MNL-OL-XIX-A-83-b 3119-3125/1955

3119/1955. Nagyjelentőségű új gyártmányok és gyártási eljárások bevezetésének premizálása

-2­I Az uj gyártmányok és anyagok, valamint az uj gyártási eljárá­sok bevezetésének premizálása az alábbi alapelvek szerint tör­ténjék: 1#/ A vállalatok műszaki és adminisztrativ, valamint az uj gyártmány elkészítésén, illetőleg uj gyártási eljárások bevezetésén dolgozó fizikai munkavállalók célprémiumban részesülnek abban az esetben, ha a*/ a vállalat jóváhagyott uj gyártmányok, anyagok és gyártási eljárások bevezetési tervében szereplő terv­feladatokat a tervben megadott határidőre elkészi­b«/ a tervben nem szereplő, de az illetékes miniszter által az év folyamán megjelölt uj gyártmányt, illet­ve gyártási eljárást a miniszter által megszabott feltételok mellett, határidőre elkészitik, illetve bevezetik. 2*/ Az Országos Tervhivatal elnöke minden évben - az éves tervek előterjesztésével egyidejűleg - tegyen javaslatot arra, hogy az uj gyártmányok, anyagok és gyártási eljárá­sok bevezetési tervének teljesítéséért az egyes miniszté­riumok részére milyen összegű prémiumkeretet hagyjon jó­vá a Minisztertanács. 3*/ A minisztérium rendelkezésére bocsátott prémiumkereten belül az egyes uj gyártmányokra és gyártási eljárásokra vonatkozólag a célprémium összegét a miniszter határozza megi A miniszter- ezen belül megjelöli az egyes részfela­datok/í prototípus, "0" széria, üzemszerű gyártás meg­indítása, stb.:/ teljesítéséért fizetendő prémiumhányad összegét. 4^/ A Minisztertanács által megadott prémiumkeret 4o $-át az illetékes miniszter osztja szét a vállalat xnzető műszaki és adminisztrativ dolgozói között. A prémium fennmaradó 6o /Wa felett a vállalat igazgatója rendelkezik és azt az uj gyártmányok elkészítése, illetve uj gyártási eljárá­sok bevezetése során végzett munkájúi: alapján a vállalat fizikai és műszaki dolgozói részére fizeti ki. 5#/ Az uj gyártmányok és gyártási eljárások bevezetésének prémiumösszegeivel a minisztériumok béralapját növelni kell* 6«/ A kitűzött célprémiumot teljes összegében ki kell fizetni: a,/ prototípus esetében, ha a prototípus, vagy próbagyár­tás a tervben megjelölt határidőig elkészült és azt az igénylő minisztérium megfelelőnek minősítette, tik; /* MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom