Veszprémi Történelmi Tár 1989. II.

Hadikrónika - Vizi László Tamás: A végvári rendszer kiépülése a Győri Főkapitányság területén (Különös tekintettel az 1568–1593 közti időszakra)

HADIKRÓNIKA 77 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ACSÀDY I. op. cit. 77. SALAMON F. op. cit. 142. SZÁNTÓ Imre: A végvári rend­szer kiépítésének és fenntartásá­nak költségei Magyarországon a XVI. század második felében. Acta Historica, Tomus LVIII. Szeged. 1977. 31. HÓMAN-SZEKFÜ. op. cit. 116. PÁKA Y Zsolt: Veszprém vármegye története a török hódoltság korá­ban a rovásadó összeírás alapján. (1531-1696) Veszprém, 1942. 11. SZÁNTÓ I. op. cit. 31-32. BÉKEFI R. op. cit. 12. SALAMON F. op. cit. 152. HÓMAN-SZEKFÜ. op. cit. 121. ERDÉLYI Gyula: Veszprém város története a török idők alatt. Veszp­rém, 1913. 65-67. PÁKAY Zs. op. cit. 9. SZEGŐ P. op. cit. 212., vö. PÁKAY Zs. op. cit. 10. SZÁNTÓ I. op. cit. 21., vö. ACSÁ­DY Ignác: Magyarország három részre oszlásának története. 1526­1608. I. n. A magyar nemzet tör­ténete V. köt. Bp. 1897. 435­436. SALAMON F. op. cit. 150., vö. HÓMAN-SZEKFÜ. op. cit. 125­126. A porták száma 20-60 ezer között mozgott. HÓMAN-SZEKFÜ. op. cit. 127­128., illetve 133-134. SZÁNTÓ Lop. cit. 21. ACSÁDY I. op. cit. 436. Ibidem. 434-435. TAKÁCS S. op. cit. 122. SZÁNTÓ I. op. cit. 37. Lásd erről részletesebben: TAKÁTS Sándor: Thengöldi Bornemissza Já­nos. HK. 1914. 225., 418. ACSÁDY I. op. cit. 436. SZEGŐ P. op. cit. 239-240., vö. PÁKAY Zs. op. cit. 12. SZEGŐ P. op. cit. 241. HÓMAN-SZEKFÜ. op. cit. 139. ACSÁDY I. op. cit. 425., 436. HÓMAN-SZEKFÜ. op. cit. 123­124. SZÁNTÓ I. op. cit. 24. Ibidem. 34. Ibidem. 33. HÓMAN-SZEKFÜ. op. cit. 124. TAKÁTS Sándor: Rajzok a török világból. I. к. Bp. 1915.112. SZÁNTÓ I. op. cit. 28., vö. HÓ­MAN-SZEKFÜ. 124. TAKÁTS S. op. cit. П. к. 6., 1. uő.: A magyar vár. Századok. 1907. 726. TAKÁTS S. op. cit. П. к. 6-7. SZÁNTÓ Imre: A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén. 1541-1566. VMMK. 11. Veszp­rém. 1972. 316. TAKÁTS S. op. cit. I. к. 388-393. Ibidem. 402. TAKÁTS S. op. cit. П. к. 8. SZÁNTÓ I. op. cit. 21. SALAMON F. op. cit. 151. SZEGŐ P. op. cit. 210., vö. ACSÁ­DY I. op. cit. 440. PILCH K. op. cit. 245-246., vö. PÁKAY Zs. op. cit. 12. 59. HÓMAN-SZEKFÜ. op. cit. 116. 60. GYALÓKAY Jenő: Végvár és csata­tér. Magyar Művelődéstörténet. Ш. A kereszténység védőbástyája. Bp. é.n. 220-221., vö. GERŐ László: Palota vára és a törökkori végvárak. VMMK. 6.1967.179. 61. MAROSI E. op. cit. 38. 62. NAGY L. op. cit. 880. 63. GYALÓKAY J. op. cit. 221. 64. MAROSI E. op. cit. 29. 65. PATAKI Vidor: A XVI. századi várépítés Magyarországon. Bp. 1931. 21. 66. SZÁNTÓ I. op. cit. 317. 67. GERŐ László: Magyar várak. Bp. 1968. Műszaki K. 221. 68. Ibidem. 32-33. 69. PATAKI V. op. cit. 15. 70. GERŐ László: A várépítészet né­hány szakkifejezéséről Századok. 1969. 87. 71. Várépítészetünk. (Szerk.: Gerő L.) Bp. 1975. ' Műszaki Kiadó, 329­330. 72. MAROSI E. op. cit. 38. 73. PATAKI V. op. cit. 23. 74. GERŐ L.: Magyar várak. op. cit. 237., vö. VERESS D. Csaba: Várak a Bakonyban. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó, 1983.107. 75. PATAKI V. op. cit. 24. 76. GERŐ L. op.cit. 237. 77. MAROSI E. op. cit 41. 78. SZEGŐ P. op. cit. 146. 79. TAKÁTS S. op. cit II. k. 31-32., uő: A magyar vár. Századok. 