Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1939-1940

1939. szeptember 15.

JEGYZŐKÖNYV. felvétetett Budapesten, az Orsz.M.Kir.Képzőművészeti Fő» iskolán* az 1939.szeptember hó 15.-én d.u.5 órai kezdettel tartott Rek­tori Tanácsülésen. Jelen vannak Rudnay Gyula e.i.rektor elnöklete alatti líeyer Antal ée Pilch Dezső e.i.prorektorok* Andreotti Károly* Horn Antal* Kndó László* Sldló Ferenc* Strobl Zsigmond és Varga N.Lajos tanácstagok* továbbá Dr.Ferenczy József főtitkár és Dénes Jsnő beos tott fogl.diplo más. 1./ Elnök szívből jövő meleg szeretettel üdvözli a megjelenteket s az 1939/40 - 1940/41 tanévekre megválasz­tott és a V.K.M. 18.293/1939.III.sz.le­iratával megerősített Rektori Tanács el­ső ülését megnyitja. Ezt követőieg visz- szaeralékezve arra az ősztatlám bizalomra, amely megválasztásakor iránta megnyilvá­nult* azon reményének ad kifejezést* hogy annak meg fog felelni. E tekintetben min­den akarásával azon lesz* hogy munkássága sikeres legyen. Kéri ezért a Tanács továb­bi bizalmát* mert o nélkül összmunkát s Így eredményeket nem érhetne el. Ugyanezen bizalmat kéri a Tanács munkájában is,ne legyen egyenetlenség és széthúzás som j vállvetve egyetlen óéiért folyjon a munkát a Főiskola felvirágoztatásáért a művészet magasabbrendüségé jegyében.Befejezésül 1./

Next

/
Oldalképek
Tartalom