Perémi Ágota (szerk.): Hadak útján. Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciakötete (Veszprém, 2016)

Bíró Csaba–Szenthe Gergely: Műhelyhagyományok és technológiatranszfer. Elmélkedés az avar kori fémműveseinek kilétéről

korai középkori régészetre koncentráló, abból kiinduló technológiatörténeti kutatás szükségszerűen indirekt módon, a késztermék felől közelítve dolgozhat. Talán ez az oka annak, hogy a technológiatörténet felől kö­zelítő régészeti vizsgálatokra a Kárpát-medencei korai középkor viszonylatában* 6 csak korlátozott mértékben, általában kiemelt tárgyakon került sor; az eredményeket pedig csak legújabban kezdi a kutatás integrálni egyéb, kultúr- vagy társadalomtörténeti kutatások alternatív forrásaként.7 A technológiatörténeti kutatáshoz elen­gedhetetlen anyagvizsgálatok máig csak szórványosan állnak rendelkezésre;8 a meglévőek részben - mint Költő László nagyobb szérián, de egyetlen megyéből gyűjtött anyagon elvégzett vizsgálatai - régi voltuk miatt a mo­dern műszerekkel mért eredményekkel nem hasonlít­hatóak össze, illetve regionális voltuk miatt csak korláto­zott mértékben használhatóak. Elméleti háttér A tárgyon egyszerre vannak jelen a kézműves által szándékosan, a tárgy alaki jellemzőjeként kialakított, tudatos/direkt és a tárgy készítését kísérőén felszíni struktúraként létrejövő, rejtett/indirekt alaki jegyek.9 Ha az utóbbiak nem jelentettek hátrányt a szemlélő számára a tudatos formai jegyek értelmezésében vagy a tárgy funkciónak megfelelő használatában, a kész tárgy kialakítása során változatlanul maradhattak. Be­lőlük az alkalmazott technológiáikba nézve vonhatóak le következtetések. Az indirekt alaki jegyek a direkt alaki jegyekhez ha­sonlóan kulturális jelentőséggel bírnak. Mivel azonban technológiai-technikai tudás formai lecsapódásai, be­lőlük a kulturális-társadalmi folyamatok más szintjeire nyerhetőek következtetések. A tudatos döntések ered­A késztermékek hatalmas tömegében elenyésző azon félkész vagy rontott darabok száma, amelyek közvetlenül utalnak a ké­szítési technológiára: NejhAuser 2000, Abb. 15; Winter 1996, 357; A tiszafüred-majorosi temető 1273. sírjában a tarsolytartalomban egy pajzs alakú veret rontott öntvénye volt (Garam 1995, Taf. 246,8). Kü­lönösen érdekes adatot közöl Alföldi 1934, 304, ahol a szerző a 16. sz. jegyzetben a bonyhádi Knábel-gyűjtemény anyagában két, avar szíjvégek készítésére szolgáló, pozitív modellt említ (ugyanezen két tárgyat Csalogovits 1937,447 mint „agyagból mintázott, cserép­pé égetett szíjvégmodellt" említi. Erdélyi István forrásmegjelölés nélkül (illetve az ilyet nem állító Csalogovits 1937-re hivatkozva) a tárgya(ka)t avar kori öntőmintaként említi, amelyről később kide­rült, hogy „meglévő szíjvég másolata csupán" (Erdélyi 1958,69). 6 Az európai kutatáshoz lásd például Lavan-Zanini-Sarantis 2007; Sindbaek 2012,129-135. 7 RAcz 1999; BIró-Szenthe 2011,155-174; Szenthe 2012, 57-75. 8 Költö 1982; Daim 1987; 2000. 9 Herold 2009, 129-131. - a tárgyon „kevésbé látható", „versteckte Merkmale" zeigen den „konservativen Teil" der Gruppenidentität". ményeként, gyors adaptációs folyamatban átvehető direkt formai jellemzőkkel szemben az indirekt jegyek olyan technológiai eljárásokról tanúskodnak, amelyek bizonyos műhelyhagyományok keretei között igen konzervatívak, és (legalább átfogóan, a csoport szint­jén) hosszú távú tanulási folyamat eredményeként változnak. A technológiai tudás a formai trendeknél látszólag lassabban áramlik:10 a lassúság hátterében a valamilyen okból egy területen felbukkanó új tudás terjedését akadályozó tényezők állnak, így műhelyha­gyományok, a műhelyek közötti kommunikációt aka­dályozó gátak, illetve maga a technológiai folyamat megtanulásához, rutinszerű alkalmazására való kész­ség kifejlesztéséhez szükséges idő. Emiatt egy új eljárás vagy eljáráscsoport nyomainak hirtelen megjelenése vagy gyors elterjedése a régésze­ti anyagban mindenképpen nagy horderejű, kulturális­társadalmi változások mutatója. Amennyiben egy új tárgytípus létrehozható az adott társadalmi-kulturális környezetben már rendelkezésre álló technológiai tudással, az utóbbinak a végeredmény (a tárgytípus) szempontjából indifferens volta miatt, tudatos váltás, technológiai tanulás nem válik szükségessé. Mivel a je­len dolgozatban vizsgált színes- vagy nemesfémöntés mint a legegyszerűbb, alapvető feldolgozási techno­lógia „know-how"-ja a korai középkorban mindenütt rendelkezésre állt, az azonos jellegű kistárgyak öntésé­re időben egyszerre alkalmazott technológiai változa­tok léte mindenképpen eltérő, egymással párhuzamo­san létező kulturális hagyományokkal magyarázható. A jelenség nem meglepő térben egymástól távol fekvő kultúrák, mint a jól kutatott skandináv műhelyek és a Kárpát-medence viszonylatában: annál érdekesebb azonban, ha egy szűk régión belül mutathatóak ki erre utaló nyomok. A rendelkezésre álló - sajnos, korántsem kielégítő mennyiségű, illetve folyamatban lévő - technológia­történeti kutatások alapján ez a különleges helyzet állt elő az avar kor középső harmadában, amikor a „közép avar korra" keltezhető, első szövetdomborzatos hát­oldalú öntvények megjelentek. Mint alább bizonyíta­ni szeretném, ezek a darabok valószínűleg az átlagos, szövetdomborzat nélküli tárgyaktól részben különbö­ző technológiával készültek. Ezáltal egy új technológia hirtelen megjelenésének, illetve eltérő műhelyhagyo­mányok párhuzamos létének bizonyítékai. 10 Daim 2000,81. 198

Next

/
Oldalképek
Tartalom