MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3015/1955

3001/1955. A Minisztertanács 0494/2/1953. MT. sz. határozata 11/c. pontjának módosításáról

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA [ 2>(p ■ 399í>2 Htkos I i. Határosatok Tára non közliP 1 észült*' "} példányban.;, P ö sz, példány,, kapj ák: M« T B tap,j ai MeDsPö Mezőgazdasági osztály, M.D.P. Ipari osztály, Czakó Káinén oÍvtárs, Házi Árpád olvtárs /2 pl./ Trautnann Rezső olvtárs, Dogon Inre olvtárs, Tömpe István olvtárs, Rajezi Eálnán elv társ, Vas Zoltán olvtárs, Tauszk György elvtárs, Papp István olvtárs, Gábor Mátyás elvtárs, Varga András elvtárs, Tury Margit elvtárs, Rioglcr György olvtárs, Ettig László elvtárs, Pásztor István elvtárs. A M*jGÍAH HÁPEÖ Z TÁR Au ŐÁG ~MINI S ZTERTAHÁ 0SÁ1TAK 3001/1 „3, A955 . . kgánn _____ ha tározata a Minisztertanács 0494/2/1953« Mt,H. számu hatsorozata 11»o/ pontjának nódositásáról, A Minisztertanács a 0494/2/1953« Mt.H.szánu határozata 11.c/ pontját úgy nódositja, Hogy közérdekű lótcsitnényck céljára szükséges - termelőszövetkezet Használatában, illetőleg magántulajdonban lévő - mező- és erdőgazdasági ingatlanok igénybevételét a földművelősügyi miniszter, a negyei tanács vb. mezőgazdasági igazgatósága és a járási tanács vb. mezőgazdasági osztálya rendelheti cl az alábbiak szerint: a./ A földművelésügyi miniszter engedélyével lehet igénybevenni a termelőszövetkezeti használatban, illetve magántulajdonban lévő- 5 kát.Holdnál nagyobb termő szelőket és gyümölcsösöket,- országos jelentőségű beruházások céljára szükséges bármely mező- és erdőgazdasági ingatlant» ./• MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom