Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1914

K_1973.0501.1.1

Budapest székesfőváros a tulajdonában lévő mindazokat a szántó­földeket, amelyeknek a bérlete folyó évi október hó végével lejár, ugyanez évi november hó l-éfől kezdődően az alább megjelölt idő­tartamra! a jelenlegi bérleti föltételek mellett szeptember hó 28-tól folytatólag az alább megjelölt napokon, mindenkor a helyszínén megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a tegtöbbet Ígérőnek bérbeadja. A bérbeadás sorrendje, a bérlet időtartama és a bérbeadás alá kerülő parcellák jegyzéke a következő: 220 Szeptember 28-án az I. kér. Kőérberek-dülőben 7 bérparcella 18,200 hold kiter­jedésben hat évi időtartamra, vagyis 1920. évi október hó végéig. 255 Szeptember 29-én és 30-án a IX. kér. Gubacsi-dűlőben 35 bérparcella 7I,2öö hold kiterjedésben hat évi időtartamra, vagyis 1920. évi október hó végéig. 320 Október l-én és 2-án a X. kér. Gyár-dűlőben 30 bérparcella 65,2öö hold kiterje­désben hat évi időtartamra, vagyis 1920. évi október hó végéig. Október 5-én, 6-án, 7-én, 8-án, 9-én, 10-én, 12-én, 13-án, 14-én, 15-én és esetleg folytatólagosan a hétköznapokon a X. kér. Keresztúri-dűlőben 233 bér­90 parcella 480,200 hold kiterjedésben hat évi időtartamra, vagyis 1920. évi október hó végéig. Az árverés 1914. évi szeptember hó 28-án reggel l/2 9 órakor veszi kezdetét az I. kér. Kőérberek-dülői parcellákkal s a föltüntetett sorrendben naponként órakor folytatódik, mindenkor a helyszínen előzetesen kihirdetendő napokon és helyeken. A bérbeadásra kerülő haszonbérparcellák elsősorban konyhakerti célokra használandók; mezőgazdasági célokra csupán akkor adja a tanács haszonbérbe, ha az előbbi célra értékesíteni nem tudja. Erről mindazokat, akik ezen földeket bérelni kívánják azzal a hozzáadással értesítjük, hogy a föntjelzett napokon és sorrendben reggeli %9 órakor a helyszínen megkezdendő árverésen a megajánlandó évi bérnek fele, mint bánatpénz, nemkülönben a bérleti szer­ződésre és az árverési jegyzőkönyvre megkívántató bélyegeknek ára nyomban készpénzben lefizetendő. Budapest, 1914. szeptember hó 17-én. 9 székesfőváros tanácsa. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA. — 1914. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom