A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. (Veszprém, 1984)

Uzsoki András: A balatonfüredi református templom építéstörténete és ülésrendje

3. RENDELKEZÉS A TEMPLOMÉPlTÉSI MUNKÁLATOK RENDJÉRŐL Az újj Templom építtetéséről való rendelés Hói név szerént ki nevezett B.Füredi T. N. Zala Vrgyei Helységbeli Református Lakósok minek­utánna Istenünk Jóvoltából még a múlt 1826Ü Esztendőben Templomunk Építtetéséhez fogván, jó elő menetelt is látunk; hogy tovább is Szent Czélunkban boldogulhassunk Eggyet értéssel Köz Jóra törekedő igyekezetünknek el érhetésére a következendő kötelező erejű Eggyességre lép­tünk úgymint jszor Három építtető Kurátorok úgy mint N. So­mogyi Károly, Agilis Szabó Ferentz, és Bede­gi István Köz Akarattal választatván azok­nak munkásságok e lészen: Fel osztván egymást Hetenként a melléjek rendelendő két Dékányokkal eggy egy Hétig tegyenek szólgálatott, minden féle Napi számosokat, feljegyezvén, a kezek alá ren­delendő mindenféle eszközökről is annak idejébe számoljanak. — Minthogy azonban ezen munkás­ság, éjjeli, 's nappali gondoskodással, 's fáradság­gal vagyon öszve köttetve, köz akaratból, szoknak, akik Szeresek, 's Hetesek egy egy funt Húsok, 's egy ittze borok légyen meg határoztatik, — továbbá 2szor A munkának nagyságához, nem tehetvén leg nagyobb igyekezetek mellettis eleget a fent nevezett Kurátorok az állapíttatik meg, hogy az feleskütt Elöljárók a' mellyik napra, 's esetre, kö­zel avagy távol fognak ki rendeltetni, annyiszor, amennyiszer elöl állani nem fognak, a ki szaban­dó büntetés alatt elöl állani kötelesek légyenek. 3szor д ki állítandó napi számosokra az határoz­tatik meg, hogy az Építtető Dékány estve és reggel is hozzájok hírt adván nap föl jöttére, készületes­sen a Hely színén meg jelenjen, bé nem vitetődvén eggyik lakostól is a gyermek, ha pedig az írt időre meg nem jelenik, mintha egész napját el mulatná egy egy forintra, minden személy válogatás nélkül meg büntetődjön, átollyába meg nem engedödvén hogy fölöstökömre, vagy uzsonnájára házához el menjen délbe is, tsak úgy, hogy a Kotsissokat meg előzni tartoznak a szabott büntetés alatt. — Vala­mint — 4szer д szükséges Szekeresek elöl állíttására a Dékányok hírt adván, az rendeltetik, hogy minden sok utánnok való járás nélkül, közel, vagy távol rendeltessen bátor, két forint büntetés alatt elöl állani tartozzanak, mind itt, mind amott az Elöljárók kéttzeressen büntetődvén meg. — Végre 5szőr A tapasztalás bizonyítván, hogy a Templom építtetésére elegendő Summa Pénzünk nem volna, azon esetre az állapíttatik, hogy a költsönözendö Pénznek hevénjébe történhető ki fizethetése a kö­zösből ki nem kerülvén, annak érdem szerént le­endő meg adását eggyikönk, mint másonk minden Felsőbbi Bíróság Pör, ki fogás, ellent állás meg vetésével Executio által leendő meg fizetésére magunkat ezennel is Solidum kötelezzük. Költ Füreden Márcziusnak 23ii napján 1827. Törvény Biró Nemes Varga Ferentz mk. Nemes Varga Ádám mk N. Somogyi Ádám mk Nemes Ujheli László mk Nemes Varga Imre mk. Nemes Somogyi Károly mk. Nemes Somogyi Ádám mk Nemes Somogyi Gábor mk Nemes Ujheli Ferentz mk Nemes Somogyi Pál mk. N. Prépost László mk Idősb Nemes Somogyi János mk öreg Biró Palányi Péter mk Dómján Josef mk N. Ujheli András -\­Vig István -+­Szabó Ferentz mk Bedegi Istvány mk Marton Péter mk Bertók Péter mk Kenyeres Dániel mk Vörös Pál mk Vörös János mk Kováts Mihály mk Ifjabb Beretz Imre mk N Siskei Sámuel mk Bertók Miháj mk Sipos Bertók János + Kenyeres Josef mk Nemes Komáromy Istvány mk Tobak Simon István mk. Idősbb Kis János mk Tot János mk Bedegi Jósef mk Major Istvány mk Bértok József mk N. Ujheli Daniel mk. Kutasi Péter mk Nemes Ujjhelyi Lörintz mk. Nemes Ujheli Sándor mk N Prépost Istvány mk Pálfi Pál mk Vörös Istvány mk Bertók Istvány mk 4. SZERZŐDÉS AZ ÁCSMUNKÁKRA Alól Név Szerént is megirottak egy részről Veszp­rémi Ats Mester, más részről a' B. Füredi Ref. Ekklésiának Elöljárói, a' mai napon általunk subscribált Plánum Szerént, az építtendő újj Templom és Torony Áts munkájára nézve, melly Templomnak hossza 18 öl, szélessége pedig 8 1/2 öl lészen, illyenn Edjességre léptünk: Én Áts Mester Fogt Jósef az Überschlag szerént felvett minden fákat az illendő és meghatározott mérték szerént kifaragtatok összerakom, deszká­kat létzeket, gerendákat, fedélfákat felrakatok, minden szükséges ketskelábokat megtsinálok, a' haranglábokhoz megkívántató Tölgyfákat, a' Plá­numban kitett szám és forma szerént adok, és azo­kat elkészíttem, úgy hogy mind ezek, mihelyt a' Templom és Torony falai felkészülnek, azonnal azoknak tetejére rakathassanak; arra is kötelezem 485

Next

/
Oldalképek
Tartalom