Zalai Múzeum 7. (Zalaegerszeg, 1997)

Őze Sándor: Adatok a reformáció elterjedéséhez Nádasdy Tamás kanizsai uradalmában

ZALAI MÚZEUM 7 1997 Öze Sándor: Adatok a reformáció elterjedéséhez a Nádasdy uradalomban A Dél-Dunántúl a reformáció elterjedésének egyik el­ső színhelye volt. Baranyában Sztárai Mihály működése nyomán gyorsan hódított a Mohács utáni időkben. A birtokos főurak, Tahy, Zrínyi, Báthori, Török Bálint, Nádasdy már korán érdeklődést mutattak az új eszmék iránt. A szakirodalom három birtokközpont hatását tartja számon, amely befolyást gyakorolt Kanizsa környékének reformációjára. A Lendvay Bánffyakét, Zrínyi Miklósét és a sárvári Nádasdy udvart, de legalább ekkora volt két mezőváros kisugárzása, Tolnáé és Kálmáncsehié. Tolna az 1540-es évek fordulóján iskolával bírt, ahol olyan tanítók dolgoztak, mint Tövisi Mátyás, Eszéki Szigeti Imre, Beremendi János, Thuri Farkas Pál, Sze­gedi Kis István. Kálmáncsehi marhahajtásra speciali­zálódott. Kereskedői összeköttetésben álltak Nádasdy Tamással, mivel a Velence felé vivő fő marhahajtó út­vonal egyik nagy állomása Kanizsa volt. Kálmáncsehi a reformáció püspöki központja lett Szegedi Kis István te­vékenysége idején. Előtte azonban már olyan egyénisé­get adott, mint Kálmáncsehi Sánta Márton. Kanizsával kapcsolatban 1544-et említik az első adatként, amikor Szeremélyi Mihály itt keltezte énekét Izrael Egyiptomból való kijöveteléről. Mind a témavá­lasztás, mind a frazeológia a reformáció hatására utal. 1550-ből származik a következő feljegyzésünk, amikor Térjék Tamás tiszttartó Szigeti Mátét ajánlja Nádasdy Tamás figyelmébe. Szigeti Kálmáncsehi protestáns papja volt. A kétes értékű adatok jelzik, hogy Kanizsán már a 40-es évek végén akadtak befolyásos hívei a re­formációnak, de tömeges terjedéséről nem tudunk. A török uralom alól elvándorló értelmiség egyik leg­jelentősebb dunántúli központja Nádasdy Tamás sárvári udvara volt. Familiárisai itt tanultak, innen irányították őket szolgálati helyeikre, de rendszeresen ide tértek vissza, évente többször is beszámoló, eligazítás, szellemi töltekezés végett. Erre a nagy egyházi ünnepek adtak al­kalmat. Legtöbbször, amikor prédikációt is hallgattak. (Ilyen karácsonyi szentbeszéd elmulasztása miatt men­tegetőzik Csányi egy alkalommal). Nádasdy udvarával olyan reformátorok álltak kapcsolatban, vagy nevelked­tek ott, mint Abády Benedek, Bornemisza Péter Szil­veszter Mihály és János, Beythe István, Melius Juhász Péter vagy Macarius Bódog József. Nádasdy humanista műveltsége teológiai érzékenységgel, erős törökellenes­seggel párosult. 1550-5 l-ben udvarában tanított Bartholomeus Georgievics, aki tizenhárom évi rabság után sorra adta ki törökellenes könyveit, ismertetve a pogány céljait és kultúráját. Művei hetven kiadást értek meg a 16. században. Maga Melanchton is közzétett egyet. Többek között tőle is megtanulhatott a kis Melius Juhász Péter törökül és arabul, ugyanakkor a törökkel szembem kibékíthetetlen ellenállást, amelyet majd a hó­doltságban is hirdetni fog, Antikrisztusnak mondván a véres zsarnokot. Nádasdyt nem mondhatjuk egyértelműen protestáns­nak. A katolikus Ferdinánd-hoz való hűsége, a protes­táns érzelmű Miksával való ellenszenve, érdeklődése a Tridenti zsinat iránt, amitől ő is a keresztény világ új egységét várta, azt sejteti, hogy egy mélyen vallásos, ízig-vérig humanista ember .volt. Udvarában megtűrte az új hit terjesztőit, sőt fellépett az üldözöttek védelmében is. Jó barátságban állt püspökökkel, igyekezett rokon­ságba kerülni Oláh Miklóssal. Patrónussága alatt a me­nekült pálos rend örményesi központja felvirágzott. Idős korában álmatlanság és bűntudat gyötörte, így még job­ban a vallás felé fordult. Felesége Kanizsai Orsolya mintegy húsz évnyi med­dőség után szinte csodaként szülte meg a kis Nádasdy Ferencet. Mint a Kanizsai család utolsó sarja, büszke volt származására és mindig volt ideje családja régi birtokközpontjának panaszaira figyelni, ügyeit intézni. Csányi Ákos Kanizsai tiszttartó az örök élet boldog­ságát ígéri asszonyának, mert engedélyével Kanizsán letelepülhetett a protestáns prédikátor. (Tolnai és békési defterekből megállapítható, hogy az 50-es évek közepéig a katolikus papság helyben marad, legfeljebb megháza­sodik ez azonban nem jelent mindig felekezetváltást is egyben.) Csányi mintegy 500 Nádasdy Tamáshoz írt levele a^ 1549 és 1562 között, számos fontos adatot nyújt Kanizsa város és katonasága reformációjához, bár jelentései többnyire a délvidék katonai helyzetével és a kanizsai uradalom gazdasági tevékenységével foglalkoznak le­veleinek fohászai, hivatkozásai a Krisztus érdemére is mutatják a hatást, amelyet kifejtett rá a hitújítás. „Legyen nagyobb a te irgalmasságod az mi bűneinknél, nem az mi érdeminkéit, az te zerető, zent fiadért" - írja már 1552-ben. Majd egy évvel később 1555-ben ezt veti papírra. „Az Úristen, ki az ő nagy irgalmassákából evvel

Next

/
Oldalképek
Tartalom