1907.732. 80. BENDE L. op, cit. 513. vö. TA­KÁTS S. op. cit. 734. 81. BENDEL, op. cit. 514. 82. TAKÁTS S. op. cit. IL k. 75-76. 83. SZÁNTÓ L: A végvári rendszer kiépítése Magyarországon. Acta His­torica. Szeged. 1971. 7. 84. SALAMON F. op. cit. 147. 85. VILLÁNYI Szaniszló: Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek­és lakossági viszonyai a XVI.— XVII. században. Győr, 1882. 36. 86. ACSÁDY Ignác: A jobbágyadózás. Bp. 1894. 230. 87. VILLÁNYI Sz. op. cit. 37. 88. TAKÁTS S. op. cit. 81. 89. SZAKÁLY Ferenc: Magyar adóz­tatás a török hódoltságban. Bp. 1981. Akadémiai K. 130-131., vö. SZÁNTÓ I. op. cit. 7. 90. Magyar Törvénytár. 1526-1608. évi törvénycikkek. Bp. 1899. 553­743. 91. ACSÁDY I. op. cit. 235-236. 92. FALLER Jenő: Csesznek, Palota, Vázsony és Veszprém várak 16. századi alaprajzai. Veszprém. 1937. 6-7. 93. VERESS D. Cs. op. cit. 107., vö. ENTH Géza-GERŐ László: A Ba­laton környék műemlékei. Bp. 1958.38. 94. GERŐ L.: Palota vára. op. cit. 279. 95. GEŐCZE I. op. cit. 530. 96. PATAKI V. op. cit. 24-26. 97. VERESS D. Cs. op. cit. 120. 98. VILLÁNYI Sz. op. cit. 42. 99. FALLER J. op. cit. 4. 100. GERŐ László. Magyar várak. op. cit. 162. 101. PILCH J. op. cit. 244. 102. FEHÉR Ipoly: Győr megye és vá­ros egyetemes leírása. Bp. 1874. 509-513., vö. PFANNL Jenő: A győri vár és téglái. Győr. 1932. 11-12. 103. VILLÁNYI Sz. op. cit. 32., vö. GECSÊNYI Lajos: Győr városa 1526 után. Arrabona. 28. 1976. 202. 104. VILLÁNYI Sz. op. cit. 32-33. vö. SZÁVAY Gyula: Győr. 1896. 39. 105. LENGYEL Alfréd dr.: Győr 700 éves város. Győri Tanulmányok. Győr. 1973. 38., vö. RÁTH Ká­roly: Győr város története. Győri Közlöny. 1864. VIII. évf. 81. sz. 106. VILLÁNYI Sz. op. cit. 34. 107. Ibidem. 36. 108. Ibidem. 36. 109. MAGGIOROTTI-BANFI: Győr vá­ra. HK. 1933. 10-12., vö. JENÉI Ferenc: A középkori Győr. Győr várostörténeti tanulmányok. 1971. 124. 110. VILLÁNYI Sz. op. cit. 43-45., vö. VALLÓ István: Győr ismerte­tése és tájékoztatója. Győr. 1930. 30. 111. BORBIRÓ Virgü-VALLÓ István: Győr városépítés története. Bp. 1956. 97., vö. PFANNL Jenő: A győri vár. Városkultúra. 1933. 5. sz. 89. 112. SZÁVAY Gy. op. cit. 43. 113. MAGGIOROTTI-BANFI. op. cit. 15-17. 114. MAROSI E. op. cit. 51., vö. MAG­GIOROTTI-BANFI: Pietro Fera­bosco. HK. 1933.161-162. 115. JENÉI Ferenc: Győr a 16-18. szá­zadban. 1566-1743. Arrabona. 6. 1964. 256., vö. JENÉI F.-KOP­PÁNY T.: Győr. Bp. 1964. 21­23., MAGGIOROTTI-BANFI: Győr vára. op. cit. 20. 116. PFANNL J.: A győri vár és téglái, op. cit 6. 117. LENGYEL Alfréd: op. cit. 41. 118. SZÁVAY Gy. op. cit. 43. 119. PFANNL J. op. cit. 6. 120. MAGGIOROTTI-BANFI. op. cit. 20. 121. Ibidem. 21. 122. PFANNL J. op. cit. 11-12. 123. GEŐCZE I. op. cit. 675-676., lm. MAROSI E. op. cit 51. 124. MAGGIOROTTI-BANFI. op. cit. 22. 125. BEDY Vince: A győri vár és vár­kapitányok a 16. és 17. század­ban. Győri Szemle. 1933. 154. 126. MAROSI E. op. cit 51. 127. Ibidem. 58. 128. KAPOSSY Lucián: Pápa város egye­temes leírása. Pápa. 1905.51. 129. GERŐ László-SEDLMAYER Já­nos: Pápa. Bp. 1959. Műszaki K. 36-37., lm. VERESS D. Cs. op. cit 107. 130. GEŐCZE I. op. cit. 677. 131. MAROSI E. op. cit. 58. 132. GEŐCZE I. op. cit. 677. 133. VERESS D. Cs. op. cit. 107., lm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom