastatja a különböző leiratokat és átiratokat ismertetés végett - Elnök javaslata albizottság kiküldésére a müvészeti oktatás reformjának tárgyalása okán a Felsőoktatási Tanácsban - Személyek kérelme tanári állás betöltése iránt - Rektor javaslata a VKM-hez a könyvtárhoz való két szakképzet személy felvétele tárgyában - Marsovszky Endre kérelme gimnáziumi tanárrá való minősítése iránt - VKM felszólítja a Főiskolát lépések tételére a Miskolci Művésztelep rendezése tárgyában - Rektor kérése a VKM fele beszerzési csoport és nagyobb kölcsön utalványozása iránt - Helyiségek átengedése iránti kérelmek - VI. ker, tisztiorvos átirata a főépület udvarán lévő romlandó szemét elszállítása ügyében - Miklósy Marianna korengedélye - Groh János kérelme müterem használat tárgyában

a./ az ö36S/Xy46.V.K,M.az. 1 «dró­tot,m<»ly n Wwkasztni számára az aim ült, tanév­re 3.ogo.-Pengőt utalványoz , d,/ a 34.2Bu/l945 és a 3ü.072/iy43 valamint a 32.l5a/lö45.sz.V.K M«le!ratokat,mely a vándor tanfolyam a tlszaladányl én a, szánténé­ről nynri tanfolyam számára utalványoz ki segé­­lyavet, e. / a 32.y5o/l945«V.r. :,sz.leiratot, Tarján! filmkovlon Janő p,műhelyvezető tisztelet­­dijának felemeléséről, f. / a 25,6l5/l945.V.K«M .sz.lei ratot, mely hozzájárul, hogy a tan’tóvópzőintózeti rnjfcta­­nárl vi zsgék a régi rend szerint tartassanak, g. / n Ráczirove kézség Elöljáróságának a 1414/.Li43. számu át.lrátát,melyben a miivésztelep létesltépéhez hozzájárul. A felolvasott leiratokat a. Rév orl Tantien tudomásul veszt •- 2./Elnök bejelenti, hogy a Főiskola rektora a Fv Iskola ezémdraaz emelkedő árok miatt 5Q0.0G0.-P. forgótőke engsdelyezését Verte a V.F.M.-től. Tudomásul szolgál.­Ji AH A ILJLO. B 18 ** ; 1./ Elnök hogy mivel a Felsőoktatási Tanácsban Pútzay pál helyettes tanárnak,mint n Bi­zottság tagjának állást Veil foglalni,, a középfokú oktatásnak a F. Iskolára ^vonatkozó ügyé ben, továbbá mivel a művészeti ügyosztály a reform problémájával kapcsóletban tárgyalási alapot kér, javas ölj a,ho gy ez ügyek tárgyalására., Illetőleg előkészítésére nyozásárúi, 2./

Next

/
Oldalképek
Tartalom