Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1939-1940 (1-a-34)

1939. szeptember 15. / Rektori Tanácsülés - Rektori köszöntő - Jegyzőkönyv hitelesítésére felkért tagok - Legutóbbi Rektori Tanácsülés jegyzőkönyv legfonotsabb pontjainak felolvasása - Elnök jelenti, hogy tudja a tárgyalást követni - Napirend előtt: szünidei rektorhelyettesítés - Napirend előtt: művésztelepek lezajlása - Napirend előtt: személyi ügyek - Napirend előtt: rendkívüli segély - Napirend előtt: felvidéki hallgatók ügye - Napirend előtt: tatarozási munkálatok - Napirend előtt: évi költségvetés kiegészítése - Napirend előtt: felvételi vizsgák lefolyása - Napirend előtt: díszterem építési munkálatai - Napirend előtt: rektori galéria hiányzó képmásainak pótlása - Napirend előtt: elnök tiszte átvételét jelentettea VKM-ben - Évi órarend terv ismertetése - Katonai behívások - Meyer Antal felszólalása női tanítónövendékek ügyében - Évi tiszteletdíjjavadalom felosztása - Tanárjelöltek iskolalátogatása - Megüresedett taszéki hely - Vízfestés c. tárgy ellátása - Rajztanárvizsgáló Bizottsági tagok - Grafikai osztály új tanára - Kar tagjai egyforma öltönyt terveztetnek - Osztályok helységek kijelölése - Kassai magén festőiskola felállításának engedélyezése - Főiskola alagsorának beázása

Istán áldását kéri a Tanács jószándékai« hoz és jövő működéséhez hogy az méltó és eredményes legyen. A rektori heez^roiá^'^íanáos öröm«, mel egyhangúlag tudomásul Teszi.« 2./ Ezután az elnök az ülés« ről felesendő jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri t varga F.Lajos és Strobl Zeig­­mond tanács tag óikat. 3./ Majd javasolja, hogy a leg­utolsó, az 1939 junius hó 23.~ai Tanács« ülés már hitelesített ás a V.K.M.-be már felterjesztett jegyzőkönyvének azon főhh pontjait, melyek tárgyuknál fogva a Taná­csot a továbbiakban is érintik, a főtitkár ismertesse. A. Tanács a rektori előterjesztés szerint határozván, az említett jegyzőkönyv vonatkozó pontjait a főtitkár az alábbiakban ismerteti a Tanács előtt. a. / az 1939.évi nyári művész­­telepek és tanfolyamok rendezésének ügye, amelyek lefolyása sgy későbbi napirend előtti pontban fog tárgyaltatni. b. / A hallgatók politikai maga­tartásának megfigyelésére miniszteri intéz- ' kedés folytán egy tanár jelölendő ki. így az 1939/40 tanévre is Varga H.Lajos r.tanár bízatott meg, aki e feladatot vállalta. o./ A Főiskola nyári tatarozásá­ról szóló beszámolót ismerteti azzal, hogy ez ügy folytatása szintén egy későbbi napi­rendi pont tárgya lesz. 2./

Next

/
Oldalképek
Tartalom