MNL-OL-XIX-A-83-b 3119-3125/1955

3119/1955. Nagyjelentőségű új gyártmányok és gyártási eljárások bevezetésének premizálása

7ÖÖÖD SZIGORÚM TITKOS ! Készült loo példányban* I**,'' • . . . G, « . sz.példány* Határozatok Tára nem közli. ^ÉEÍjá^L a MT tagjai Antos István elvtárs, Szabó Gergely elvtárs, Dr.Szalai József elvtárs, Péter György elvtárs, Tömpe István elvtárs, Halász József elvtárs, Ács Ernő elvtárs, Papp István elvtárs, Tauszk György elvtárs. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának . WWVWv . . határozata nagyjelentőségű uj gyártmányok és gyártási.eljárások bevezeté~ sének^premizálásáról» MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA r u— A magyar ipar műszaki színvonalának emelése nagymértékben függ attól, hogy mennyi korszerű aj gyártmánnyal sikerűi évről-év- re a régi elavult, világviszonylatban alacsony színvonalon ál­ló gyártmányokat - termelőberendezéseket és fogyasztási cikke­ket egyaránt - felcserélni. Nem kevésbé fontos az a szerep, amely külkereskedelmi szempontból a korszerű kivitelű, verseny- képes uj gyártmányainkra hárul. Vállalatain!: azonban a műszaki fejlesztési terv, s igy az uj gyártmányok bevezetési tervének teljesítését másod-, vagy har­madrendű feladatnak tekinti^ Ezt a körülményt az uj gyártmá­nyok bevezetési tervének teljesítése mutatja legvilágosabban, melyben a korábbi évekhez képest 1954— ben sem volt fejlődés ta­pasztalható, Az uj gyártmányok bevezetése elhanyagolásának egyik oka - több egyéb körülmény mellett - abban rejlik, hogy a vállalatok veze­tői nincsenek anyagilag érdekeltté téve e terv teljesítésében. Ugyanakkor a miniszterek és egyéb irányitó szervek vezetői sem élnek eléggé azokkal a lehetőségekkel, amelyeket korábbi hatá­rozatok a műszaki fejlesztés elősegítése érdekében is számukra biztosítanak. /: előléptetés, kiemelt fizetés, javaslat kitün­tetésre, stb. :/ A Minisztertanács e terv-fejezet teljesítése érdekében amellett, hogy felhívja a minisztereket a korábbi határozatokban bizto­sított lehetőségek fokozott felhasználására az alábbi határo­zatot hozza ; •/* r MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom