A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. (Veszprém, 1984)

Uzsoki András: A balatonfüredi református templom építéstörténete és ülésrendje

FÜGGELÉK 1. 2. ENGEDÉLYKÉRÉS A TEMPLOMÉPlTÉSRE Méltóságos és Fő Tisztelendő 's Tekéntetes Föl­des Uraságok, nékünk Drága Nagy, és Kegyes Földes Uraink! Mi Füredi Helységben lakozó rész szerént bir­tokos, részszerént pedig Jobbágy lakosok Isten­nek jóvoltából már annyira meg szaporodván, hogy eddig való igen kicsin, és szoros helen is épült Templomunkban semmiképpen meg nem férhetünk; arra határoztuk magunkat, hogy Jó Istenünk segidelmével újj és népességünk be­fogására elegendő Templomot építsünk. Mint­hogy pedig azon Hely, mellyen régi Templomunk vagyon, igen szűk és a' tűzi veszedelem miatt is bátortalan, de még a' mellett olly vizes is, hogy egy két ásó nyomra mindjárt víz fakad, melly a' méjj ásás miatt költségünket igen meg nevelné, de még talán épületünket is kevés idő alatt öszve dönthetné. Azért abban nyugodtunk meg, hogy az 181 ldü Esztendőben tartatott Jeles Deputatio alkalmatosságával a' közönséges fundusokból minékünk Helybéli Birtokosoknak adatott köz funduson, a' hol most a' Mészárszék és Pálinka gunyhó vagyon építsük fel újj Templomunkat, az már különös tulajdonunk lévén; mindazonáltal hogy a' Főbb Földes Uraságok eránt való tiszte­letünket is meg mutassuk, kívántuk azoknak egyezéseket is alázatossan meg kérni, a' mint­hogy alázatossan kérjük is, kedvező választ any­nyival is inkább reménylvén, minthogy ha ma­gunknak a' fundushoz semmi jussunk nem volna is, a' Méltóságos és Tekéntetes Uraságok az 1790dik Esztendőbéli 26áUs Törvény Czikkely értelme szerént Cespitális fundusokból tartozná­nak helet adni. Mi pedig a' Mészárszéket, ugyan más közönséges funduson fel építteni fogjuk a' magunk költségén. Többire Úri Gratiajokban ajánlottak igaz tisz­telettel maradunk Fent tisztelt Uraságoknak Füreden Július 24k alázatos szolgái Füredi napján 1826. Helybéli Nemes Birtokosok, és Jobbágyok közönségessen Hátlapon: A' Fürediek kérése a' belől kivett kötelesség mellett a' Káptalan részérül el fogadtatik, úgy mindazonáltal hogy ez is mostan be hozatandó proportional kultsnak ne szolgályon. Költ a' Káp­talanban 25 July 1826. A fönt meg nevezett kötelesség szerint a Tihonyi Apát Uraságtul is helben hagyatik Tihony 826 28 Julii Administrator A feilyebb írt kötelesség szerént és meg egyezek Füreden Julius 25^ 1826. Észt. Siskei Oroszy Pál mint Jussait fent tartó PÉNZKÖLCSÖN FELVÉTELE TEMPLOMÉPlTÉSRE Adós Levél Edgyezer 's két száz, számszerént 1200 Váltó Forintról (: melly Summából 500 Forintok Andor István úrnak, 100 Ftok — Fábián Ádám Úrnak, 100 ftok Nagy Tiszteletű Ketskeméty 'Sigmond Esperes úr özvegyének Szüts Katalin Asszony­ságnak Fundatioi, 's a' többi 500 ftok is Theolo­giai Professori Fundatiók:) — mellyeket a' Pápai Ref. Collegium Cassájából mi alól írottak, mint a' B. Füredi Ref. Sz: Eccla Curatora, és annak több tagjai Ekklésiánk szükségére, 's különösen a' Templom építtésére, költsön Törvényes 6 pr. Cent. Interesre olly móddal felvettünk, hogy azonn Summának 's Interesseinek, 'a midőnn edgy fertály esztendei felmondás utánn kíván­tatni fog, pontos megadására magunkat eggyi­künk a' másikunkéra 's mindnyájjunkéra köte­lezzük, és azon adósság erejéig minden ingó és ingatlan Javainkat szabad választás szerént le­kötjük, és azonn esetre, ha a'felmondás ideje utánn eleget nem tennénk, szabadságot adunk a' tisztelt Collegium Elöljáróinak, hogy az ellenünk kezdendő világos adóssági Perbenn minden ellen­vetés nélkül az első Terminusbann vagy Törvény folyamatbann végső ítéletet hozattasson. Melly­röl adjuk ezenn a' Sz Eccla, 's Helységünk és ma­gunk petsétjeivel megerősített Adós Levelünket. Költ B. Füredenn Febr. 25/1827 Marton Péter mk Ekklésiai Kurátor (BFÜREDI) REF EKKLESIA PECSETYE 1825) Nemes Varga Ferentz km TörvényBíró (BOLOT) FÜREDI NEMESIG PETSETYE) Varga Ádám mk Ifjabb N. Somogyi Ádám Nemes Ujheli László mk Szabó Ferentz mk Balogh Péter mk Nemes Somogyi Lőrintz mk Nemes Somogyi Gábor mk Nemes Varga Imre mk Hogy ezenn itt alá írott Személyeknek tulajdon kezek írása, és szokott Petséttye az, a' mi itt olvas­tatik, és láttzik, azt hitelesenn bizonyítom. Balaton Füredenn. Febr 25£á™ 1827. Nagy István mk Prédikátor. (N I jelzésű címeres magánpecsét) Hátlapon: Ezen adóslevél' érvényessége meg szűnik, miután a' tőke minden kamataival együtt teljesen le fizet­tetett. Pápán, Januar 31. 1848 Liszkai József jegyző 484

Next

/
Oldalképek
Tartalom