A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 2. (Veszprém, 1964)

Papp Jenő: Beszámoló „A Bakony természeti képe” c. kutatási programról

MTA Földrajztudományi Kutatócsoportja (Budapest): 2 kutató. Dr. Góczán László: A Tapolcai-medence, a Káli-medence, a Keszthelyi-hegység, az Agár­tető, az Eger-patak völgye és a Bakony nyu­gati hegyláblépcsőjének geomorfológiai vizs­gálata. Dr. Pécsi Márton: A Tési-fennsík és a Veszp­rémi-fennsík geomorfológiai vizsgálata és tér­képezése. „A Bakony éghajlata" főtémán belül 5 kutató 2 téma kutatásával vett részt. ELTE TTK Meteorológiai Intézet (Budapest): 5 kutató. Dr. Felméry László—dr. Makai Lászlóné— dr. Rákóczi Ferenc—dr. Zách Alfrédné: A Bakony klimatográfiája és néhány térség mikroklimatikus vizsgálata. Dr. Péczely György: A Bakony és a Balaton­felvidék általános éghajlati jellemzése. „A Bakony vízrajza" főtémán belül 2 kutató 2 téma kutatásával vett részt. MTA Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs): 1 kutató. Dr. Szabó Pál Zoltán: A bakonyi karszt fel­színfejlődésének és vízháztartásának termé­szeti földrajzi módszerrel való kutatása. Pécsi Uránércbánya Vállalat Kutató-Mélyfúró Üzem III. sz. Kutatócsoport (Balatonfüred): 1 kutató. Halász Árpád: A Bakony pleisztocén és holo­cén folyóvizeinek üledék vizsgalata. „A Bakony talajtakarója" főtémán belül a kuta­tások elmaradtak a résztvevők másirányú elfog­laltsága miatt. „A Bakony növénytakarója" főtémán belül 15 kutató 13 téma kutatásával vett részt. Agrártudományi Főiskola Növény-Állattani Tanszék (Keszthely): 3 kutató. Szigeti István: Keszthely környékének mik­roszkopikus gombái. Dr. Priszter Szaniszló—Almádi László: A Keszthelyi-hegység déli részének, valamint a Badacsony és a Szentgyörgyhegy florisztikai kutatása. ÉRTI Kísérleti Állomás (Ugod): 1 kutató Márkus László: Erdőállomány szerkezeti, fa­termelési es ehhez kapcsolódó erdő- es ter­mőhely-tipológiai vizsgálatok, elsősorban az Északi-Bakonyban. Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya (Pécs): 1 kutató. Dr. Horváth Á. Olivér: összehasonlító vege­tációs tanulmányok a Bakonyban, különös tekintettel a mecseki növénytársulási viszo­nyokra. Természettudományi Múzeum Növénytára (Bu­dapest): 7 kutató. Baráth Zoltán: Felhagyott szőlők geobotanikai vizsgálata. Dr. Fekete Gábor: A Bakony természetes ve­getációjának kutatása. Radies Ferenc: A bakonyi nyíresek erdőfej­lődése és kultúrtörténeti jelentősége. Dr. Tóth Sándor: A Bakony mikroszkopikus gombái. Dr. Boros Ádám—Vajda László: A Bakony­hegység és a környező területek mohaflórája. Dr. Verseghy Klára: Zuzrnóflorisztikai és ösz­szefoglaló ökológiai vizsgálatok a Bakony­hegységben. Magánkutatók: 4 kutató. Dr. Kol Erzsébet: A Bakony algavegetációja, Dr. Pénzes Antal: A Bakony flórájának mik­roszisztematikai elemzése. Szemere László: A Bakony földalatti és földi gombái. Tallós Pál: Növénycönológiai kutatások a Ba­kony nyugati szélén. „A Bakony állatvilága" főtémán belül 17 kutató 17 téma kutatásával vett részt. Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai In­tézet (Budapest): 1 kutató. Janisch Miklós: A Bakony kullancs-faunája. Bakonyi Múzeum (Veszprém): 1 kutató. Dr. Papp Jenő: A Bakony Hymenoptera faunája. ELTE Állatrendszertani Intézet (Budapest): 1 kutató. Dr. Loksa Imre: Talajzoológiai vizsgálatok különböző növénytársulásokban; a Myriopoda, az Arachnoidea és az Apterygota csoportok faunisztikai feldolgozása. Madártani Intézet (Budapest): 1 kutató. Dr. Kéve András: A Balaton-felvidék, a Keszt­helyi-hegység és a Kis-Bakony ornisa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom