Veszprémi Történelmi Tár 1990. I.

Hadtörténelem - Veress D. Csaba: Veszprém megyeiek a doni fronton. (1942. április–1943. június) II. rész

HADTÖRTENELEM 91 VERESS D CSABA VESZPRÉM MEGYEIEK A DONI FRONTON (1942. ÁPRILIS-1943. JÚ NIUS) II. RÉSZ ÁLLÁSHARCOK A DON-KÖNYÖKBEN (1942. szept. 18-1943.jan. 11.) (A 7. könnyű hadosztály a Donnál) Védelmi harcok a német XXIV. páncélos hadtest alárendeltségében (1942. szeptember 1—decem­ber 19.) 1942. szeptember l-jén 00.00 órá­tól a Don-könyökben harcoló ma­gyar 20., 7. és 13. könnyű hadosz­tályokat a szombathelyi III. hadtest parancsnoksága átadta a német XXIV. páncéloshadtest parancsnok­ságának (pk.: Langermann tábornok.) A soproni 7. könnyű hadosztály két részre szakítva foglalt védőállást a Don-könyökben levő 40. szovjet had­sereg hídfőjével szemben. A hídfő északi szárnyán: Sztorozsevoje DK. és 185.6 magassági pont között a ma­gyar 20. könnyű hadosztály és a né­met 168. gyaloghadosztály részei he­lyezkedtek el. A 7. könnyű hadosz­tály (pk.: Mező Endre vörgy., Dubo­voj) északi védőkörletében — a 185.6 mp. és Uriv község északi széle kö­zött — összpontosult a 14/1., a 14/11., a 46/1. és 38/11. zászlóalj. A harccso­port tartaléka — a 4/11. zászlóalj, a VI. kerékpáros-zászlóalj, a 7. huszár­század fele és a német 559. páncél­vadászosztály 1. ütege - Bolgyirev­kán és az attól K-re levő 158 mp kör­zetében foglalt védőállást. A harc­csoport sávjában — Novo Uszpenka községben — összpontosult a 7. k. hadosztály tartaléka: a 35. gyalogez­red maradványa és a 22/11. zászló­alj. Ettől délre — Uriv községtől nyu­gatra — a kecskeméti 13. könnyű hadosztály csapatai építették ki vé­delmüket. A 7. könnyű hadosztály déli vé­dőkörlete Uriv és Goldajevka köz­ségektől DNy—D-re épült ki: Gye­vica-patak alsó, torkolati szakasza (Gyevica község ÉNy—É), illetve Gyevica község E—ÉK—K-i széles vo­nalon. Gyevica község ÉNy—É-on a veszprémi 4/III. zászlóalj és a 7. hu­szárszázad fele, Gyevica falu K-i szé­lén pedig a 4/1. zászlóalj építette ki téli védőállásait. A 7. könnyű had­osztály állományában levő 2 db ne­héz páncéltörő ágyú a Gyevica ÉNy— É-on védő veszprémi 4/III. zászlóalj védelmi sávjában volt. Az 1942. szeptember 12-14. kö­zött lezajlott nagyerejű szovjet ellen­támadás után elcsendesedtek a har­cok a Don-könyökben összpontosí­tott 40. szovjet hadsereg sávjában. 1. ábra. A Don-könyök arcvonalszakasz 1942 szeptemberében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom