MNL-OL-XIX-A-83-b 3341-3368/1956

3351/1956. Bauxitbánya Vállalat fejlesztése és működtetése

- 4 11. / A vegyipari és energiaügyi miniszter, az Országos Tervhivatal el­nöke, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a pénzügyminiszter, valamint a belügyminiszter a vállalat gazdasági és műszaki irányí­tását, munkájának szervezetét, beszámolási rendszerét úgy alakít­sa ki, hogy az a szigorúan titkosság követelményeinek teljes mér­tékben megfeleljen. a. / A vállalat mindennemű adatszolgáltatást osak a Vegyipari és Energiaügyi Minisztérium II. Főosztálya felé nyújthat. Felelőst vegyipari és energiaügyi miniszter. b, / A vegyipari és energiaügyi miniszter a vállalat adatszolgál­tatási rendjét - figyelembevéve a Központi Statisztikai Hiva­tal elnökének elvi rendelkezéseit 1956. junius 3o-ig szervez­ze meg. 12. / A vállalat tervét a Minisztertanács a népgazdasági tervben külön sorban hagyja jóvá. A tervjavaslatot a vegyipari és energiaügyi miniszter az Országos Tervhivatal elnökének véleményével ellátva nyújtja be* 1%/ A vállalat minden irányú gazdasági és műszaki ellenőrzésének rend­szerét a vegyipari és energiaügyi miniszter a pénzügyminiszterrel, a Magyar Nemzeti Bank elnökével és az állami ellenőrzés miniszte­revei együtt állapítja meg. Határidőt 1956. junius 3o. 14. / A vállalat bér- és munkaügyi rendjének kialakítása érdekében a Minisztertanács megbízza a vegyipari és energiaügyi minisztert, valamint a Minisztertanács Titkársága Munkaügyi és Bérosztályának vezetőjét, hogy a vállalat részére a bányászati bérrendszernek negMelő bérezési rendszert dolgozzon ki és azt három hónapon be­lül terjessze a Minisztértanács elé. 15. / A Minisztértanács engedélyezi, hogy a magánlakásokban szükségmeg­oldásként elhelyezett vállalati dolgozók részére a lakótelep felé­pítéséig, legfeljebb azonban 1957. deoember 31-ig lakáshozzájáru­lási dij elmén a vállalat személyenként havi 15o.- Ft-ot megtérít­sen. 16. / A honvédelmi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter a vál­lalat dolgozóinak kórházi ápolását a pécsi Helyőrségi Kórházban biztosítsa addig, arnig a vállalat lakótelepének poliklinikája fel nem épül. Határidői 1956. május 16, ./• MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom