A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17. (Veszprém, 1984)

Hungler József: A veszprémi helytörténetírás és kutatás kialakulása

várak elvesztése után, 1541-ben Budát, az or­szág fővárosát is elfoglalták. A dunántúli védel­mi vonal áttörte a Balatont, és a XVI. század so­rán kétszer is (1552, 1593) elfoglalták Veszp­rémet. E harcok, a városnak el- és visszafoglalásai leírása, megörökítése mint veszprémi helytör­téneti adat, hét névhez fűződik: a humanista tör­ténetíró, Forgách Ferenc (1530—1577), a ha­sonlóan történetíró, kitűnő diplomata, esztergomi érsek Verancsics Antal (1504—1573), az erdélyi udvari történetíró, Baranyai Decsi János (1560— 1601), Tielesch Lénárt, Körmöcbánya jegyzője, Salm Eck gróf, a felszabadító sereg fővezére és Siebenbürger Lénárt, Selmecbánya követéhez. 1552-ről Forgách Ferenc, az 1571 és 1575 kö­zött írt kortörténeti művében ad rövid ismer­tetést, 124 mintegy Tinódi Krónikája prózai meg­jelenítéseként. Az ott leírt eseményekhez sem­mi újat nem fűz. Másfél évtizedes török uralom után foglalták vissza Veszprémet Thury György, Salm Eck, Gyulaffy László és a pápai kapitány, Enyingi Török Ferenc csapatai 1566. június 30-án. Az egynapos küzdelemről az előbbihez hasonlóan: a támadás, a várfal leomlása, a német és ma­gyar csapatok hősies harca, majd a várba betö­rés után a zsákmányon összekülönbözők leírása, Forgách Ferenc ismertetésének anyaga. 125 A vár­kaput bedöntő magyarok közül elsőként berontó hős, Gyulaffy László szerepeltetése, munkája ré­vén lett köztudott. Utolsó mondatában „elsiratja" a pusztuló veszprémi várat, mely mint nagy és gazdag hely, „egyetlen nap leforgása alatt a tűz­vész örvényében földig pusztult — arx . . . unam intra diem ignis vorragine funditus deleta". Helytörténeti különlegességnek számítható az 1566-os ostromról maradt második forrás, Veran­csics Antal feljegyzése, mert magyar nyelvű.' 2 '' Kortárs élmény alapján írt visszaemlékezésnek minősíthető Veszprém visszafoglalásáról adott beszámolója, hiszen 1573-ban halt meg, így az 1566-os eseményekről nagyon is közeli értesü­lései lehettek, ekkor egri püspök, 1567-től lesz ismét portai követ. Mégis csak néhány fő moz­zanatát rögzíti. Nála is első helyen áll a várfal gyengesége és a támadásra gyors leomlása. Íme, írásának néhány mondata, Verancsics érdekes archaikus magyar nyelvén: ,,. . . [Salm Eck] . . . azt elvégezvén Beszpremy felé indula népével, egy szegyén ember meghozá, hogy Beszpremy várának az küfala nagy részig leszakadt volna, az gróf semmit nem tartozék, hanem mindjárást Beszpremy alá indula, az törökek azt meglátták Beszpremnek az varasát megégetek, az várra takarodának". Tud a helytörténet Veszprémnek 1566-ban visszavételéről kortársak és szemtanúk elbeszé­lése szerint leírt adatokról is. Egyik: Tielesch Lénártnak, Körmöcbánya jegy­zőjének, mint a királyhoz küldött követnek 1566. július 1-én, 2-án és 5-én Bécsből küldött je­lentései, a másik: Salm Eck grófnak, a felsza­badító sereg fővezérének az aggódó selmecbá­nyaiakhoz intézett, 1566. július 5-én Veszprémből indított levele. A harmadik forrás Selmecbánya követének, Siebenbürger Léndr/nak — akit vá­rosa Salm Eckhez küldött tájékozódni a törökök erejéről — 1566. július 13-án írt jelentése, csa­tolva hozzá Salm Eck veszprémi levele. 127 Palota egyhetes ostroma, Gyula megtámadása és vívása Pertev által, továbbá Szulejmán erős haddal előnyomulása, nagy vészt keltett orszá­gosan. Palotáról a felvidéki bányavárosok kö­zött az a hír terjedt el, hogy a törökök már el is foglalták, akik így megerősödve, a nógrádi török várakból rájuk fognak támadni. A bánya­városok félelmükben, tájékozódásul, követet küldtek Salm Eck dunántúli táborába, biztos hí­reket szerezni Palota sorsáról és a dunántúli ese­ményekről. Egyidejűleg Bécsbe, a királyhoz is küldtek követet, hogy a bányavárosok védel­mére megfelelő segítséget kérjenek. Ezekben a követ jelentésekben maradt az utó­korra Veszprém 1566-os ostroma és visszafog­lalásának története a kortársak és szemtanúk el­beszéléseiben. Negyedszázados, viszonylag nyugalmasabb idő után, 1593-ban tört a veszprémiekre Szinán pasa hatalmas serege, s a várat háromnapi ostrom után el is foglalta. Amikor Veszprém újabb török megszállás alá kerülésének forrásait, mint ezen esemény hely­történeti emlékeit szándékozunk bemutatni, el­sőként mint kortárs megemlékezést az ostromról, az 1601-ben meghalt Baranyai Decsi János (De­cius Barovius) Magyar históriáját említjük. I2M Családja a Dunántúlról menekült a török elől Erdélybe, 129 ahol tanár, majd fejedelmi udvari történetíróként élt. I3Ü Életének e különös fordu­lata lehet a magyarázata, hogy talán fiatalkori emlékek, kapcsolatok révén tudott oly részletes­séggel írni Veszprémről. A Commentariorum de rebus Ungaricis libri qui exstant című műve ne­gyedik része, második fejezetében De capto Vesprimio cím alatt foglalkozik a vár ostromá­val és elfoglalásával. 1 " Előadásának egyes moz­zanatai is közvetlen értesülést feltételeznek. Ilyenek: kémek előreküldése a török erejének kikémlelésére, Zamaria Ferdinánd várkapitány­nak a győriektől négyszáz német gyalogosnak segítségül kérése, az ostromot már feltartóztatni nem tudó védőknek éjjel a várfal egy kis nyílá­sán menekülési szándéka, akiket azonban a tö­rökök megtámadnak, egy részüket levágják, a többit a várkapitánnyal együtt fogságra vetik. A várkapitányon kívül még két nevet is említ. Az egyik: Fekete Benedek, aki néhány bátor tár­sával éjjel kilopózik a várból a török táborba kémlelni, a másik: Miskolczi Péter igehirdető. Hasonlóan kortárs élmény az alapja a nádor, Illésházy István föl jegyzéseinek, aki kora még eléggé nehézkes magyarságával, néhány mondat­ban, az időpont, a hely és a legfontosabb sze­replök felemlítésével örökítette meg az 1593-as ostromot és még előzményeire is utalt. 132 így hangzott Illésházy magyar nyelvén: ,,. . . török császár ... az fővezérét Sinan pasát küldi por­tai és európai erejével, ki elérkezik és 2.8-bris Beszprimet megszállá 5.8-bris kijütt éjjel az szol­gáló nép belőle. Ferdinánd volt benne és Hoff­kircher, mert annyisok álgyúval törette, hogy tovább benne nem maradhatának. Az kapitán Ferdinánd az német kapitán és Hoffkircher fo­304

Next

/
Oldalképek
Tartalom