MNL-OL-XIX-A-83-b 3341-3368/1956

3351/1956. Bauxitbánya Vállalat fejlesztése és működtetése

3 5. / A Minisztertanács utasítja az építésügyi minisztert, hogy a válla­lat i/a-b. és II. telepének építését a melléleLt 2.sz. jegyzék sze­rinti határidőre fejezze be0 6. / A Minisztertanács a vállalat 1956«. évi ipari és kommunális beruhá­zásaira az MI 4525/XI.ll»/l935*sz. határozatában jóváhagyott 25o millió forint beruházási hitelkeret helyett 3oo millió forint hi­telkeretet biztosit és engedélyezi a teljes tervdokumentáció nél­küli építkezés megkezdését. a. / A megemelt 3oo millió forintos beruházási hitelkeret áruössze­tétel szerinti bontása a következői építés 2oo millió forint gép 52,3 " " gépből import­gép 31 " '• egyéb 47,7 " " b. / A Minisztertanács kötelezi a vegyipari és energiaügyi minisz­tert, hogy az 1956. évi. beruházások teljes tervdokumentációját 1956. december 31-ig készitse el. 7*/ A Minisztertanács utasitja az Országos Tervhivatal elnökét és az é- pitésügyi minisztert, hogy a 2.sz. mellékletben foglalt beruházási munkák közül mintegy 2oo millió forint kivitelezésének lebonyolítá­sa érdekében építési kapacitást és anyagot biztosítson, Felelős: Országos Tervhivatal elnöke, építésügyi miniszter, 8./ Az építésügyi miniszter 1956, december 31-ig biztosítsa 500 lakás átadását, továbbá 284 lakás építésének 1956, évben való megkezdé­sét és 1957. július 31-ig történő átadását« 9«/ A szénbányászati miniszter a folyó év folyamán a Bauxitbánya Válla­lat részére mintegy 12 millió forint értékben aknamélyitési és bá­nyáé pitési munkákat végeztessen el. Ennek érdekében: a. / a szénbányászati miniszter biztosítsa, hogy a Duclos Bányagép­gyár az aknamélyi tó she z szükséges 2 drb szállítógépet legyártsa, b. / A kohó- és gépipari miniszter gyártasson le soronkivül 8 drb centrifugál szivattyút. Az ehhez szükséges 1 millió forint be­ruházási keretet az Országos Tervhivatal biztosítsa. c. / Az aknamélyitő tornyok megépítéséhez szükséges 12o m3 pilótafát az Országos Tervhivatal biztosítsa. lo./ A vállalat bizalmas jellegű generáltervezési és speciális techno­lógiai tervezési munkáinak elvégzésére a vállalat keretében külön tervezői részleget kell felállítani. Felelős: vegyipari és energiaügyi miniszter, Határidő: 1956. május 31. •A MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom